Leveringen - 193245-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Cyprus-Nicosia: Geneesmiddelen voor bloed en bloedvormende organen

2019/S 081-193245

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ypoyrgeio Ygeias
Prodromoy 1 kai Cheilonos 17
Leykosia
1448
Cyprus
Contactpersoon: Georgia Basileioy
Telefoon: +357 22608735
E-mail: geovasiliou@phs.moh.gov.cy
Fax: +357 22446414
NUTS-code: CY

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eprocurement.gov.cy

Adres van het kopersprofiel: https://www.eprocurement.gov.cy

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προσφορά για την προμήθεια υποκατάστατων αίματος και διαλυμάτων διάχυσης (διαλύματα για παρεντερική θρέψη και ισορροπία ηλεκτρολυτών κ.λπ.) — Φ.Υ.Υ. 35/2019.

Referentienummer: 13.25.02.02.42
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33621000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 529 550.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος 1.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 200.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος 2.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 27 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος 3.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 750.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος 4.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 380 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος 5.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 93 600.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019