Leveringen - 193219-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Aalst: Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout

2019/S 081-193219

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst
0862.014.551_26987
Zuid III, Industrielaan 18
Aalst
9320
België
Contactpersoon: Peter Croeckaert
E-mail: Peter.croeckaert@ilva.be
NUTS-code: BE231

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ilva.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339670

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339670
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ILvA-yo-2019-06-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren van een industriële houtversnipperaar

Referentienummer: ILvA-yo-2019-06-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42642100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht is een opdracht voor leveringen in de zin van art. 2, 20o en 22o van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17.6.2016. Het betreft de levering met huurkoop, conform artikel 136 en volgende van het KB Uitvoering van 14.1.2013. De opdracht betreft de levering van 1 industriële houtversnipperaar voor intensief gebruik op een recyclagepark of het ILvA-overslagstation. De levering van de machine gebeurt op het overslagstation van ILvA, Industrielaan 18,9320 Aalst (Erembodegem).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE231
Voornaamste plaats van uitvoering:

De levering van de machine gebeurt op het overslagstation van ILvA, Industrielaan 18, 9320 Aalst (Erembodegem).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De levering van 1 industriële houtversnipperaar voor intensief gebruik op een recyclagepark of het ILvA-overslagstation.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dhr. Peter Croeckaert - T: 053 / 85 85 60 - Peter.croeckaert@ilva.be

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie de bijgevoegde opdrachtdocumenten

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

E-tendering

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Limietdatum: maandag 3.6.2019

Limietuur: 10:00

Deze limietdatum en het limietuur zijn bepalend voor de tijdige indiening door de inschrijvers. Elke offerte die op of na dit tijdstip toekomt, wordt als laattijdig beschouwd. Laattijdige offertes worden niet aanvaard.

De opening van de offertes door de aanbestedende overheid vindt plaats op maandag 3.6.2019 om 10:30.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Dhr. Peter Croeckaert - T: 053 / 85 85 60 - Peter.croeckaert@ilva.be

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
Telefoon: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be

Internetadres: www.raadvanstate.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
Telefoon: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be

Internetadres: www.raadvanstate.be

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
Telefoon: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be

Internetadres: www.raadvanstate.be

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019