Leveringen - 193250-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Laboratoriumreagentia

2019/S 081-193250

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Kraków
31-501
Polen
Contactpersoon: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
Telefoon: +48 124247072
E-mail: aburszczan@su.krakow.pl
Fax: +48 124247120
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.su.krakow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 19
Kraków
31-501
Polen
Contactpersoon: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok 18E, 31-501 Kraków
Telefoon: +48 124247072
E-mail: aburszczan@su.krakow.pl
Fax: +48 124247120
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.su.krakow.pl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa zintegrowanych systemów analitycznych lub modułu biochemicznego i immunochemicznego wraz z kompleksowym systemem informatycznym

Referentienummer: NSSU.DFP.271.22.2019.ADB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa zintegrowanych systemów analitycznych wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu i wymianę danych z systemem LIS każdy spięty w linię dla Zakładu Diagnostyki SU w dwóch lokalizacjach (cz. 1), a także dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa modułu biochemicznego i immunochemicznego wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem dla Zakładu Diagnostyki SU w jednej lokalizacji (cz. 2 i 3).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a, 1b i 1c do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej „Ogłoszenie o dialogu technicznym”. Ogłoszenie było ogólnodostępne.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 811 727.33 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa zintegrowanych systemów analitycznych wraz z kompleksowym systemem informatycznym

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
38434500
38434580
33190000
42931100
39711110
72260000
48000000
71356300
72267000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dzierżawa dwóch zintegrowanych systemów analitycznych wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LIS, składających się z:

1/ modułu preanalitycznego (sorter - 1 szt., wirówki wolnostojące - 3 szt.), modułu biochemicznego - 1 szt., modułu immunochemicznego - 1 szt. i lodówko-zamrażalka do przechowywania próbek krwi - 1 szt.

2/ modułu preanalitycznego (sorter - 2 szt., wirówki wolnostojące - 3 szt. wirówki w linii - 2 szt.) i modułu biochemicznego - 2 szt., modułu immunochemicznego - 2 lub 3 szt. i modułu postanalitycznego - 1 szt.

Do wykonania poniższych oznaczeń (kontroli+kalibracji+wyników) na 36 m-cy:

