Leveringen - 193273-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Cluj-Napoca: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 081-193273

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
4288063
Str. Viilor nr. 46–50
Cluj-Napoca
400347
Roemenië
Contactpersoon: Delia Maior
Telefoon: +40 264207021
E-mail: recuperarecj@gmail.com
Fax: +40 264453131
NUTS-code: RO113

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.recuperarecluj.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital Recuperare Cluj
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție alimente

Referentienummer: 4288063/2018/05
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitie alimente 13 loturi, conform caietului de sarcini.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 676 961.60 RON / Hoogste offerte: 1 918 147.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ulei margarină

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie ulei si margarina conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Legume și fructe

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie legume si fructe, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Băcănie

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie produse bacanie, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conserve

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie conserve, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lapte și produse din lapte

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie lapte si produse din lapte, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ceai

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie ceai, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne pui

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie carne pui, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Legume congelate

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie legume congelate, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Făinoase

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie fainoase, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse de panificație

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie produse de panificatie, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produse dulci

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie produse dulci, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paste făinoase

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie paste fainoase, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carne porc și produse din carne

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, Str. Viilor nr. 46-50.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie carne porc si produse din carne, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ofertarea intregii game de produse din configuratia lotului si cu respectarea numerotarii din caietul de sarcini.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 695
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lapte și produse din lapte

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Comlact
RO 15899615
Str. Principală nr. 5
Corușu
407056
Roemenië
Telefoon: +40 264288806
E-mail: comlact@yahoo.com
Fax: +40 264288806
NUTS-code: RO113

Internetadres: www.comlact.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Corex S.R.L.
RO 526650
Str. Breslelor nr. 15
Odorheiu Secuiesc
535600
Roemenië
Telefoon: +40 266214985
E-mail: corex@com-turism.ro
Fax: +40 266214984
NUTS-code: RO124
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 650 944.00 RON
Laagste offerte: 460 241.60 RON / Hoogste offerte: 620 103.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 702
Perceel nr.: 9
Benaming:

Băcănie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eximal Impex
RO 6702713
Str. Observatorului nr. 109
Cluj-Napoca
400363
Roemenië
Telefoon: +40 264438421
E-mail: eximalimpex@yahoo.com
Fax: +40 264438421
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 91 241.95 RON
Laagste offerte: 78 032.00 RON / Hoogste offerte: 78 032.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 697
Perceel nr.: 3
Benaming:

Carne pui

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Joldos Proimpex S.R.L.
RO 9399070
Str. Liviu Rebreanu nr. 64
Cluj-Napoca
3400
Roemenië
Telefoon: +40 264591192
E-mail: CALIN_JOLDOS@YAHOO.COM
Fax: +40 264591192
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Leconfex S.R.L.
RO 2092175
Str. Cuza Vodă nr. 6
Deva
330058
Roemenië
Telefoon: +40 254218722
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Fax: +40 354414000
NUTS-code: RO423
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
Roemenië
Telefoon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
NUTS-code: RO223
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 244 738.72 RON
Laagste offerte: 219 168.00 RON / Hoogste offerte: 237 464.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 699
Perceel nr.: 6
Benaming:

Conserve

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
Roemenië
Telefoon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
NUTS-code: RO223
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 074.81 RON
Laagste offerte: 49 246.00 RON / Hoogste offerte: 49 246.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 701
Perceel nr.: 8
Benaming:

Făinoase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
Roemenië
Telefoon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
NUTS-code: RO223
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eximal Impex
RO 6702713
Str. Observatorului nr. 109
Cluj-Napoca
400363
Roemenië
Telefoon: +40 264438421
E-mail: eximalimpex@yahoo.com
Fax: +40 264438421
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Leconfex S.R.L.
RO 2092175
Str. Cuza Vodă nr. 6
Deva
330058
Roemenië
Telefoon: +40 254218722
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Fax: +40 354414000
NUTS-code: RO423
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 144 612.00 RON
Laagste offerte: 115 676.00 RON / Hoogste offerte: 138 970.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 703
Perceel nr.: 10
Benaming:

