Leveringen - 193252-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Venapunctie, instrumenten voor bloedafname

2019/S 081-193252

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
EKRSZ_28937120
Róbert Károly körút 44.
Budapest
1134
Hongarije
Contactpersoon: Pete István
Telefoon: +36 307533464
E-mail: pete.istvan@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.honvedkorhaz.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.honvedkorhaz.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000485612019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000485612019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján egyéb köl
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MH EK zárt vérvételi rendszer 2019

Referentienummer: EKR000485612019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő zárt vérvételi rendszer ajánlatkérő (AK) általi megvásárlása részajánlati kör biztosítása nélkül.

AK a 321/2015.(X.30.)Korm r. (321R.) 46.§(3)bek-t alkalmazza,mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza AK, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevő(AT) eszerint teheti meg ajánlatát. Az egyenértékűséget az ajánlatban ATnek kell kell igazolni. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék műszakilag nem felel meg AK által meghatározott műszak követelményekben foglalt feltételeknek.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Székhely 1134 Budapest, Róbert K. krt. 44. Podmanicky utcai telephely 1062 Budapest, Podmanicky u. 109–111.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AK hivatkozik a felhívás II.1.4) pontjában rögzítettekre.

Zárt vérvételi rendszer:

Szárnyastű +Luer Adapter 21G ¾

Szárnyastű +Luer Adapter 23G 3/4

Vérvételi tű 22 G 1 1/2

Vérvételi tű 21 G 1 1/2

Vérvételi tű 20 G 1 1/2

Biztonsági vérvételi készlet +Luer Adapter 21 G 3/4 19cm

Vérkultúra tartó x40

Biztonsági vérvételi harang+tű

Steril csőtartó

Vérvételi lándzsa 1,0 mm

Vérvételi lándzsa 1,5 mm (ua 10. sor)

K3 EDTA cső 0,5 ml kapilláris vérvételhez pediátriai eszköz

K3 EDTA 0,25 ml vérkép pediátriai eszköz

CTAD 3,5 ml 13x75 mm csavaros kupak 0,11M

NaFl + EDTA 2 ml 13x75 mm csavaros kupakkal

K3 EDTA cső 3 ml 13x75 mm csavaros kupakkal

K3 EDTA cső 2 ml 13x75 mm csavaros kupakkal pediátriai eszköz

Szérumcső 2 ml 13x75 mm lehúzható kupakkal pediátriai eszköz

Na-Citrát 3,2 % 2 ml csavaros kupakkal 9NC

Na-Citrát 3,2 % 4,5 ml 13x75 mm csavaros kupakkal 9NC

Semleges cső 9 ml 16x100 mm lehúzható kupakkal

Vizeletes cső stabilizátorral ≤10,0 ml

Na-Heparin cső 9 ml 16x100 mm lehúzható kupakkal

Szérumcső 8 ml géles 16 x 100 mm lehúzható kupakkal

Li-Heparin 8 ml géles cső 16x100 mm lehúzható kupakkal

Li-Heparin 9 ml cső 16x100 mm lehúzható kupakkal

Szérumcső 9 ml 16 x100 mm lehúzható kupakkal

Szérum szeparátor cső, géles 2,5 ml csavaros kupakkal pediátriai

K3 EDTA 6 ml 13 x 100 mm csavaros kupakkal

Na-Heparin cső 6 ml 13x100 mm csavaros kupakkal

Szérumcső 5 ml géles 13 x 100 mm piros csavaros kupakkal

Li-Heparin 6 ml cső 13x100 mm csavaros kupakkal

Süllyedéshez pipetta műanyag

Süllyedéses cső ≤1,6 ml 4NC, automatához

Adásvételi keretszerződés nettó 128 238 300 HUF keretösszeg erejéig.

A leszállításra került termékek esetében szavatolnia kell az Ajánlattevőnek a leszállítástól számított 12 hó felhasználhatóságot. Ajánlattevő sterilizált termékek esetén minimum 2 év jótállást vállaljon. Kizárólag új, nem használt, nem demó termék ajánlható meg.

Ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Kereskedelmi ajánlat (AK által meghatározott minta szerint): Tartalmaznia kell a(z)-megajánlott termék nevét;-megajánlott termék színkódját(értelemszerűen ahol releváns);-cikkszámát;-nettó és bruttó egységárát;-darabszámmal növelt nettó árát;-az összesen árat, mely megegyezik a felolvasólapon szerepeltetett árral.AT a ker ajánlatban feltüntetett egységárakhoz kötve van(ajánlati kötöttség). Mennyiség tájékoztató jellegű,

— Termékismertető: ATnek csatolnia kell az adott rész tekintetében megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, a termék cikkszámát, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén a gyártó vagy az EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti,

— Egyenértékű termék megajánlása: külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell: valamennyi költséget a termék AK (teljesítés helyén) birtokába kerüléséig felmerül (pl. szállítás, csomagolás).

Nyertes AT térítésmentesen kihelyez 3db (a. 2 darab 100/II. vagy azzal egyenértékű, és 1 darab 20/II. típusú vagy azzal egyenértékű ESR) automatát. Havi átalánydíj az automatákra. A kihelyezett és beüzemelt automaták képesek AK által használt MedWorks rendszerébe történő online bekötésre. AT térítésmentesen vállalja az automaták AK által használt MedWorks rendszerébe történő online bekötését. AT garantálja, hogy a kihelyezett automaták megfelelnek a szerződéstervezetben/ műszaki követelményekben meghatározottaknak.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a 24 hónap időtartam alatt a keretösszeg nem merül ki, a keretszerződést 1

Alkalommal a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítsa, melyet. Vevő a szerződés hatályának lejártát

Megelőző 60 nappal korábban jelzi a Eladónak.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) Értékelés a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont szerint, tekintettel arra, hogy a termékek a 16/2012.(II.16.)Korm. rendelet a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól hatálya alá tartoznak.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó(ALV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában azon gazdasági szereplő (KAP), aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek.ben meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. AK továbbá kizárja az eljárásból azt az AT-t(közösAT), ALV, KAP, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.[Kbt.74.§(1)bek.b)pont]. Előzetes ig.: ATnek az ajánlatában a 321R.1-16 § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek hatálya alá. Mo-i letelepedésű ATnek az ajánlatában a 321R.1.§(1) bek.nek megfelelően,a 321R. 4. és 8. § [kivéve ib)pont] foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek hatálya alá. A nem Mo-on letelepedett AT esetében AK a 321R.4.és10.§[kivéve gb)pont] szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A 321R.8.§ib)és10.§gb)pontjai esetében a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII.tv.3.§38.pont a)-b) vagy d) alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatot megtenni. Közös ATnek mindegyike külön-külön EEKD-t köteles kitölteni, cégszerűen aláírni és benyújtani [321R.3.§(3)bek]. A KAP szervezet/ek vagy személy/ek mindegyike által kitöltött és aláírt - az ajánlat részét képező - külön EEKD benyújtásával előzetesen igazolják, hogy nem tartoznak a Kbt.62.§(1)-(2)bek.ben előírt kizáró okok hatálya alá [321R.3.§(2)bek].

Utólagos ig.: Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a 321R.1.§(2)bek.nek megfelelően, a 321R.III. Fejezetében(8-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/k, hogy nem tartozik/nak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá [Kbt.69.§(4)-(7)bek. szerint]. AK nem kéri az érintett AT-(k)től a 321R.III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt.69.§(11)bek.ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a 321R. előírja. A 321R.III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a 321R.V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók,ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a 321R.VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az ajánlatban be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső ALV-t [Kbt.67.§(4)bek.]. AK -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, vagyis a fentiek szerinti igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania. AT, ALV, illetve KAP a Kbt.64.§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet AK részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ekkor a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálatsorán. EKR-ben űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321R.) 21. § (1) bek i) pontja szerint megajánlott termékekre vonatkozóan az ajánlathoz csatolni kell 93/42/EGK irányelv, vagy azt honosító, 4/2009.(III. 17.) EüM r. foglaltak szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.

M.2. A 321R.21. § (1) bek i) pontja szerint csatolni kell megajánlott termékek 93/42/EGK irányelv, vagy az azt honosító, 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben foglaltak szerinti, kijelölt tanúsító szervezet által kiadott, érvényes CE megfelelőség értékelési tanúsítvány (CE minősítés) egyszerű másolatát.

Az ATnek a 321R.1. § (1) bek. értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az AT-nek az EEKD IV.rész "alfa"mezőt kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően AK a Kbt. 69. § (4)-(7)bek. foglaltak alkalmazásával jár el. Az előírt alkalmassági követelmény igazolása tekintetében AK felhívja a figyelmet Kbt. 65.§ (6)-(7) bek.re, valamint 321R.3. § (2)-(3) bek. foglaltakra. AK hivatkozik a 321R.24. § (1) bek.re.