1 Albumina - 100 000 oznaczeń

2 Aminotransferaza alaninowa / GPT - 330 000 oznaczeń

3 Aminotransferaza asparaginianowa AST/GOT - 225 000 oznaczeń

4 Amoniak / NH3 - 10 000 oznaczeń

5 Białko C-Reaktywne / CRP - 300 000 oznaczeń

6 hs CRP - 1 000 oznaczeń

7 Białko całkowite / TP - 120 000 oznaczeń

8 Bilirubina bezpośrednia - 16 000 oznaczeń

9 Bilirubina całkowita - 200 000 oznaczeń

10 Cholesterol - 150 000 oznaczeń

11 Cholesterol HDL - 100 000 oznaczeń

12 Cholesterol LDL - 10 000 oznaczeń

13 Cholinesteraza /CHE - 50 000 oznaczeń

14 Dehydrogenaza mleczanowa / LDH - 60 000 oznaczeń

15 Fosfataza zasadowa / ALP - 100 000 oznaczeń

16 Fosforany nieorganiczne / PHOS - 75 000 oznaczeń

17 Glukoza - 300 000 oznaczeń

18 Kinaza kreatynowa / CK - 35 000 oznaczeń

19 Kreatynina Jaffe - 450 000 oznaczeń

20 Kreatynina metodą enzymatyczną - 45 000 oznaczeń

21 Kwas moczowy / UA - 110 000 oznaczeń

22 Magnez / Mg - 100 000 oznaczeń

23 Mleczany / LACT / Kwas mlekowy - 5 000 oznaczeń

24 Mocznik / UREA - 300 000 oznaczeń

25 Chlorki / Cl - 19 000 oznaczeń

26 Potas / K - 560 000 oznaczeń

27 Sód / Na - 400 000 oznaczeń

28 Triglicerydy / TRIG - 120 000 oznaczeń

29 UIBC - 15 000 oznaczeń

30 Wapń / Ca - 180 000 oznaczeń

31 alfa-Amylaza / AMYL - 30 000 oznaczeń

32 Żelazo - 60 000 oznaczeń

33 Anti-TPO - 20 000 oznaczeń

34 Anti-Tg - 20 000 oznaczeń

35 C Peptyd - 3 000 oznaczeń

36 CA 125 - 20 000 oznaczeń

37 CA 15-3 - 5 500 oznaczeń

38 CA 19-9 - 20 000 oznaczeń

39 CEA - 26 000 oznaczeń

40 DHEA-S - 10 000 oznaczeń

41 Estradiol - 10 000 oznaczeń

42 FSH - 12 000 oznaczeń

43 Ferrytyna - 40 000 oznaczeń

44 Free PSA - 3 600 oznaczeń

45 Insulina - 36 000 oznaczeń

46 Kortyzol - 28 000 oznaczeń

47 Kwas Foliowy - 10 000 oznaczeń

48 LH - 12 000 oznaczeń

49 PSA - 20 000 oznaczeń

50 Progesteron - 2 400 oznaczeń

51 Prolaktyna - 36 000 oznaczeń

52 SHBG - 9 000 oznaczeń

53 TSH - 160 000 oznaczeń

54 Witamina B12 - 19 000 oznaczeń

55 Witamina D Total - 45 000 oznaczeń

56 anti-CCP - 2 600 oznaczeń

57 fT3 - 50 000 oznaczeń

58 fT4 - 60 000 oznaczeń

59 G-GT - 120 000 oznaczeń

60 Testosteron - 12 000 oznaczeń

61 Homocysteina - 1 500 oznaczeń

62 Białko w moczu - 30 000 oznaczeń

63 Białko w PMR - 4 500 oznaczeń

64 Glukoza w moczu (ilościowo) - 4 500 oznaczeń

65 Glukoza w PMR - 4 500 oznaczeń

66 Lipaza - 21 000 oznaczeń

67 Prokalcytonina - 30 000 oznaczeń

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 584 533.79 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 190 000,00 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa modułu biochemicznego i immunochemicznego wraz z kompleksowym systemem informatycznym

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
38434500
38434580
33190000
42931100
39711110
72260000
48000000
71356300
72267000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dzierżawa modułu biochemicznego - 1 szt. wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LIS i modułu immunochemicznego - 1 szt. wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LIS wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki SU w jednej lokalizacji do wykonania poniższych oznaczeń (kontroli+kalibracji+wyników) na 36 m-cy:

1 Fosfataza kwaśna/ sterczowa ACP - 600 oznaczeń

2 Anti-Mullerian Hormone - 2 000 oznaczeń

3 beta HCG - 10 000 oznaczeń

4 PAPP-A - 3 600 oznaczeń

5 S-100 - 600 oznaczeń

6 Tyreoglobulina / TG - 12 000 oznaczeń

7 free beta-HCG - 3 900 oznaczeń

8 CA 72-4 - 300 oznaczeń

9 NSE - 300 oznaczeń

10 Beta-CrossLaps (CTx) - 300 oznaczeń

11 Osteokalcyna - 300 oznaczeń

12 PlGF - 300 oznaczeń

13 sFLT-1 - 300 oznaczeń

14 Interleukina 6 - 300 oznaczeń

15 Białko Tau - 360 oznaczeń

16 Beta amyloid 1-42 - 360 oznaczeń

17 Kalprotektyna - 2 000 oznaczeń

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 893 964.96 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 20 000,00 PLN

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz dzierżawa modułu biochemicznego i immunochemicznego wraz z kompleksowym systemem informatycznym

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
38434500
38434580
33190000
42931100
39711110
72260000
48000000
71356300
72267000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dzierżawa modułu biochemicznego - 1 szt. wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LIS i modułu immunochemicznego - 1 szt. wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LIS wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki SU w jednej lokalizacji do wykonania poniższych oznaczeń (kontroli+kalibracji+wyników) na 36 m-cy:

1 CK-MB aktywność - 14 000 oznaczeń

2 HE4 - 3 000 oznaczeń

3 Kwasy żółciowe TBA - 1 000 oznaczeń

4 Cyfra 21-1 - 300 oznaczeń

5 NGAL - oznaczeń 1 000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 333 228.58 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium wynosi 7 000,00 PLN

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy reguluje wzór umowy, będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Sekcja Zamówień Publicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 19, pok. 20A, POLSKA.

Kanał elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja wykonawców z Zamawiającym będzie odbywała się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

Podstawy wykluczenia wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji (JEDZ). Oświadczenie musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

8. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445).

9. dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego (szczegółowe informacje w Specyfikacji)

Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w specyfikacji.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019