Lieferungen - 193246-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Nadarzyn: Medizinische Verbrauchsartikel

2019/S 081-193246

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
PL
ul. Mokra 17
Nadarzyn
05-830
Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Doliński
Telefon: +48 223560366
E-Mail: sekretariat@ifps.org.pl
Fax: +48 223560367
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ifps.org.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ifps.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Instytut badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyrobów medycznych - anestezjologicznych

Referenznummer der Bekanntmachung: IFPS/22/PZP/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa wyrobów medycznych - anestezjologicznych, szczegółowo opisanych w załączniku do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Maska oddechowa anestetyczna, jednorazowa z elastycznym pompowanym mankietem, medyczne PCV, bez lateksu, czysta mikrobiologicznie, w szczelnym opakowaniu foliowym. Rozmiar 5, szt. 4 000.

Maska oddechowa anestetyczna, jednorazowa z elastycznym pompowanym mankietem, medyczne PCV, bez lateksu, czysta mikrobiologicznie, w szczelnym opakowaniu foliowym. Rozmiar 4, szt. 4 000.

Maska oddechowa anestetyczna, jednorazowa z elastycznym pompowanym mankietem, medyczne PCV, bez lateksu, czysta mikrobiologicznie, w szczelnym opakowaniu foliowym. Rozmiar 3, szt. 4 000.

Maska oddechowa anestetyczna, jednorazowa z elastycznym pompowanym mankietem, medyczne PCV, bez lateksu, czysta mikrobiologicznie, w szczelnym opakowaniu foliowym. Rozmiar 2, szt. 1 000.

Maska oddechowa anestetyczna, jednorazowa z elastycznym pompowanym mankietem, medyczne PCV, bez lateksu, czysta mikrobiologicznie, w szczelnym opakowaniu foliowym. Rozmiar 1, szt. 200.

Polietylenowe anestezjologiczne karbowane obwody oddechowe dla dorosłych. Dwie rury długości 240 cm, łącznik kątowy z portem do kapnografii zakończony 22F, łącznik kątowy z portem do kapnografii. Dodatkowa rura długości 160 cm, 2L bezlateksowy worek oddechowy zakończony 22F. W zestawie dodatkowy łącznik prosty 22M-22M. Mikrobiologicznie czysty. Możliwość stosowania obwodu dla wielu pacjentów przez 24 godziny lub do 7 dni u jednego pacjenta. szt. 2400 Anestezjologiczny dziecięcy układ oddechowy do aparatu do znieczulenia. Wykonany z PE Długość 300 cm zakończone łącznikiem prostym bez portów 22M/15F. Rura do worka dł. 150 cm. Bezlateksowy worek oddechowy 1L. W zestawie łącznik kątowy 22M/15F-15M z portem do próbkowania gazów zakręcany Luer-Lock. Czyste mikrobiologicznie. Możliwość stosowania obwodu dla wielu pacjentów przez 24 godziny lub do 7 dni u jednego pacjenta szt.20 Anestezjologiczny dziecięcy układ oddechowy do aparatu do znieczulenia. Wykonany z PE. Długość 300 cm zakończone łącznikiem prostym bez portów 22M/15F. rura do worka dł 150 cm, Bezlateksowy worek oddechowy 0,5L. W zestawie łącznik kątowy 22M/15F-15M z portem do próbkowania gazów zakręcany Luer-Lock. czyste mikrobiologicznie. Możliwość stosowania obwodu dla wielu pacjentów przez 24 godziny lub do 7 dni u jednego pacjenta szt. 20 Anestezjologiczny dziecięcy układ oddechowy do aparatu do znieczulenia. Wykonany z PCV gładki w środku, przezierny pozwalający na ocenę stanu rur. Długość 150 cm zakończone łącznikiem prostym 22M/15F. Rura dodatkowa długości 80-90 cm wraz z workiem oddechowym, bezlateksowym 1L. W zestawie łącznik kątowy 22M/15F-15M z portem do próbkowania gazów zakręcany Luer-Lock. czyste mikrobiologicznie. Możliwość stosowania obwodu dla wielu pacjentów przez 24 godziny lub do 7 dni u jednego pacjenta. szt.700 Anestezjologiczny dziecięcy układ oddechowy do aparatu do znieczulenia. Wykonany z PCV gładki w środku, przezierny pozwalający na ocenę stanu rur. Długość 150 cm zakończone łącznikiem prostym 22M/15F. Rura dodatkowa długości 80-90 cm wraz z workiem oddechowym, bezlateksowym 0,5L. W zestawie łącznik kątowy 22M/15F-15M z portem do próbkowania gazów zakręcany Luer-Lock. czyste mikrobiologicznie. Możliwość stosowania obwodu dla wielu pacjentów przez 24 godziny lub do 7 dni u jednego pacjenta. szt. 200 Elektrostatyczny filtr oddechowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci przeznaczony dla pacjentów o objętościach oddechowych Vt 150 – 1 500 ml. Skuteczność filtracji p. bakteryjnej >99,9999% i p. wirusowej > 99,999 %, charakteryzujący się wydajnością nawilżania min 36 mg H2O/l przy Vt 500 ml, opór przepływu 0,80 - 0,85 cm H2O przy 30l/min, Masa 33-36g g objętość martwa 51-55 ml Sterylny szt. 7000

Elektrostatyczny filtr oddechowy do krótkich zabiegów operacyjnych. Przeznaczony dla pacjentów o objętościach oddechowych 150 – 1 500 ml. Skuteczność filtracji p. bakteryjnej > 99,9999 % i filtracji wirusowej >99,999 %. Niski opór przepływu 0,5-0,6 cm H2O przy 30 l/min. Masa max 21 g przestrzeń (.....)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy należy przedłożyć wraz z ofertą: Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Dotyczy zamówienia:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego – w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (patrz ust. 18 niniejszego Rozdziału) załącznik nr 2b do SIWZ,

f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (patrz ust. 18 niniejszego Rozdziału) – załącznik nr 2b do SIWZ;

g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (patrz ust. 18 niniejszego Rozdziału) - załącznik nr 2b do SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wskazanym powyżej projekcie umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/06/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/06/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi przez upublicznienie ofert wczytanych na Platformie.

Zamawiający nie wyklucza możliwości udziału Wykonawców i innych zainteresowanych osób na otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego (Fizjologii i Patologii Słuchu (Światowe Centrum Słuchu) ul. Mokra 17, 05-830 Kajetany k/Nadarzyna, POLSKA, sala 2.50 (II piętro).

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert na Platformie e-Zamawiający dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie e-Zamawiający.

Poprzez upublicznienie należy rozumieć dostęp do otwartych na Platformie przez Zamawiającego ofert, bez konieczności faktycznego/fizycznego udziału Wykonawców w siedzibie Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Za 18 miesięcy

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy Pzp, w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z SIWZ.

II

Kwota wymaganego wadium:

1) 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy)

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu na składanie ofert wyznaczonego w SIWZ. Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

III.

Zamawiający nie przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający informuje, że za 2 (2 miesiące) należy przyjąć 60 dni.

IV.

Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10.5.2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/04/2019