Leveringen - 193224-2019

25/04/2019    S81

Hongarije-Boedapest: Motorvoertuigen

2019/S 081-193224

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_20976077
Postadres: Csokonai utca 3.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1081
Land: Hongarije
Contactpersoon: Malakuczi Mariann
E-mail: malakuczi.mariann@nisz.hu
Telefoon: +36 17951508
Fax: +36 14594217
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nisz.hu
Adres van het kopersprofiel: http://www.nisz.hu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087852019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087852019/reszletek
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: elektr. közig. informatikai és távközlési közszolg

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatás

Referentienummer: EKR000087852019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A közbeszerzési eljárás tárgya: „Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatások beszerzése”

Bérleti szerződés - „Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatások beszerzése” tárgyban

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
50111100 Beheer van wagenpark
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

51 db fix + 17 db opció

Ajánlatkérő a 51 db-os fix, valamint a 17 db opciós mennyiséget az alábbi kategória db számokban rendeli meg:

A2 kategória: 1 db fix, 1 db opció;

B1 kategória: 17 db fix, 3 db opció;

B2 kategória: 18 db fix, 6 db opció;

C1 kategória: 10 db fix, 5 db opció;

E kategória: 1 db fix,

H kategória: 3 db fix, 1 db opció;

M1 kategória: 1 db fix, 1 db opció;

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az opcióval kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

Eseti bérlet: Ajánlatkérő jogosult a fenti kategóriák szerinti gépjárművek eseti bérlésére a szerződés időtartama alatt 1 nap - 6 hónap közötti időtartamokra. Az eseti bérlet tervezett mennyisége: 12 db (tájékoztató jellegű adat)

A részletes műszaki paramétereket és a flottaszolgáltatások körét az ajánlati dokumentáció V. Fejezetében csatolt közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

Jelen eljárás vonatkozásában nincs lehetőség részajánlat benyújtására. Ennek indoka: A beszerzés tárgya alapján olyan szolgáltatást vesz igénybe ajánlatkérő, amely a szerződés hatálya alatt napi kapcsolattartást igényel a nyertes szerződő partnerekkel. Amennyiben kategóriánként, szolgáltatásonként részajánlat tétel biztosított, eltérő ajánlattevők nyertessége esetén ajánlatkérő adminisztrációs terhei olyan mértékben elnehezülhetnek, amely a közbeszerzést gazdaságtalanná teszi. A hasonló közbeszerzések útján nyert tapasztalatok alapján, az összevont szolgáltatások közvetlenebbé, átláthatóbbá, gyorsabbá teszik a kapcsolattartást, különösen a cseregépjárművek biztosítása, a gépjárművek esetleges szervizelésének menedzselése terén.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Üzemanyag fogyasztás ECE 99/100 vegyes (l/100 km) / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Eseti bérleti díj (nettó Ft) / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ajánlatkérő (Bérlő) jogosult a szerződés hatályát, annak aktuális lejárta előtt egy hónappal egyoldalú nyilatkozattal további 1-1-1 hónappal, azaz összesen három hónappal meghosszabbítani.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Az opció alapján nyújtandó teljesítés tartalmában nem tér el a fix mennyiségre vonatkozó teljesítéstől. Az opció lehívásának határideje a szerződés megkötésétől számított 18 hónap, mennyisége 17 db.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" értékelési részszempont megnevezése: Bérleti és flottakezelési díj (az első évben) (nettó Ft)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.

A megkövetelt igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatol-ni.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:

P1-P2.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében - az ajánlatba benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasság igazolásához.

Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:

P1.

Ajánlattevőnek - valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia szükséges valamennyi pénzügyi intézménynél vezetett valamennyi élő pénzforgalmi számlája valamint az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időszakban megszüntetett valamennyi pénzforgalmi számlája tekintetében a számlavezető pénzügyi intézmény által kiállított, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat eredeti vagy egyszerű másolati példányát (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezés-re állnak) a dokumentáció 4.3 2.2. P1. b) pontjában meghatározott tartalommal

És

P2.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Eventuele minimumeisen:

P1.

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban egyik pénzforgalmi számláján sem fordult elő 30 napnál hosszabb sorban állás.

Ezen alkalmassági feltétel tekintetében sorban-állásnak minősülnek a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottak: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval.

P2.

Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év bármelyikében/ összesen az általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele eléri a nettó 255 000 000 forintot.

A III.1.2. (P1. és P2.) pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:

M1.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében - a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasság igazolásához.

Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:

M1.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében, 21/A. §-ban, valamint 22. § (1)-(2), (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (gépjárműbérlet és flottakezelés) vagy azzal egyenértékű szállításainak ismertetése legalább a következő adatokkal:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év, -hónap, -napban megadva)),

— a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),

— a szállítás (szerződés) tárgya,

— szerződés keretében szállított termékek megnevezése (gyártmány, típus megadása),

— a bérlettel és flottakezeléssel érintett gépjárművek mennyisége,

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Lásd még: dokumentáció 4.3. pont 2.2. M1. alpont.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7), és (9), (11) bekezdései alapján kell eljárnia.

Eventuele minimumeisen:

M1.

Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelkezik olyan, összesen legalább 36 db gépjárművet magában foglaló, gépjárműbérlet és flottakezelés (vagy azzal egyenértékű szállítás) szerződésszerű teljesítésére vonatkozó szerződéssel (referenciával). Az M1 követelménynek való megfelelést ajánlattevő több referencia bemutatásával is igazolhatja, de a referenciáknak egyenként egyidejűleg kell gépjárműbérlet és flottakezelés teljesítését tartalmazniuk.

A III.1.3. (M1.) pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

A szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint.

Nyertes Ajánlattevő az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az Ajánlatkérő által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítést igazoló bizonylat.

Ajánlatkérő jelen szerződéssel kapcsolatban előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint.

A fizetési feltételekkel kapcsolatos további előírásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Elektronikusan: www.ekr.gov.hu

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2) és Kbt. 68.§-ban foglaltak szerint kerül sor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Malakuczi Mariann (lajstromszám: 00718)

1. Jelen közbeszerzési eljárásban a szakmai ajánlatot az alábbi dokumentumok alkotják:

— Árrészletező táblázat

— Értékelő táblázat

2. Az eljárás nyelve magyar.

3. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

4. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

5. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának az alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (4) bekezdés).

6. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (5) bekezdés).

7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

8. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))

9. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési részszempont esetén): Az érvényes ajánlatoknak a felhívásban foglalt értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során valamennyi részszempont tekintetében 0-10 pont adható. Valamennyi részszempont esetében az értékelés módszere az arányosítás, ahol a legkedvezőbb (legalacsonyabb érték) bírálati elem a maximális pontot (10) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül meghatározásra. Az értékelés módszerét részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

10. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség 2 hónapban meghatározott időtartama alatt 60 napot ért.

11. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

12. Ajánlattevőnek minden nem magyar nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és egyéb dokumentumot (pl. minősítő okiratok, diplomák) magyar fordításban is az ajánlatához kell csatolnia. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

13. A Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján nyertes Ajánlattevőnek a szerződés nettó értékének 5 %-át el nem érő; 15 000 000 Ft összegben a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátania, választása szerint óvadékként az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában. Ajánlattevőnek a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell biztosítania és teljesítési határidőt követő naptól számított 30. napig kell hatályban tartania. A bankszámlára történő befizetés teljesíthető az Ajánlatkérő számlájára való átutalással. Az Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: K&H Banknál vezetett 10403239-00027183-00000001 számla. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról.

14. Az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben – figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott – a közbeszerzési dokumentum, a Kbt. és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.

A További információk folytatását lásd még a VI.4.3) pontban.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

A VI.3) További információk folytatása:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

a) késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett gépjárműre jutó havi bérleti és flottakezelési szolgáltatási díj nettó összege. A kötbér mértéke a díj 10 %-a, naponta, de legfeljebb 80 000 000 Ft,

b) Amennyiben Bérbeadó bármely a szerződésben meghatározott kötelezettségének teljesítését elmulasztja, úgy Bérbevevő érvényesítheti a Ptk. 6:159. §-ában meghatározott kellékszavatossági jogait. Felek a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja vonatkozásában hibás teljesítéssel érintett gépjárműre vonatkozó bérleti díj 50 %-os csökkentését az ellenszolgáltatás arányos csökkentésének tekintik. Felek a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja vonatkozásában akkor tekintik arányosnak a Bérlő elállás jogának gyakorlását, amennyiben az előzőek szerinti bérleti díj csökkentés összértéke eléri a szerződés nettó ellenértékének 25 %-át.

Nyertes ajánlattevő feladata 24 órás rendelkezésre állással és teljes körű ügyintézéssel belföldi és külföldi segélyszolgálat biztosítása.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019