Leveringen - 193275-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Papagoy: Speeltuinuitrusting

2019/S 081-193275

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dimos Papagoy - Cholargoy
ΑΦΜ: 998154279
Perikleoys 55
Papagoy - Cholargos
115 61
Griekenland
Contactpersoon: M. Panagiotidoy
Telefoon: +30 2132002842
E-mail: promithies@dpapxol.gov.gr
Fax: +30 2106513840
NUTS-code: EL301

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dpapxol.gov.gr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, διάρκειας 90 ημερών, με CPV: 37535200-9.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37535200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL301

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 067-156626

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, διάρκειας 90 ημερών, με CPV: 37535200-9.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019