Leveringen - 193247-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Kielce: Echograaf

2019/S 081-193247

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
Kielce
25-736
Polen
Contactpersoon: Sebastian Szaniawski
Telefoon: +48 413671339
E-mail: zamowienia@wszzkielce.pl
Fax: +48 413660014
NUTS-code: PL721

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.wszzkielce.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.wszzkielce.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SPZOZ
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa aparatu USG 3D dla potrzeb Kliniki Położnictwa i Ginekologii w ramach projektu pn. „Wykorzystanie innowacyjnych metod zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego”

Referentienummer: EZ/ZP/54/2019/EK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33112200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatu USG 3D dla potrzeb Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Klinika Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatu USG 3D dla potrzeb Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Dostarczone urządzenie medyczne musi być fabrycznie nowy, kompletny, oznakowany znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 211).

Graniczne parametry techniczne-użytkowe przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Szczegóły w zakresie dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu pn. „Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zamówienia / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Ocena techniczna (kryterium Jakości) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Doadtkowy okres gwarancji / Weging: 12
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.09.02.00-00-0140/18-00/149/2018/624

II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykonawca przystępujący do udziału w postęp. zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 PLN. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być wniesione przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokument poręczenia lub gwarancji winien być złożony w oryginale podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1, art. 24 ust. 5 pkt. 1 - 2 i 4 oraz spełniają poniżej określone warunki tj.: posiadają właściwe zdolności techniczne i/lub/ zawodowe rozumiane jako: zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) umowę, której wartość brutto wynosiła 300 000,00 PLN, której przedmiotem zamówienia była dostawa urządzenia medycznego /aparatury medycznej / sprzętu medycznego stosowanego w diagnostyce obrazowej na rzecz Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia).Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 oraz o przesłanki wskazane w art. 24 ust. 5 w następującym zakresie:

– iż, w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacji, lub w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) – art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp – (Wykonawca/podmiot trzeci składa stosowne oświadczenie w dokumencie (JEDZ/ESPD),

— iż, w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacji, lub w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) – art. 24 ust 5 pkt. 1 uPzp;

– iż, Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt. 2 uPzp;

— iż, Wykonawca w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1-4 uPzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - art. 24 ust. 5 pkt. 4 uPzp. Wykonawca który podlega wykluczeniu w na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust 5 pkt. 1-2, 4 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współprace z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

Eventuele minimumeisen:

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany będzie na wezwanie w oparciu o art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia wykazu zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dostaw wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca w ww. wykazie wskazuje wyłącznie dostawy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowód, iż dostawy zostały wykonywane należycie tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenia Wykonawcy.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Dostawa winna być zrealizowana w terminie max. 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Jest to termin maksymalny realizacji zamówienia, w przypadku gdy w kryterium termin dostawy Wykonawca zaproponuje krótszy termin realizacji to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji w zaproponowanym terminie.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

W budynku przy ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce w Dziale Zamówień Publicznych. Otwarcie następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zgodnie z wymogami opisanymi w pkt. 32 SIWZ

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą: oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 22a uPzp), składanego w oparciu o art. 25a ust 3 pkt. 1) uPzp iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ - w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. Pozostałe oświadczenia i dokumenty jakie muszą być załączone do oferty tj: wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia, dowód wniesienia wadium, dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w JEDZ, pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika, w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 uPzp) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ww. wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej.

c) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.wszzkielce.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grup/y kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.). Oświadczenia i dokumenty, jakie będzie musiał złożyć wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona określa §5 pkt. 1, 4, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.7.2016 r. poz. 1126. oraz pkt. 15 SIWZ dostępnym pod adresem: ww.bip.wszzkielce.pl. Zamawiający będzie wymagał, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wym. w pkt. 15 ppkt. 6 a, b, c, d SIWZ. Dokumenty dla pomiotów zagranicznych określa par. 7 jw. Rozp. jw. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji zamawiającego z wykonawcami zostały określone w pkt. 31-33 SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019