Leveringen - 193269-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Loodaccu's

2019/S 081-193269

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Serviciul de Telecomunicații Speciale
4267230
Str. Independenţei nr. 323A
Bucureşti
060044
Roemenië
Contactpersoon: Enescu Daniel Mădălin
Telefoon: +40 212022741
E-mail: daniel.enescu@stsnet.ro
Fax: +40 212222281
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.stsnet.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare acumulatori staţionari

Referentienummer: 269186
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31421000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziţia are ca obiect furnizarea de acumulatori staţionari necesari pentru asigurarea alimentării cu energie electrică securizată a echipamentelor din structura reţelelor de telecomunicaţii speciale aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 10-a zi înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 407 301.22 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime de acumulatori staţionari care ar putea fi solicitate:

(a) pe durata acordului-cadru:

1) 12 V — 200 Ah: min. 289/max. 578;

2) 12 V — 150 Ah: min. 146/max. 292;

3) 12 V — 100 Ah: min. 2 510/max. 5 020;

4) 12 V — 85 Ah: min. 306/max. 613;

5) 12 V — 65 Ah: min. 200/max. 400;

6) 12 V — 50 Ah: min. 234/max. 468;

7) 12 V — 26 Ah [166 x 175 x 125 (L x l x h)]: min. 151/max. 302;

8) 12 V — 26 Ah [250 x 97 x 156 (L x l x h)]: min. 64/max. 128;

9) 12 V — 18 Ah: min. 610/max. 1 220;

10) 12 V — 12 Ah: min. 295/max. 590;

11) 12 V — 9 Ah: min. 2 636/max. 5 273;

12) 12 V — 7 Ah: min. 1 973/max. 3 946;

13) 12 V — 5 Ah: min. 561/max. 1 122;

14) 12 V — 2,2 Ah: min. 524/max. 1 048,

(b) în cadrul unui singur contract subsecvent:

1) 12 V — 200 Ah: min. 33/max. 65;

2) 12 V — 150 Ah: min. 17/max. 33;

3) 12 V — 100 Ah: min. 279/max. 558;

4) 12 V — 85 Ah: min. 34/max. 69;

5) 12 V — 65 Ah: min. 23/max. 45;

6) 12 V — 50 Ah: min. 26/max. 52;

7) 12 V — 26 Ah [166 x 175 x 125 (L x l x h)]: min. 17/max. 34;

8) 12 V — 26 Ah [250 x 97 x 156 (L x l x h)]: min. 8/max. 15;

9) 12 V — 18 Ah: min. 68/max. 136;

10) 12 V — 12 Ah: min. 33/max. 66;

11) 12 V — 9 Ah: min. 293/max. 586;

12) 12 V — 7 Ah: min. 220/max. 439;

13) 12 V — 5 Ah: min. 63/max. 125;

14) 12 V — 2,2 Ah: min. 59/max. 117.

Cantităţile de produse mai sus menţionate sunt estimate, cantităţile efectiv solicitate urmând a fi mai mici sau mai mari în funcţie de necesităţile AC de la momentul atribuirii contractelor subsecvente şi de creditele bugetare alocate cu această destinaţie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Cele 15 puncte pentru factorul de evaluare „perioada de garanţie” se acordă astfel: ofertanţii care acordă o perioadă de garanţie de 36 de luni, conform solicitării [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weging: 15
Prijs - Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 289261
Benaming:

Contract subsecvent nr. 2 de furnizare acumulatori staționari la acordul-cadru nr. 274689/25.9.2018

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Felix Telecom S.R.L.
RO 2354144
Str. Fabrica de Glucoză nr. 11D
București
020331
Roemenië
Telefoon: +40 212421022-29
E-mail: anca.aron@felixtelecom.ro, sorina.ionescu@felixtelecom.ro, mionescu@felixtelecom.ro, violeta.dumitrescu@felixtelecom.ro
Fax: +40 212420767
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.felixtelecom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 249 999.54 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 357 580.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 274689
Benaming:

Acord-cadru de furnizare acumulatori staționari

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Felix Telecom S.R.L.
RO 2354144
Str. Fabrica de Glucoză nr. 11D
București
020331
Roemenië
Telefoon: +40 212421022-29
E-mail: anca.aron@felixtelecom.ro, sorina.ionescu@felixtelecom.ro, mionescu@felixtelecom.ro, violeta.dumitrescu@felixtelecom.ro
Fax: +40 212420767
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.felixtelecom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 719 787.00 EUR
Laagste offerte: 1 249 999.54 EUR / Hoogste offerte: 1 249 999.54 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 274690
Benaming:

Contract subsecvent nr 1 de furnizare acumulatori staționari

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Felix Telecom S.R.L.
RO 2354144
Str. Fabrica de Glucoză nr. 11D
București
020331
Roemenië
Telefoon: +40 212421022-29
E-mail: anca.aron@felixtelecom.ro, sorina.ionescu@felixtelecom.ro, mionescu@felixtelecom.ro, violeta.dumitrescu@felixtelecom.ro
Fax: +40 212420767
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.felixtelecom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 249 999.54 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 720.52 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – Direcţia Logistică
Splaiul Independenţei nr. 323A, sector 6
București
060044
Roemenië
Telefoon: +40 212022741
E-mail: daniel.enescu@stsnet.ro
Fax: +40 212222281

Internetadres: www.sts.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/04/2019