Leveringen - 193255-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Helsingborg: Wegwerphandschoenen

2019/S 081-193255

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Helsingborgs stad
212000-1157
Helsingborgs stad Drottninggatan 2
Helsingborg
252 21
Zweden
Contactpersoon: Petra Fernebring
E-mail: petra.fernebring@helsingborg.se
NUTS-code: SE224

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.helsingborg.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=43433
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=43433
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Städredskap, kemtekniska produkter samt engångsmaterial för servering

Referentienummer: 00088/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18424300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen omfattar:

— Städredskap

— Rengöringsmedel

— Engångsmaterial för servering, matemballering, matförvaring

— Hygien- och torkpapper

— Sopsäckar och avfallspåsar

— Skyddsprodukter, såsom engångsförkläde och skoskydd

— Hygienprodukter, såsom tvål och handdesinfektion

Helsingborgs stad: Föregående års volym var cirka 10 miljoner SEK.

Helsingborg Arena och Scen AB: Föregående års volym var cirka 132 000 SEK.

Helsingborgs hamn AB: Föregående års volym var cirka 150 000 SEK.

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB: Föregående års volym var cirka 51 000 SEK.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst: Föregående års volym var cirka 150 000 SEK.

De upphandlande myndigheterna kan inte garantera några volymer under avtalstiden, antagen anbudsgivare ska leverera det verkliga behovet.

Denna upphandling kommer att ligga till grund för ett ramavtal med en (1) leverantör. Avtalet kommer att löpa under två (2) år med rätt för de upphandlande myndigheterna till förlängning i upp till ytterligare två (2) år med ett (1) år i taget. Beräknad avtalsstart är: 2020-02-01.

I denna upphandling ingår inte diskmedel och rengöringsmedel som är anpassade för storköksutrustning.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18424300
19640000
33700000
39222100
39800000
39831200
39831210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE224
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar:

— Städredskap

— Rengöringsmedel

— Engångsmaterial för servering, matemballering, matförvaring

— Hygien- och torkpapper

— Sopsäckar och avfallspåsar

— Skyddsprodukter, såsom engångsförkläde och skoskydd

— Hygienprodukter, såsom tvål och handdesinfektion

Helsingborgs stad: Föregående års volym var cirka 10 miljoner SEK.

Helsingborg Arena och Scen AB: Föregående års volym var cirka 132 000 SEK.

Helsingborgs hamn AB: Föregående års volym var cirka 150 000 SEK.

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB: Föregående års volym var cirka 51 000 SEK.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst: Föregående års volym var cirka 150 000 SEK.

De upphandlande myndigheterna kan inte garantera några volymer under avtalstiden, antagen anbudsgivare ska leverera det verkliga behovet.

Denna upphandling kommer att ligga till grund för ett ramavtal med en (1) leverantör. Avtalet kommer att löpa under två (2) år med rätt för de upphandlande myndigheterna till förlängning i upp till ytterligare två (2) år med ett (1) år i taget. Beräknad avtalsstart är: 2020-02-01.

I denna upphandling ingår inte diskmedel och rengöringsmedel som är anpassade för storköksutrustning.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2020
Einde: 31/01/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1+1 år.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/06/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/12/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Kalendegatan 6
Malmö
211 35
Zweden
Telefoon: +46 40353500
E-mail: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Fax: +46 40972490

Internetadres: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019