Leveringen - 193225-2019

25/04/2019    S81    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

2019/S 081-193225

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Straży Granicznej
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 38
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-463
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kozłowska-Sawicka
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 225004207

Adresy internetowe:

Główny adres: www.strazgraniczna.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja Systemu Radiokomunikacyjnego SG. Integracja Centralnych Systemów Informatycznych SG z Eurosur I etap - Zakup urządzeń umożliwiających przekazywanie pozycji radiotelefonów cyfrowych ETSI DMR

Numer referencyjny: 14/BF/BŁiI/19
II.1.2)Główny kod CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń umożliwiających przekazywanie pozycji radiotelefonów cyfrowych ETSI DMR.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń, oprogramowania i licencji

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziby Oddziałów i Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej. Wykaz dostępny na stronie internetowej: www.strazgraniczna.pl, w zakładce Struktura SG.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń, oprogramowania i licencji w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami OPZ.

2. Integracja dostarczanych urządzeń z posiadanymi urządzeniami przez Zamawiającego;

3.Dostawa dokumentacji technicznej określonej w OPZ.

4.Przeprowadzenie szkoleń dla 10 osób – przedstawicieli zamawiającego na warunkach określonych w OPZ.

5.Świadczenie przez okres min. 36 miesięcy wsparcia oraz gwarancji na zasadach określonych w projekcie Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas gwarancji / Waga: 17
Kryterium jakości - Nazwa: Wymagania dodatkowo punktowane 1 / Waga: 17
Kryterium jakości - Nazwa: Wymagania dodatkowo punktowane 2 / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt PL/2018/PR/0051 Program Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Bezgraniczne Bezpieczeństwo

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przystępując do przetargu, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty w wysokości - 33.000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń, oprogramowania i licencji

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziby Oddziałów i Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej. Wykaz dostępny na stronie internetowej www.strazgraniczna.pl, w zakładce Struktura SG.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń, oprogramowania i licencji w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami OPZ.

2. Integracja dostarczanych urządzeń z posiadanymi urządzeniami przez Zamawiającego.

3. Dostawa dokumentacji technicznej określonej w OPZ.

4. Przeprowadzenie szkoleń dla 10 osób – przedstawicieli zamawiającego na warunkach określonych w OPZ.

5. Świadczenie przez okres min. 36 miesięcy wsparcia oraz gwarancji na zasadach określonych w projekcie Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas gwarancji / Waga: 17
Kryterium jakości - Nazwa: Wymagania dodatkowo punktowane 1 / Waga: 17
Kryterium jakości - Nazwa: Wymagania dodatkowo punktowane 2 / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Nr PL/2018/PR/0051. Program Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Bezgraniczne Bezpieczeństwo

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przystępując do przetargu, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty w wysokości - 39.000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń, oprogramowania i licencji

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziby Oddziałów i Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej. Wykaz na stronie internetowej: www.stazgraniczna.pl, w zakładce Struktura SG.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń, oprogramowania i licencji w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami OPZ.

2. Integracja dostarczanych urządzeń z posiadanymi urządzeniami przez Zamawiającego.

3. Dostawa dokumentacji technicznej określonej w OPZ.

4. Przeprowadzenie szkoleń dla 7 osób – przedstawicieli zamawiającego na warunkach określonych w OPZ.

5. Świadczenie przez okres min. 36 miesięcy wsparcia oraz gwarancji na zasadach określonych w projekcie Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas gwarancji / Waga: 17
Kryterium jakości - Nazwa: Wymagania dodatkowo punktowane 1 / Waga: 17
Kryterium jakości - Nazwa: Wymagania dodatkowo punktowane 2 / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: czas realizacji / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Siedziby Oddziałów i Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej. Wykaz dostępny na stronie internetowej: www.strazgraniczna.pl, w zakładce Struktura SG.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przystępując do przetargu, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty w wysokości - 27.000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa, Router-ów HUB i SPOKE

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziby Oddziałów i Ośrodków Szkolenia Straży Granicznej. Wykaz dostępny na stronie internetowej www.strazgraniczna.pl, w zakładce Struktura SG.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa, Router-ów HUB, zgodnych z wymaganiami OPZ.

2. Dostawa, Router-ów SPOKE, zgodnych z wymaganiami OPZ.

3. Świadczenie przez okres min. 36 miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenia, na zasadach określonych w projekcie Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt Nr PL/2018/PR/0051. Program Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Bezgraniczne Bezpieczeństwo.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/07/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego - Warszawa ul. Podchorążych 38

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust.1 pkt 12)-23) ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zamawiający żąda złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

— oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

— oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie określonym wyżej, w formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz.1126 z późn. zm.).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2019