We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Leveringen - 193222-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Dynamisch aankoopsysteem - Niet-openbare procedure 

Finland-Helsinki: Meubilair

2019/S 081-193222

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hansel Oy
Nationaal identificatienummer: 0988084-1
Postadres: PL 1386
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI
Postcode: 00101
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi
Telefoon: +358 294444200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hansel.fi

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Toimistokalusteet 2019–2025 (DPS)

Referentienummer: HANSEL DPS 520
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 210 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000
39110000
39120000
39150000
60000000
63521000
90514000
50850000
51000000
79931000
79932000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 210 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 24/04/2019
Einde: 30/05/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2025
Plaatselijke tijd: 00:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019