Lieferungen - 193261-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Diverse Softwarepakete und Computersysteme

2019/S 081-193261

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polen
Kontaktstelle(n): Monika Standerska
Telefon: +48 322083547
E-Mail: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
NUTS-Code: PL22

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.sum.edu.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.sum.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zestaw oprogramowań wzajemnie ze sobą współpracujących w zakresie wspomagania procesu nauczania na odległość z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu wraz z wdrożeniem systemu oraz 2 urządz...

Referenznummer der Bekanntmachung: RZP/PN/36/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48900000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zestawu oprogramowań wzajemnie ze sobą współpracujących w zakresie wspomagania procesu nauczania na odległość z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu wraz z wdrożeniem systemu oraz dostawa 2-ch urządzeń serwerowych z oprogramowaniem systemowym.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach do SIWZ (odpowiednio dla pakietu):

1) specyfikacja techniczna

2) specyfikacja asortymentowo-cenowa

3) wzór umowy wraz z załącznikami

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

System

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa zestawu oprogramowań wzajemnie ze sobą współpracujących w zakresie wspomagania procesu nauczania na odległość z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu wraz z wdrożeniem systemu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Ocena prezentacji systemu / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Cena 1 rbh / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Cena 1 rbd / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Nr umowy POWR.03.05.00-00-Z095/17-00 z dnia 26.04.2018 r. tytuł projektu: „ZINTEGROWANE PROGRAMY UCZELNI SUM”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

W celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium pozacenowym „prezentacja Systemu” do oferty należy dołączyć plik zawierający prezentację Systemu zrealizowaną wg Scenariusza (Zał. 9a do SIWZ) oraz Regulaminu (Zał. 9b do SIWZ).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Serwer

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48820000
48900000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa 2 urządzeń serwerowych z oprogramowaniem systemowym

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 42
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Nr umowy POWR.03.05.00-00-Z095/17-00 z dnia 26.04.2018 r. tytuł projektu: „ZINTEGROWANE PROGRAMY UCZELNI SUM”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

1) przesłanek obligatoryjnych określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp:

Wykonawca potwierdzi niepodleganie wykluczeniu poprzez złożenie oświadczeń w tym zakresie.

2) przesłanki fakultatywnej, określonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: „w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (z późn.zm.)”:

Wykonawca w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu, jest zobowiązany złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, z którego będzie wynikał brak podstaw do wykluczenia we wskazanym zakresie.

3) przesłanki fakultatywnej, określonej w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp: Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: „który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania”.

Wykonawca potwierdzi niepodleganie wykluczeniu poprzez złożenie oświadczenia w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia:

1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca składa na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”. JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia;

3) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (składana na wezwanie Zamawiającego);

4) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, (składane na wezwanie Zamawiającego);

5) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, (składane na wezwanie Zamawiającego, wzór zał. 10 do SIWZ);

6) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (składane na wezwanie Zamawiającego);

7) Pakiet nr 1 - Wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie(wzór, zał. nr 5 do SIWZ). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

8) Pakiet nr 1 Wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór, zał. nr 6 do SIWZ).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wiedza i doświadczenie dla Pakietu nr 1:

Wykaz dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku, jeżeli Wykaz będzie zawierał należycie wykonane 2 wdrożenia platformy e-lerningowej dla min. 5 000 użytkowników każda.

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla Pakietu nr 1:

Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu: zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował:

1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Projektu, która posiadła doświadczenie w kierowaniu projektami w należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 3 (trzech) projektach informatycznych obejmujących zaprojektowanie i wdrożenie systemów informatycznych.

1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji konsultanta, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, posiadła doświadczenie we wdrożeniach systemów informatycznych. Osoba ta musi wykazać posiadane doświadczenie, nabyte poprzez udział w 2 (dwóch) należycie wykonanych projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu informatycznego.

W przypadku korzystania przez Wykonawcę w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów w oparciu o art. 22a ust.1 Pzp, Zamawiający wymaga aby podmiot ten zrealizował te prace, do wykonania których ta wiedza i doświadczenie jest wymagane.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (odpowiednio dla pakietu).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 09:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na Platformie (https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice). Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-015 Katowice, POLSKA - Dział zamówień publicznych, pokój 409

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed terminem otwarcia ofert:

Pakiet nr I: 9 500,00 PLN

Pakiet nr II: 1 600,00 PLN

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 nr 42, poz. 275).

3. Środki pieniężne należy wpłacić na konto:

ING Bank Śląski S.A. o/Katowice nr 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103

Z adnotacją: „Wadium – nr postępowania: RZP/PN/36/19 Pakiet nr ...”.

Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego.

4. W przypadku pozostałych form wniesienia wadium, Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, składa oryginał tego dokumentu w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, dokument stwierdzający spełnienie warunku jego wniesienia:

1) nie może być sporządzony później niż do dnia otwarcia ofert, a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą tj. 60 dni od dnia otwarcia ofert.

2) musi być sporządzony w języku polskim.

12. Z treści dokumentu wadialnego winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

13. Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2. Zgodnie z przesłanką art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

14. Zamawiający zwróci, zatrzyma lub zażąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 179-198 g ustawy). Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 1. Terminy wnoszenia odwołań: odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: — nie zawiera braków formalnych, — uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019