Leveringen - 193239-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Vasto: Gasolie

2019/S 081-193239

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autoservizi Cerella S.r.l.
Postadres: Corso Mazzini 619
Plaats: Vasto
NUTS-code: ITF14 Chieti
Postcode: 66054
Land: Italië
E-mail: autoservizicerella@legalmail.it

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.autoservizicerella.it

Adres van het kopersprofiel: www.autoservizicerella.it

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: trasporti

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di gasolio per autotrazione con contenuto di zolfo non superiore a 10 ppm e comunque conforme alla norma EN 590 ultima edizione

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134000 Gasolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF14 Chieti
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019