Leveringen - 193272-2019

25/04/2019    S81

Tsjechië-Pardubice: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 081-193272

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Nationaal identificatienummer: 27520536
Postadres: Kyjevská 44/0
Plaats: Pardubice
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj
Postcode: 532 03
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Jaroslava Čížková
E-mail: verejne.zakazky@nempk.cz
Telefoon: +420 461569127
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nempk.cz/
Adres van het kopersprofiel: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/25f34c83-8b65-4f5c-b238-a04db6282af3
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka výpočetní techniky pro Nemocnici Pardubického kraje, a.s.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 175-396373

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/04/2019