Leveringen - 193222-2019

25/04/2019    S81

Finland-Helsinki: Meubilair

2019/S 081-193222

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hansel Oy
Nationaal identificatienummer: 0988084-1
Postadres: PL 1386
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: 00101
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi
Telefoon: +358 294444200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hansel.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/hanki
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=232609&tpk=c5f9b933-7794-4746-bdf0-326eae91260f
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: yhteishankintayksikkö
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Toimistokalusteet 2019–2025 (DPS)

Referentienummer: HANSEL DPS 520
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000 Meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Toimistokalusteet ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 210 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000 Meubilair
39110000 Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen
39120000 Tafels, kasten, schrijftafels en boekenkasten
39150000 Divers meubilair en uitrusting
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
63521000 Dienstverlening door bevrachtingsagentschap
90514000 Diensten voor afvalrecycling
50850000 Reparatie en onderhoud van meubilair
51000000 Installatiediensten (uitgezonderd software)
79931000 Binnenhuisinrichting
79932000 Binnenhuisarchitectuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat toimistokalusteet ja niihin liittyvät palvelut Hansel Oy:n asiakkaille. Dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat tai niiden yhteenliittymät voivat hakea osallistumista järjestelmään. Hanselin asiakkaat toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Asiakkaat voivat tehdä DPS:n sisäisiä kilpailutuksia 27.5.2019 alkaen dynaamisen hankintajärjestelmän keston loppuun saakka.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 210 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 24/04/2019
Einde: 30/05/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2025
Plaatselijke tijd: 00:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Asiakas voi käyttää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaista sähköistä huutokauppaa hankkiessaan tässä dynaamisessa hankintajärjestelmässä tarkoitettuja tuotteita ja palveluja.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Hansel Oy
Postadres: PL 1386
Plaats: Helsinki
Postcode: 00101
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi

Internetadres: https://www.hansel.fi

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019