Leveringen - 193264-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Nysa: Bussen en touringcars

2019/S 081-193264

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Starostwo Powiatowe w Nysie
Piastowska 33
Nysa
48-300
Polen
Contactpersoon: Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa
Telefoon: +48 774085065
E-mail: zamowienia.publiczne@powiat.nysa.pl
Fax: +48 774085065
NUTS-code: PL523

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.spnysa.nv.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zintegrowany Transport Subregionu Południowego – etap I

Referentienummer: IP. 272.2.4.2019.KM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zintegrowany Transport Subregionu Południowego – etap I

Opis przedmiotu zamówienia szczegółowy w SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych autobusów z napędem konwencjonalnym (silnik Diesel), w tym:

7 sztuk autobusów z napędem konwencjonalnym (silnik Diesel) wyposażony w elektroniczne systemy informacji pasażerskiej, system sprzedaży biletów i monitoring wizyjny wraz ze 5–letnim okresem gwarancji i serwisowania. Ilość miejsc siedzących – min. 37, ilość miejsc stojących – min. 10, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, miejsce na wózek (platforma), częściowo niskopokładowe, max. długość pojazdów 13,50 m, rodzaj paliwa diesel norma ekologiczna – Euro 6, skrzynia biegów – manualna, półautomatyczna,automatyczna, zabezpieczenie antykorozyjne, systemy informatyczne, telewizja cyfrowa, klimatyzacja całopojazdowa, wyposażenie obowiązkowe – koło zapasowe, przyciemniane szyby.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL523
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat Nyski

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opis przedmiotu zamówienia szczegółowy w SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych autobusów z napędem konwencjonalnym (silnik Diesel), w tym:

7 sztuk autobusów z napędem konwencjonalnym (silnik Diesel) wyposażony w elektroniczne systemy informacji pasażerskiej, system sprzedaży biletów i monitoring wizyjny wraz ze 5–letnim okresem gwarancji i serwisowania. Ilość miejsc siedzących – min. 37, ilość miejsc stojących – min. 10, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, miejsce na wózek (platforma), częściowo niskopokładowe, max. długość pojazdów 13,50 m, rodzaj paliwa diesel norma ekologiczna – Euro 6, skrzynia biegów – manualna, półautomatyczna,automatyczna, zabezpieczenie antykorozyjne, systemy informatyczne, telewizja cyfrowa, klimatyzacja całopojazdowa, wyposażenie obowiązkowe – koło zapasowe, przyciemniane szyby.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczno-eksploatacyjne / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Dokument dotyczy projektu pn.: „Zintegrowany Transport Subregionu Południowego – etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nr umowy odofinansowaniu RPOP.03.01.01-16-0003/16-00 z 30.06.2017)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 043-097336
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Informacja o unieważnieniu przetargu

Zamawiający - Powiat Nyski – Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33,

48-300 Nysa, POLSKA, informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną unieważnienia przetargu jest art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, który stanowi:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta

Z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne:

W w/w postępowaniu wpłynęły oferty za kwoty przewyższające kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019