Leveringen - 193266-2019

25/04/2019    S81    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Касети с тонер

2019/S 081-193266

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
Национален регистрационен номер: 129008829
Пощенски адрес: бул. „Цар Освободител“ № 7
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Диана Ташева
Електронна поща: d_tasheva@militaryclubs.bg
Телефон: +359 29221767
Факс: +359 29810731

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.militaryclubs.bg

Адрес на профила на купувача: http://militaryclubs.bg/node/1260

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства по обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства

II.1.2)Основен CPV код
30125100
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства по обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 14 701.02 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства по обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

Централно управление — град София, Териториален отдел — София, Териториален отдел — Пловдив, Териториален отдел — Варна, Териториален отдел — Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства по обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договoрът влиза в сила от датата на извеждане в деловодната система на Агенцията и е със срок на действие до 31.05.2019 г.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 229-417107
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ОП-51
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства по обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Кооперация „Панда“
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: zop@office1.bg
Телефон: +359 29766879
Факс: +359 29766879
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 14 541.32 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 14 701.02 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019