Leveringen - 193246-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Nadarzyn: Medische verbruiksartikelen

2019/S 081-193246

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
PL
ul. Mokra 17
Nadarzyn
05-830
Polen
Contactpersoon: Paweł Doliński
Telefoon: +48 223560366
E-mail: sekretariat@ifps.org.pl
Fax: +48 223560367
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ifps.org.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ifps.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Instytut badawczy
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wyrobów medycznych - anestezjologicznych

Referentienummer: IFPS/22/PZP/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa wyrobów medycznych - anestezjologicznych, szczegółowo opisanych w załączniku do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maska oddechowa anestetyczna, jednorazowa z elastycznym pompowanym mankietem, medyczne PCV, bez lateksu, czysta mikrobiologicznie, w szczelnym opakowaniu foliowym. Rozmiar 5, szt. 4 000.

Maska oddechowa anestetyczna, jednorazowa z elastycznym pompowanym mankietem, medyczne PCV, bez lateksu, czysta mikrobiologicznie, w szczelnym opakowaniu foliowym. Rozmiar 4, szt. 4 000.

Maska oddechowa anestetyczna, jednorazowa z elastycznym pompowanym mankietem, medyczne PCV, bez lateksu, czysta mikrobiologicznie, w szczelnym opakowaniu foliowym. Rozmiar 3, szt. 4 000.

Maska oddechowa anestetyczna, jednorazowa z elastycznym pompowanym mankietem, medyczne PCV, bez lateksu, czysta mikrobiologicznie, w szczelnym opakowaniu foliowym. Rozmiar 2, szt. 1 000.

Maska oddechowa anestetyczna, jednorazowa z elastycznym pompowanym mankietem, medyczne PCV, bez lateksu, czysta mikrobiologicznie, w szczelnym opakowaniu foliowym. Rozmiar 1, szt. 200.

Polietylenowe anestezjologiczne karbowane obwody oddechowe dla dorosłych. Dwie rury długości 240 cm, łącznik kątowy z portem do kapnografii zakończony 22F, łącznik kątowy z portem do kapnografii. Dodatkowa rura długości 160 cm, 2L bezlateksowy worek oddechowy zakończony 22F. W zestawie dodatkowy łącznik prosty 22M-22M. Mikrobiologicznie czysty. Możliwość stosowania obwodu dla wielu pacjentów przez 24 godziny lub do 7 dni u jednego pacjenta. szt. 2400 Anestezjologiczny dziecięcy układ oddechowy do aparatu do znieczulenia. Wykonany z PE Długość 300 cm zakończone łącznikiem prostym bez portów 22M/15F. Rura do worka dł. 150 cm. Bezlateksowy worek oddechowy 1L. W zestawie łącznik kątowy 22M/15F-15M z portem do próbkowania gazów zakręcany Luer-Lock. Czyste mikrobiologicznie. Możliwość stosowania obwodu dla wielu pacjentów przez 24 godziny lub do 7 dni u jednego pacjenta szt.20 Anestezjologiczny dziecięcy układ oddechowy do aparatu do znieczulenia. Wykonany z PE. Długość 300 cm zakończone łącznikiem prostym bez portów 22M/15F. rura do worka dł 150 cm, Bezlateksowy worek oddechowy 0,5L. W zestawie łącznik kątowy 22M/15F-15M z portem do próbkowania gazów zakręcany Luer-Lock. czyste mikrobiologicznie. Możliwość stosowania obwodu dla wielu pacjentów przez 24 godziny lub do 7 dni u jednego pacjenta szt. 20 Anestezjologiczny dziecięcy układ oddechowy do aparatu do znieczulenia. Wykonany z PCV gładki w środku, przezierny pozwalający na ocenę stanu rur. Długość 150 cm zakończone łącznikiem prostym 22M/15F. Rura dodatkowa długości 80-90 cm wraz z workiem oddechowym, bezlateksowym 1L. W zestawie łącznik kątowy 22M/15F-15M z portem do próbkowania gazów zakręcany Luer-Lock. czyste mikrobiologicznie. Możliwość stosowania obwodu dla wielu pacjentów przez 24 godziny lub do 7 dni u jednego pacjenta. szt.700 Anestezjologiczny dziecięcy układ oddechowy do aparatu do znieczulenia. Wykonany z PCV gładki w środku, przezierny pozwalający na ocenę stanu rur. Długość 150 cm zakończone łącznikiem prostym 22M/15F. Rura dodatkowa długości 80-90 cm wraz z workiem oddechowym, bezlateksowym 0,5L. W zestawie łącznik kątowy 22M/15F-15M z portem do próbkowania gazów zakręcany Luer-Lock. czyste mikrobiologicznie. Możliwość stosowania obwodu dla wielu pacjentów przez 24 godziny lub do 7 dni u jednego pacjenta. szt. 200 Elektrostatyczny filtr oddechowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci przeznaczony dla pacjentów o objętościach oddechowych Vt 150 – 1 500 ml. Skuteczność filtracji p. bakteryjnej >99,9999% i p. wirusowej > 99,999 %, charakteryzujący się wydajnością nawilżania min 36 mg H2O/l przy Vt 500 ml, opór przepływu 0,80 - 0,85 cm H2O przy 30l/min, Masa 33-36g g objętość martwa 51-55 ml Sterylny szt. 7000

Elektrostatyczny filtr oddechowy do krótkich zabiegów operacyjnych. Przeznaczony dla pacjentów o objętościach oddechowych 150 – 1 500 ml. Skuteczność filtracji p. bakteryjnej > 99,9999 % i filtracji wirusowej >99,999 %. Niski opór przepływu 0,5-0,6 cm H2O przy 30 l/min. Masa max 21 g przestrzeń (.....)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy należy przedłożyć wraz z ofertą: Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Dotyczy zamówienia:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego – w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (patrz ust. 18 niniejszego Rozdziału) załącznik nr 2b do SIWZ,

f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (patrz ust. 18 niniejszego Rozdziału) – załącznik nr 2b do SIWZ;

g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (patrz ust. 18 niniejszego Rozdziału) - załącznik nr 2b do SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wskazanym powyżej projekcie umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi przez upublicznienie ofert wczytanych na Platformie.

Zamawiający nie wyklucza możliwości udziału Wykonawców i innych zainteresowanych osób na otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego (Fizjologii i Patologii Słuchu (Światowe Centrum Słuchu) ul. Mokra 17, 05-830 Kajetany k/Nadarzyna, POLSKA, sala 2.50 (II piętro).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert na Platformie e-Zamawiający dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie e-Zamawiający.

Poprzez upublicznienie należy rozumieć dostęp do otwartych na Platformie przez Zamawiającego ofert, bez konieczności faktycznego/fizycznego udziału Wykonawców w siedzibie Zamawiającego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Za 18 miesięcy

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

I

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy Pzp, w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z SIWZ.

II

Kwota wymaganego wadium:

1) 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy)

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu na składanie ofert wyznaczonego w SIWZ. Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

III.

Zamawiający nie przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający informuje, że za 2 (2 miesiące) należy przyjąć 60 dni.

IV.

Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10.5.2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019