Eventuele minimumeisen:

M.1. Alkalmas az AT, ha a megajánlott termékek az ajánlattétel időpontjában rendelkeznek érvényes a 93/42/EGK irányelv, vagy az azt honosító, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben foglaltak szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.

M.2. Alkalmas az AT, ha a megajánlott termékek az ajánlattétel időpontjában rendelkeznek érvényes, 93/42/EGK irányelv, vagy az azt honosító, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti, kijelölt tanúsító szervezet által kiadott, érvényes CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.

A III.1.3) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítés igazolást követően, havonta kiállított számla alapján - a Kbt.135.§(1)bek - a számla

Kézhezvételét követően 60 napos átutalással történik a 1997.évi LXXXIII.tv.9/A.§-ban leírtak szerint. Alkalmazandó a Kbt.135.§.(5)-(6) bek. AK késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért, hibás teljesítésre vonatkozó előírást ír elő a KKD-ban részletezettek szerint. AK előleget nem biztosít. Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint(HUF). Fizetési késedelem esetén a Ptk.6:155.§(1)bek.szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek. Az ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó fizetési feltételeket, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a KKD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet (továbbiakban: 424R.) 15.§ tartalmazza

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet (továbbiakban: 424R.) 15.§ tartalmazza

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. AK Kbt.41.§ alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424R. rendelet szabályai szerint. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához regisztráció szükséges. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.)MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi(http://nekszt.hu).

2. AK nem alkalmazza: Kbt.75.§(2)bek.e) pontot. AK alkalmazza a Kbt.81.§(4)-(5)bek.t.

3. Ajánlatnak tartalmaznia kell:Kbt.66.§(2)és(5)-(6),67.§(1)és(3)-(4),65.§(7)esetén nemleges tartalommal is, továbbá a KKD szerinti nyilatkozatok.

4. Ajánlathoz csatolni kell az AT./ALV./KAP. esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

5. 321R.13.§ szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

6. Közös ajánlat Kbt.35.§ szerint, AK a 35.§(8)bek. alapján kizárja gazdálkodó szervezet, ill. a (9)bek. szerinti projekttársaság létrehozását.

7. Ha AT az ajánlatban-átalakulásra hivatkozással-jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, úgy csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, egyszerű másolatban, így a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

8. AK a 321R.V. Fejezetben (a minősített ATk) foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg az Alk.feltételeit.

9. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

10. IV.2.6) pont:AK 2 hón 60 napot ért a Kbt.81.§(11) bek.ben foglaltak alapján, foly.-ba épített ell.

11. Irányadó: Kbt.47.§(2) bek.

12. Az egyes közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében a megindító felhívásban foglaltak az irányadóak.

13. Szerződéskötés feltétele: Bármely akkreditált független szervezet által kiállított ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány, vagy az ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek leírása, melyet a szerződéskötéskor be kell mutatni. Nyertes AT a 2011.évi CXCV. törvény (Áht.)41.§(6)bek. szerinti átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni a szerződéskötésig. Ezek elmaradása vagy nem átlátható szervezetnek minősülés a szerződéstől való visszalépésnek minősül.

14. IV.2.4) pont: AK nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is köteles elfogadni.

15. Különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot csatolni kell.

16. AK felhívja a figyelmet, hogy Kbt.71.§(6)bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

17. 46/2012.(III.28.)Korm.r.: a beszerzés tárgya központosított. Feltétel a szerződéstervezetben. Ebből AKnak semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

18. Kbt.61.§(4)bek: AK egymáshoz szorosan kapcsolódó termékcsoportot kíván beszerezni. AK hiv.: Kbt. 41/A. §.és 41/B. §-re.

19. Ajánlat részeként csatolandó gyártó által felügyelt termékismertető.

20. Kereskedelmi ajánlat: Tartalmaznia kell a(z):

– megajánlott termék nevét;

– megajánlott termék színkódját (értelemszerűen ahol releváns);

– cikkszámát;

– nettó és bruttó egységárát;

– darabszámmal növelt nettó árát;

– az összesen árat, mely megegyezik a felolvasólapon szerepeltetett árral.

AT a ker ajánlatban feltüntetett egységárakhoz kötve van(ajánlati kötöttség). Mennyiség tájékoztató jellegű.

21. FAKSZ: Derzsényi Attila 00197.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. §

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019