Leveringen - 193253-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Márianosztra: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 081-193253

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Márianosztrai Fegyház és Börtön
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_98694567
Postadres: Pálosok tere 1.
Plaats: Márianosztra
NUTS-code: HU120 Pest
Postcode: 2629
Land: Hongarije
Contactpersoon: Váci Viktória
E-mail: vaci.viktoria@bv.gov.hu
Telefoon: +36 27620418
Fax: +36 27620441

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bv.gov.hu/marianosztra

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000250102019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000250102019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Élelmiszeripari termékek beszerzése

Referentienummer: EKR000250102019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Élelmiszeripari termékek beszerzése a Márianosztrai Fegyház és Börtön részére adásvételi szerződés keretében, 2 részajánlattételi körben.

Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő(k) között határozott idejű, 24 hónapra hatályos adásvételi szerződés jön létre.

A megjelölt mennyiségek Ajánlatkérő 24 havi szükségletét fedezik azzal, hogy a termékenként előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 20 %-kal eltérhet (azaz termékenként a teljes mennyiség legalább 100 %-a, legfeljebb 120 %-a kerül lehívásra), az egységár és egyéb szerződéses feltételek módosítása nélkül.

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mirelit áruk

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331170 Ingevroren groenten
15221000 Ingevroren vis
15229000 Ingevroren visproducten
15896000 Diepvriesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU120 Pest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Márianosztrai Fegyház és Börtön, 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sorszám Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység

1. Csibefasírt 4000 kg

2. Hekk filé 1800 kg

3. Busa szelet 700 kg

4. Halászlé sűrítmény 160 kg

5. Zöldborsó 8000 kg

6. Zöldbab 6000 kg

7. Karfiol 4000 kg

8. Sóska 1200 kg

9. Finomfőzelék 1200 kg

10. Nudli 600 kg

11. Gyalult tök 4000 kg

12. Mexikói keverék 900 kg

13. Panírozott halrudacska 100 % filé 900 kg

14. Szilva töltelékes gombóc 600 kg

15. Brokkoli 1600 kg

16. Francia saláta keverék 1400 kg

17. Spenót 400 kg

18. Marhalábszár 1440 kg

19. Pulykamell filé 1440 kg

A megjelölt mennyiség Ajánlatkérő 24 havi szükségletét fedezi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 054 290.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A II.2.4) pontban megadott 24 hónapos mennyiségektől, az ajánlatkérő a felhasználás függvényében termékenként pozitív irányban 20 %-kal eltérhet.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Legalacsonyabb ár mint értékelési szempont indoklása: a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás a dokumentumok részét képező műszaki leírásban konkrétan meghatározott, AK intézményi és beszerzési rendszeréhez illeszkedő műszaki, szakmai követelményeknek kell megfeleljen, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tejtermékek

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000 Zuivelproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU120 Pest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Márianosztrai Fegyház és Börtön, 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sorszám Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység

1. Gyümölcs joghurt 20 000 db

2. Natúr joghurt 17 280 db

3. Kefír 15 120 db

4. Kockasajt 8 darabos 24300 doboz

5. Sajtkrém natúr 40 500 db

6. Sajtkrém zöldfűszeres 40500 db

7. Tejföl 20 %-os 8000 l

8. Tejföl 20 %-os 81 000 db

9. Trappista sajt félzsíros 900 kg

10. Tehéntúró félzsíros 2920 kg

11. Tejpor zsíros 7000 kg

12. Túró rudi 10 000 db

13. Juhtúró 100 kg

14. Tej 2,8 %-os literes 60 l

15. Habtejszín literes 20 l

16. Puding poharas 4000 db

17. Főzőtejszín literes 40 l

18. Krémtúró 4000 db

19. Füstölt sajt 40 kg

A megjelölt mennyiség Ajánlatkérő 24 havi szükségletét fedezi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 43 014 972.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

A II.2.4) pontban megadott 24 hónapos mennyiségektől, az ajánlatkérő a felhasználás függvényében termékenként pozitív irányban 20 %-kal eltérhet.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Legalacsonyabb ár mint értékelési szempont indoklása: a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás a dokumentumok részét képező műszaki leírásban konkrétan meghatározott, AK intézményi és beszerzési rendszeréhez illeszkedő műszaki, szakmai követelményeknek kell megfeleljen, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Valamennyi rész vonatkozásában:

A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró ok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés).

Igazolási mód:

Előzetes igazolás:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: K.r.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a K.r.. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.

Utólagos igazolás:

A Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a K.r.. 8.§ 10.§ és 12-16.§ szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására.

A Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglalt rendelkezések helyett a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD -t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR iratminta) nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A kizáró okok igazolásakor ajánlattevő legyen figyelemmel a Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2017. évi 81. szám; 2017. május 19.), valamint a Közbeszerzések Tanácsának útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról (KÉ 2017. évi 82. szám, 2017. május 22.) foglaltakra.

Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint biztosítja az öntisztázás lehetőségét.

Irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M/1. A Kr. 21. § (1) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, a jelen közbeszerzési eljárás tárgya (élelmiszerek) szerinti szállításainak ismertetése.

Kr. 21. § (1a): Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelést Ajánlatkérő felhívására a Kr. 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.

A Kr. 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,

— a referenciát adó személy neve, elérhetősége (telefonszám, vagy e-mail-cím),

— a szállítás tárgya és rövid leírása (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható),

— ellenszolgáltatás összege,

— a teljesítés helye,

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap bontásban),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

M/2. A Kr. 21. § (1) bekezdés i) pontja szerint HACCP tanúsítvány másolatának csatolása, vagy azzal egyenértékű (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsítvány, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltakra

Előzetes igazolás: Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a K.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „α” szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz az Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.

