Leveringen - 193253-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Márianosztra: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 081-193253

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Márianosztrai Fegyház és Börtön
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_98694567
Postadres: Pálosok tere 1.
Plaats: Márianosztra
NUTS-code: HU120 Pest
Postcode: 2629
Land: Hongarije
Contactpersoon: Váci Viktória
E-mail: vaci.viktoria@bv.gov.hu
Telefoon: +36 27620418
Fax: +36 27620441

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bv.gov.hu/marianosztra

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Élelmiszeripari termékek beszerzése

Referentienummer: EKR000250102019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mirelit áruk

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331170 Ingevroren groenten
15221000 Ingevroren vis
15229000 Ingevroren visproducten
15896000 Diepvriesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU120 Pest
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 054 290.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tejtermékek

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000 Zuivelproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU120 Pest
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 43 014 972.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019