Leveringen - 193258-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Doulaincourt-Saucourt: Bussen en touringcars

2019/S 081-193258

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Syndicat intercommunal de transports de Doulaincourt
25 rue de la Croix Chauffour
Doulaincourt-Saucourt
52270
Frankrijk
E-mail: sitd@orange.fr
NUTS-code: FRF24

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.xmarches.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=9349

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=9349
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Syndicat intercommunal de transports de Doulaincourt
25 rue de la Croix Chauffour
Doulaincourt-Saucourt
52270
Frankrijk
E-mail: sitd@orange.fr
NUTS-code: FRF24

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.xmarches.fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=9349
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Syndicat intercommunal de transports de Doulaincourt
25 rue de la Croix Chauffour
Doulaincourt-Saucourt
52270
Frankrijk
E-mail: sitd@orange.fr
NUTS-code: FRF24

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.xmarches.fr

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et livraison de 2 cars neufs ou de démonstration à faible kilométrage de transport scolaire et de passager

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et livraison de 2 cars neufs ou de démonstration à faible kilométrage de transport scolaire et de passager.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF24
Voornaamste plaats van uitvoering:

25 rue de la Croix Chauffour, 52270 Doulaincourt-Saucourt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot unique.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
Châlons-en-Champagne
51036
Frankrijk
Telefoon: +33 326668687
E-mail: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr

Internetadres: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— délais de recours précontractuel: possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre,

— délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat: 2 mois à compter de la publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L. 521-1 et R. 421-1 du code de justice administrative),

— délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même: 2 mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
25 rue du Lycée
Châlons-en-Champagne
51036
Frankrijk
Telefoon: +33 326668687
E-mail: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr

Internetadres: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019