Utólagos igazolás: Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

Irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő az EEKD-t az EKR-ben elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére, ezért a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmassági követelmény(ek) előzetes és utólagos igazolásának részletes szabályait és feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező Útmutató az ajánlattevők számára c. dokumentum tartalmazza.

Eventuele minimumeisen:

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből (36 hónapból) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

— az 1. rész esetében legalább nettó 14 700 000 Ft a közbeszerzés tárgyából (mirelit áruk szállításából) származó referenciával,

— a 2. rész esetében legalább nettó 30 100 000 Ft a közbeszerzés tárgyából (tejtermékek szállításából) származó referenciával.

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a szerződések/referenciák számát.

Több részre történő ajánlattétel esetén a minden egyes rész esetében külön-külön igazolni kell a referencia minimumkövetelmény teljesítését.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik érvényes HACCP tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

Az alkalmasság részletes követelményeit a felhívást kiegészítő Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

A szerződés biztosítékai: késedelmi kötbér (az érintett szállítás nettó árának 3 %-a/nap,legfeljebb 15 %), meghiúsulási kötbér(az érintett szállítás nettó árának 30 %-a), hibás teljesítési kötbér (az érintett szállítás nettó árának 10 %-a). AK összes kötbérigénye nem haladhatja meg a teljes nettó vételár 30 %-át. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és/vagy hivatkozás a vonatkozó jsz-i rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF). Ajánlatkérő (AK) előleget nem fizet. AK a megrendelés teljesítésének igazolásával felszerelt számlát a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek szerint a kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki. Késedelmes fizetés esetén ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatra jogosult. (A szerződés biztosítékainak és a fizetési feltételek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.) AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68.§ és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az e-Kr. szabályai szerint.

2.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot a Kbt. 68.§ és e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.11-12. §-ai tartalmaznak.

3.) Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja (III.1.3.) a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.(M/1.-M/2.).

4.) Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

5.) A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015.(X. 30.)Kr.46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. Egyenértékű teljesítést elfogad az AK. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt (AT) terheli.

6.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az AT-t terheli.

7.) Az ajánlattevő alternatív ajánlatot, és többváltozatú ajánlatot nem tehet.

8.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az AT-nek a dokumentum mellé csatolnia kell az AT általi felelős magyar fordítást is.

9) AT-nek ki kell töltenie az árazatlan terméklista c. Excel táblázat „Megajánlott termék (márkanév és gyártó)” c. oszlopát is, és a táblázatot kitöltve az ajánlata részeként be kell nyújtania. AK fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem tud meggyőződni arról, hogy a megajánlott termékek megfelelnek az AK elvárásainak, abban az esetben bekérje hiánypótlás keretében AT-től a gyártói terméklapokat.

10.) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

11.) AK jótállási/teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását nem írja elő.

12.) FAKSZ: dr. Marton Ida (lajstromszám: 00972).

13.) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot jelen eljárásban nem alkalmazza.

14.) Jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.

15.) AT-nek (közös AT-nek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

16.) A határidők tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.

17.) AT köteles nyilatkozatot csatolni vagy elektronikusan hozzáférhetővé tenni (figyelemmel a Kbt. 41/A. §-ra) a Kbt. 66. § (2) és (6) bek. kapcsolatosan. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és a már ismert alvállalkozókat.

18.) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.

19.) AK alkalmazza a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.

20.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések esetén a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.

21.) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

22.) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

23.) Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.

24.) A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az AT kizárólag az EKR rendszeren keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet az AK-től.

25.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

26.) Egyéb feltételek a karakterkorlát okán a Vl.4.3) pontban kerülnek kifejtésre.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.

Folytatás a VI.3) pontból:

27) Az ajánlathoz csatolandó az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája

28) A szerződés érvényességéhez szükséges az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés, és ennek érdekében az átláthatósági nyilatkozat kitöltése, mely a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

29) Szerződéskötési feltétel a szerződéstervezetben kifejtettek alapján:

1. Nyertes ajánlattevő rendelkezik ÁNTSZ engedéllyel rendelkező, élelmiszerszállításra alkalmas szállító járművel.

2. Nyertes ajánlattevő rendelkezik az élelmiszerek szállítására alkalmas a 2. rész esetében hűtött, az 1. rész esetében fagyasztó rakterű szállító járművel.

3. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége olyan szállító gépjármű biztosítása, amely rendelkezik gépi emelőkarral, avagy olyan eszköz biztosítása, amellyel 140 cm magasságba a deponálás megoldható.

Ajánlatkérő a szállító jármű vonatkozásában elfogadja alvállalkozó teljesítését is, valamint – adott esetben – bérleti szerződéssel rendelkező ajánlattevő ajánlatát is.

A fenti feltételek meglétét nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor igazolnia kell Ajánlatkérő felé, a gépjármű forgalmi engedélyének másolatával, továbbá – adott esetben – a bérleti szerződés másolatával.

30) Az értékelési szempont: legalacsonyabb ár (minden rész esetében). Értékelési szempont indoklása:

Legalacsonyabb ár mint értékelési szempont indoklása: a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás a dokumentumok részét képező műszaki leírásban konkrétan meghatározott, AK intézményi és beszerzési rendszeréhez illeszkedő műszaki, szakmai követelményeknek kell megfeleljen, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

31) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alapajánlatba az árazatlan költségvetés (kereskedelmi ajánlat) becsatolása (mind xls, mind aláírt formában) kötelező, annak megléte az érvényes ajánlat feltétele.

32) Az eljárás Kbt. 19. §-ra figyelemmel megállapított, egybeszámított becsült értéke nettó 346 993 386 Ft.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019