Lieferungen - 193224-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Kraftfahrzeuge

2019/S 081-193224

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
EKRSZ_20976077
Csokonai utca 3.
Budapest
1081
Ungarn
Kontaktstelle(n): Malakuczi Mariann
Telefon: +36 17951508
E-Mail: malakuczi.mariann@nisz.hu
Fax: +36 14594217
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nisz.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.nisz.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087852019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087852019/reszletek
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: elektr. közig. informatikai és távközlési közszolg

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatás

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000087852019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A közbeszerzési eljárás tárgya: „Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatások beszerzése”

Bérleti szerződés - „Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatások beszerzése” tárgyban

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34110000
50111100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110
Hauptort der Ausführung:

Budapest

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

51 db fix + 17 db opció

Ajánlatkérő a 51 db-os fix, valamint a 17 db opciós mennyiséget az alábbi kategória db számokban rendeli meg:

A2 kategória: 1 db fix, 1 db opció;

B1 kategória: 17 db fix, 3 db opció;

B2 kategória: 18 db fix, 6 db opció;

C1 kategória: 10 db fix, 5 db opció;

E kategória: 1 db fix,

H kategória: 3 db fix, 1 db opció;

M1 kategória: 1 db fix, 1 db opció;

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az opcióval kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

Eseti bérlet: Ajánlatkérő jogosult a fenti kategóriák szerinti gépjárművek eseti bérlésére a szerződés időtartama alatt 1 nap - 6 hónap közötti időtartamokra. Az eseti bérlet tervezett mennyisége: 12 db (tájékoztató jellegű adat)

A részletes műszaki paramétereket és a flottaszolgáltatások körét az ajánlati dokumentáció V. Fejezetében csatolt közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

Jelen eljárás vonatkozásában nincs lehetőség részajánlat benyújtására. Ennek indoka: A beszerzés tárgya alapján olyan szolgáltatást vesz igénybe ajánlatkérő, amely a szerződés hatálya alatt napi kapcsolattartást igényel a nyertes szerződő partnerekkel. Amennyiben kategóriánként, szolgáltatásonként részajánlat tétel biztosított, eltérő ajánlattevők nyertessége esetén ajánlatkérő adminisztrációs terhei olyan mértékben elnehezülhetnek, amely a közbeszerzést gazdaságtalanná teszi. A hasonló közbeszerzések útján nyert tapasztalatok alapján, az összevont szolgáltatások közvetlenebbé, átláthatóbbá, gyorsabbá teszik a kapcsolattartást, különösen a cseregépjárművek biztosítása, a gépjárművek esetleges szervizelésének menedzselése terén.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Üzemanyag fogyasztás ECE 99/100 vegyes (l/100 km) / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Eseti bérleti díj (nettó Ft) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő (Bérlő) jogosult a szerződés hatályát, annak aktuális lejárta előtt egy hónappal egyoldalú nyilatkozattal további 1-1-1 hónappal, azaz összesen három hónappal meghosszabbítani.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Az opció alapján nyújtandó teljesítés tartalmában nem tér el a fix mennyiségre vonatkozó teljesítéstől. Az opció lehívásának határideje a szerződés megkötésétől számított 18 hónap, mennyisége 17 db.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" értékelési részszempont megnevezése: Bérleti és flottakezelési díj (az első évben) (nettó Ft)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.

A megkövetelt igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatol-ni.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:

P1-P2.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében - az ajánlatba benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasság igazolásához.

Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:

P1.

Ajánlattevőnek - valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia szükséges valamennyi pénzügyi intézménynél vezetett valamennyi élő pénzforgalmi számlája valamint az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időszakban megszüntetett valamennyi pénzforgalmi számlája tekintetében a számlavezető pénzügyi intézmény által kiállított, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat eredeti vagy egyszerű másolati példányát (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezés-re állnak) a dokumentáció 4.3 2.2. P1. b) pontjában meghatározott tartalommal

És

P2.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P1.

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban egyik pénzforgalmi számláján sem fordult elő 30 napnál hosszabb sorban állás.

Ezen alkalmassági feltétel tekintetében sorban-állásnak minősülnek a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottak: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval.

P2.

Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év bármelyikében/ összesen az általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele eléri a nettó 255 000 000 forintot.

A III.1.2. (P1. és P2.) pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:

M1.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében - a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasság igazolásához.

Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:

M1.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében, 21/A. §-ban, valamint 22. § (1)-(2), (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (gépjárműbérlet és flottakezelés) vagy azzal egyenértékű szállításainak ismertetése legalább a következő adatokkal:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év, -hónap, -napban megadva)),

— a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),

— a szállítás (szerződés) tárgya,

— szerződés keretében szállított termékek megnevezése (gyártmány, típus megadása),

— a bérlettel és flottakezeléssel érintett gépjárművek mennyisége,

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Lásd még: dokumentáció 4.3. pont 2.2. M1. alpont.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7), és (9), (11) bekezdései alapján kell eljárnia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M1.

Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelkezik olyan, összesen legalább 36 db gépjárművet magában foglaló, gépjárműbérlet és flottakezelés (vagy azzal egyenértékű szállítás) szerződésszerű teljesítésére vonatkozó szerződéssel (referenciával). Az M1 követelménynek való megfelelést ajánlattevő több referencia bemutatásával is igazolhatja, de a referenciáknak egyenként egyidejűleg kell gépjárműbérlet és flottakezelés teljesítését tartalmazniuk.

A III.1.3. (M1.) pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint.

Nyertes Ajánlattevő az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az Ajánlatkérő által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítést igazoló bizonylat.

Ajánlatkérő jelen szerződéssel kapcsolatban előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint.

A fizetési feltételekkel kapcsolatos további előírásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/05/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/05/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Elektronikusan: www.ekr.gov.hu

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2) és Kbt. 68.§-ban foglaltak szerint kerül sor.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Malakuczi Mariann (lajstromszám: 00718)

1. Jelen közbeszerzési eljárásban a szakmai ajánlatot az alábbi dokumentumok alkotják:

— Árrészletező táblázat

— Értékelő táblázat

2. Az eljárás nyelve magyar.

3. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

4. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

5. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának az alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (4) bekezdés).

6. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (5) bekezdés).

7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

8. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))

9. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési részszempont esetén): Az érvényes ajánlatoknak a felhívásban foglalt értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során valamennyi részszempont tekintetében 0-10 pont adható. Valamennyi részszempont esetében az értékelés módszere az arányosítás, ahol a legkedvezőbb (legalacsonyabb érték) bírálati elem a maximális pontot (10) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül meghatározásra. Az értékelés módszerét részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

10. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség 2 hónapban meghatározott időtartama alatt 60 napot ért.

11. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

12. Ajánlattevőnek minden nem magyar nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és egyéb dokumentumot (pl. minősítő okiratok, diplomák) magyar fordításban is az ajánlatához kell csatolnia. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

13. A Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján nyertes Ajánlattevőnek a szerződés nettó értékének 5 %-át el nem érő; 15 000 000 Ft összegben a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátania, választása szerint óvadékként az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában. Ajánlattevőnek a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell biztosítania és teljesítési határidőt követő naptól számított 30. napig kell hatályban tartania. A bankszámlára történő befizetés teljesíthető az Ajánlatkérő számlájára való átutalással. Az Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: K&H Banknál vezetett 10403239-00027183-00000001 számla. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról.

14. Az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben – figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott – a közbeszerzési dokumentum, a Kbt. és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.

A További információk folytatását lásd még a VI.4.3) pontban.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

A VI.3) További információk folytatása:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

a) késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett gépjárműre jutó havi bérleti és flottakezelési szolgáltatási díj nettó összege. A kötbér mértéke a díj 10 %-a, naponta, de legfeljebb 80 000 000 Ft,

b) Amennyiben Bérbeadó bármely a szerződésben meghatározott kötelezettségének teljesítését elmulasztja, úgy Bérbevevő érvényesítheti a Ptk. 6:159. §-ában meghatározott kellékszavatossági jogait. Felek a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja vonatkozásában hibás teljesítéssel érintett gépjárműre vonatkozó bérleti díj 50 %-os csökkentését az ellenszolgáltatás arányos csökkentésének tekintik. Felek a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja vonatkozásában akkor tekintik arányosnak a Bérlő elállás jogának gyakorlását, amennyiben az előzőek szerinti bérleti díj csökkentés összértéke eléri a szerződés nettó ellenértékének 25 %-át.

Nyertes ajánlattevő feladata 24 órás rendelkezésre állással és teljes körű ügyintézéssel belföldi és külföldi segélyszolgálat biztosítása.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/04/2019