Leveringen - 193225-2019

25/04/2019    S81

Polska-Warszawa: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

2019/S 081-193225

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Straży Granicznej
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 38
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-463
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kozłowska-Sawicka
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 225004207
Adresy internetowe:
Główny adres: www.strazgraniczna.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja Systemu Radiokomunikacyjnego SG. Integracja Centralnych Systemów Informatycznych SG z Eurosur I etap - Zakup urządzeń umożliwiających przekazywanie pozycji radiotelefonów cyfrowych ETSI DMR

Numer referencyjny: 14/BF/BŁiI/19
II.1.2)Główny kod CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń umożliwiających przekazywanie pozycji radiotelefonów cyfrowych ETSI DMR.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń, oprogramowania i licencji

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziby Oddziałów i Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej. Wykaz dostępny na stronie internetowej: www.strazgraniczna.pl, w zakładce Struktura SG.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń, oprogramowania i licencji w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami OPZ.

2. Integracja dostarczanych urządzeń z posiadanymi urządzeniami przez Zamawiającego;

3.Dostawa dokumentacji technicznej określonej w OPZ.

4.Przeprowadzenie szkoleń dla 10 osób – przedstawicieli zamawiającego na warunkach określonych w OPZ.

5.Świadczenie przez okres min. 36 miesięcy wsparcia oraz gwarancji na zasadach określonych w projekcie Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas gwarancji / Waga: 17
Kryterium jakości - Nazwa: Wymagania dodatkowo punktowane 1 / Waga: 17
Kryterium jakości - Nazwa: Wymagania dodatkowo punktowane 2 / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt PL/2018/PR/0051 Program Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Bezgraniczne Bezpieczeństwo

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przystępując do przetargu, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty w wysokości - 33.000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń, oprogramowania i licencji

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziby Oddziałów i Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej. Wykaz dostępny na stronie internetowej www.strazgraniczna.pl, w zakładce Struktura SG.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń, oprogramowania i licencji w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami OPZ.

2. Integracja dostarczanych urządzeń z posiadanymi urządzeniami przez Zamawiającego.

3. Dostawa dokumentacji technicznej określonej w OPZ.

4. Przeprowadzenie szkoleń dla 10 osób – przedstawicieli zamawiającego na warunkach określonych w OPZ.

5. Świadczenie przez okres min. 36 miesięcy wsparcia oraz gwarancji na zasadach określonych w projekcie Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas gwarancji / Waga: 17
Kryterium jakości - Nazwa: Wymagania dodatkowo punktowane 1 / Waga: 17
Kryterium jakości - Nazwa: Wymagania dodatkowo punktowane 2 / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Nr PL/2018/PR/0051. Program Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Bezgraniczne Bezpieczeństwo

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przystępując do przetargu, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty w wysokości - 39.000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń, oprogramowania i licencji

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziby Oddziałów i Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej. Wykaz na stronie internetowej: www.stazgraniczna.pl, w zakładce Struktura SG.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń, oprogramowania i licencji w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami OPZ.

2. Integracja dostarczanych urządzeń z posiadanymi urządzeniami przez Zamawiającego.

3. Dostawa dokumentacji technicznej określonej w OPZ.

4. Przeprowadzenie szkoleń dla 7 osób – przedstawicieli zamawiającego na warunkach określonych w OPZ.

5. Świadczenie przez okres min. 36 miesięcy wsparcia oraz gwarancji na zasadach określonych w projekcie Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas gwarancji / Waga: 17
Kryterium jakości - Nazwa: Wymagania dodatkowo punktowane 1 / Waga: 17
Kryterium jakości - Nazwa: Wymagania dodatkowo punktowane 2 / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: czas realizacji / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Siedziby Oddziałów i Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej. Wykaz dostępny na stronie internetowej: www.strazgraniczna.pl, w zakładce Struktura SG.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przystępując do przetargu, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty w wysokości - 27.000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa, Router-ów HUB i SPOKE

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziby Oddziałów i Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej. Wykaz dostępny na stronie internetowej www.strazgraniczna.pl, w zakładce Struktura SG.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa, Router-ów HUB, zgodnych z wymaganiami OPZ.

2. Dostawa, Router-ów SPOKE, zgodnych z wymaganiami OPZ.

3. Świadczenie przez okres min. 36 miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenia, na zasadach określonych w projekcie Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Nr PL/2018/PR/0051. Program Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Bezgraniczne Bezpieczeństwo.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/07/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego - Warszawa ul. Podchorążych 38

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust.1 pkt 12)-23) ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zamawiający żąda złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

— oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

— oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie określonym wyżej, w formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz.1126 z późn. zm.).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2019