Produse dulci

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
Roemenië
Telefoon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
NUTS-code: RO223
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ilmano
RO 4247888
Bulevardul Tineretului nr. 9
Râmnicu Vâlcea
240027
Roemenië
Telefoon: +40 744571918
E-mail: ilmano93@yahoo.com
Fax: +40 250714542
NUTS-code: RO415
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Adcon
RO 5189319
Str. Carol I nr. 28
Râmnicu Vâlcea
240591
Roemenië
Telefoon: +40 722207283
E-mail: adinaconstantin@yahoo.com
Fax: +40 250735541
NUTS-code: RO415
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 145 392.00 RON
Laagste offerte: 108 116.00 RON / Hoogste offerte: 137 184.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 696
Perceel nr.: 2
Benaming:

Carne porc și produse din carne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Elit S.R.L.
RO 14444712
Str. Victoriei nr. 16
Cugir
510003
Roemenië
Telefoon: +40 721221810
E-mail: nicoleta@elitcugir.ro
Fax: +40 258869651
NUTS-code: RO121
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Andromi Com
RO 5198520
Calea Apateului nr. 291/L
Oradea
410222
Roemenië
Telefoon: +40 259393309
E-mail: office@andromi.ro
Fax: +40 259393309
NUTS-code: RO111
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Leconfex S.R.L.
RO 2092175
Str. Cuza Vodă nr. 6
Deva
330058
Roemenië
Telefoon: +40 254218722
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Fax: +40 354414000
NUTS-code: RO423
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 432 552.26 RON
Laagste offerte: 431 460.00 RON / Hoogste offerte: 435 840.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 700
Perceel nr.: 7
Benaming:

Paste făinoase

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eximal Impex
RO 6702713
Str. Observatorului nr. 109
Cluj-Napoca
400363
Roemenië
Telefoon: +40 264438421
E-mail: eximalimpex@yahoo.com
Fax: +40 264438421
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ilmano
RO 4247888
Bulevardul Tineretului nr. 9
Râmnicu Vâlcea
240027
Roemenië
Telefoon: +40 744571918
E-mail: ilmano93@yahoo.com
Fax: +40 250714542
NUTS-code: RO415
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 350.00 RON
Laagste offerte: 39 694.00 RON / Hoogste offerte: 41 800.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 698
Perceel nr.: 4
Benaming:

Legume congelate

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Leconfex S.R.L.
RO 2092175
Str. Cuza Vodă nr. 6
Deva
330058
Roemenië
Telefoon: +40 254218722
E-mail: leconfexpaulis@yahoo.com
Fax: +40 354414000
NUTS-code: RO423
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Joldos Proimpex S.R.L.
RO 9399070
Str. Liviu Rebreanu nr. 64
Cluj-Napoca
3400
Roemenië
Telefoon: +40 264591192
E-mail: CALIN_JOLDOS@YAHOO.COM
Fax: +40 264591192
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
Roemenië
Telefoon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
NUTS-code: RO223
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 500.00 RON
Laagste offerte: 74 160.00 RON / Hoogste offerte: 76 260.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 704
Perceel nr.: 11
Benaming:

Ulei margarină

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geocor Trade Imp-Exp S.R.L.
14255365
Str. 1 Mai nr. 106
Constanța
900455
Roemenië
Telefoon: +40 729036781
E-mail: office@geocor.ro
Fax: +40 372879540
NUTS-code: RO223
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 85 050.00 RON
Laagste offerte: 80 848.00 RON / Hoogste offerte: 80 848.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC 705
Perceel nr.: 12
Benaming:

Ceai

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eximal Impex
RO 6702713
Str. Observatorului nr. 109
Cluj-Napoca
400363
Roemenië
Telefoon: +40 264438421
E-mail: eximalimpex@yahoo.com
Fax: +40 264438421
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Adcon
RO 5189319
Str. Carol I nr. 28
Râmnicu Vâlcea
240591
Roemenië
Telefoon: +40 722207283
E-mail: adinaconstantin@yahoo.com
Fax: +40 250735541
NUTS-code: RO415
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ilmano
RO 4247888
Bulevardul Tineretului nr. 9
Râmnicu Vâlcea
240027
Roemenië
Telefoon: +40 744571918
E-mail: ilmano93@yahoo.com
Fax: +40 250714542
NUTS-code: RO415
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 400.00 RON
Laagste offerte: 20 320.00 RON / Hoogste offerte: 22 400.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Giurgea, Ghidra și Asociații — societate civilă de avocați
Str. Frederic Joliot Curie nr. 2
Cluj-Napoca
400106
Roemenië
Telefoon: +40 264443355
E-mail: giurgea.ghidra@gmail.com
Fax: +40 264443353

Internetadres: www.giurgeaghidra.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/04/2019