Leveringen - 193261-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Diverse software en computersystemen

2019/S 081-193261

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polen
Contactpersoon: Monika Standerska
Telefoon: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
NUTS-code: PL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sum.edu.pl

Adres van het kopersprofiel: www.sum.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zestaw oprogramowań wzajemnie ze sobą współpracujących w zakresie wspomagania procesu nauczania na odległość z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu wraz z wdrożeniem systemu oraz 2 urządz...

Referentienummer: RZP/PN/36/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48900000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zestawu oprogramowań wzajemnie ze sobą współpracujących w zakresie wspomagania procesu nauczania na odległość z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu wraz z wdrożeniem systemu oraz dostawa 2-ch urządzeń serwerowych z oprogramowaniem systemowym.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach do SIWZ (odpowiednio dla pakietu):

1) specyfikacja techniczna

2) specyfikacja asortymentowo-cenowa

3) wzór umowy wraz z załącznikami

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

System

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa zestawu oprogramowań wzajemnie ze sobą współpracujących w zakresie wspomagania procesu nauczania na odległość z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu wraz z wdrożeniem systemu.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ocena prezentacji systemu / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Cena 1 rbh / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Cena 1 rbd / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr umowy POWR.03.05.00-00-Z095/17-00 z dnia 26.04.2018 r. tytuł projektu: „ZINTEGROWANE PROGRAMY UCZELNI SUM”

II.2.14)Nadere inlichtingen

W celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium pozacenowym „prezentacja Systemu” do oferty należy dołączyć plik zawierający prezentację Systemu zrealizowaną wg Scenariusza (Zał. 9a do SIWZ) oraz Regulaminu (Zał. 9b do SIWZ).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Serwer

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000
48900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa 2 urządzeń serwerowych z oprogramowaniem systemowym

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr umowy POWR.03.05.00-00-Z095/17-00 z dnia 26.04.2018 r. tytuł projektu: „ZINTEGROWANE PROGRAMY UCZELNI SUM”

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

1) przesłanek obligatoryjnych określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp:

Wykonawca potwierdzi niepodleganie wykluczeniu poprzez złożenie oświadczeń w tym zakresie.

2) przesłanki fakultatywnej, określonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: „w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (z późn.zm.)”:

Wykonawca w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu, jest zobowiązany złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, z którego będzie wynikał brak podstaw do wykluczenia we wskazanym zakresie.

3) przesłanki fakultatywnej, określonej w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp: Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę: „który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania”.

Wykonawca potwierdzi niepodleganie wykluczeniu poprzez złożenie oświadczenia w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia:

1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca składa na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”. JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia;

3) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (składana na wezwanie Zamawiającego);

4) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, (składane na wezwanie Zamawiającego);

5) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, (składane na wezwanie Zamawiającego, wzór zał. 10 do SIWZ);

6) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (składane na wezwanie Zamawiającego);

7) Pakiet nr 1 - Wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie(wzór, zał. nr 5 do SIWZ). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

8) Pakiet nr 1 Wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór, zał. nr 6 do SIWZ).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wiedza i doświadczenie dla Pakietu nr 1:

Wykaz dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku, jeżeli Wykaz będzie zawierał należycie wykonane 2 wdrożenia platformy e-lerningowej dla min. 5 000 użytkowników każda.

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla Pakietu nr 1:

Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu: zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował:

1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Projektu, która posiadła doświadczenie w kierowaniu projektami w należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 3 (trzech) projektach informatycznych obejmujących zaprojektowanie i wdrożenie systemów informatycznych.

1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji konsultanta, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, posiadła doświadczenie we wdrożeniach systemów informatycznych. Osoba ta musi wykazać posiadane doświadczenie, nabyte poprzez udział w 2 (dwóch) należycie wykonanych projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu informatycznego.

W przypadku korzystania przez Wykonawcę w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów w oparciu o art. 22a ust.1 Pzp, Zamawiający wymaga aby podmiot ten zrealizował te prace, do wykonania których ta wiedza i doświadczenie jest wymagane.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (odpowiednio dla pakietu).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na Platformie (https://portal.smartpzp.pl/sumkatowice). Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-015 Katowice, POLSKA - Dział zamówień publicznych, pokój 409

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed terminem otwarcia ofert:

Pakiet nr I: 9 500,00 PLN

Pakiet nr II: 1 600,00 PLN

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 nr 42, poz. 275).

3. Środki pieniężne należy wpłacić na konto:

ING Bank Śląski S.A. o/Katowice nr 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103

Z adnotacją: „Wadium – nr postępowania: RZP/PN/36/19 Pakiet nr ...”.

Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego.

4. W przypadku pozostałych form wniesienia wadium, Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, składa oryginał tego dokumentu w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, dokument stwierdzający spełnienie warunku jego wniesienia:

1) nie może być sporządzony później niż do dnia otwarcia ofert, a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą tj. 60 dni od dnia otwarcia ofert.

2) musi być sporządzony w języku polskim.

12. Z treści dokumentu wadialnego winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

13. Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2. Zgodnie z przesłanką art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

14. Zamawiający zwróci, zatrzyma lub zażąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 179-198 g ustawy). Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 1. Terminy wnoszenia odwołań: odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: — nie zawiera braków formalnych, — uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019