Leveringen - 193262-2019

25/04/2019    S81

Zweden-Halmstad: Farmaceutische producten

2019/S 081-193262

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Halland
Nationaal identificatienummer: 232100-0115
Postadres: Box 517
Plaats: Halmstad
NUTS-code: SE231 Hallands län
Postcode: 301 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Camilla Windirsch
E-mail: camilla.windirsch@regionhalland.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.regionhalland.se
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rekvisitionsläkemedel

Referentienummer: DNRGS190087
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE231 Hallands län
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2020
Einde: 31/01/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 förlängning/ar á 12 månader

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019