Leveringen - 193251-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Reagentia voor bloedanalyse

2019/S 081-193251

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
Postadres: ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 4
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL63 Pomorskie
Postcode: 80-210
Land: Polen
Contactpersoon: Krzysztof Bielec
E-mail: k.bielec@krew.gda.pl
Telefoon: +48 585204040
Fax: +48 585204040

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bip.rckik.cil.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa testów do wykrywania HBsAg, anty-HCV, HIV Ag/Ab, anty-Treponema pallidum, niezbędnych do wykonania badań metodą immunochemiczną dla 250 000 donacji, wraz z dzierżawą urządzeń do wykonania ww.

Referentienummer: ZP.2512.2.19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200 Reagentia voor bloedanalyse
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL63 Pomorskie
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 400 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019