Leveringen - 193277-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Ruse: Elektriciteit

2019/S 081-193277

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„Svobodna zona — Ruse“ EAD
117001983
bul. „Tutrakan“ No. 71
Ruse
7003
Bulgarije
Contactpersoon: Desislava Petkova
Telefoon: +359 82880816
E-mail: trade@freezone-rousse.bg
Fax: +359 82831112
NUTS-code: BG323

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.freezone-rousse.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.freezone-rousse.bg/index.php?pagee=zop&lang=bg&page=140&subpage=57&newsid=47

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: организирането, изграждането, експлоатацията и стопанисването на активите на „Свободна зона — Русе“ ЕАД

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Свободна зона — Русе“ ЕАД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на нетни количества електрическа енергия на ниво средно напрежение до обектите на „Свободна зона — Русе“ ЕАД и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 11, т. 10 и чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: „достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“, както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 382 927.80 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323
Voornaamste plaats van uitvoering:

На територията на „Свободна зона — Русе“ ЕАД, гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 71

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Възлагането на ОП има за цел скл. на д-р за комбинирани услуги по смисъла на чл. 11, т. 10 и чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на ел. енергия и плащане на вс. използвани от въз-ля като краен клиент услуги: „достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“, както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период. Из-лят следва да включи дружеството в своята стандартна бал. група като непряк член. Прогн. кол. консумация на ел. енергия за периодa на договора е 2 202 MWh, определено на база консумираната ен-гия през предходните 12 месеца, коригирано с очакваните изменения и прогнозата на въз-ля за следващия дог. период. Прог. кол. ел. енергия не обвързва въз-ля да го изразходва или да се лимитира до размера му. Доставката на ел. енергия се отнася за зона А, зона Б и депо за светли нефтоп.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Търговското измерване на ел. енергията се извършва в трафопостове, разположени на територията на зоната на ниво СрН (20 kV), съгласно ПИКЕЕ, приети от КЕВР, по чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ:

— зона А: трафопост СЗ-1 — 2 бр. ср-ва за търговско измерване,

— зона Б: трафопост ОRS — 1 бр. ср-во за търговско измерване,

— депо за светли нефтопродукти: трафопост „Петролно депо“ — 1 бр. сред.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 008-013814
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД
201208860
Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ № 34, ет. 4
София
1360
Bulgarije
Telefoon: +359 2890-4267
E-mail: office@grandenergy.net
Fax: +359 2890-4251
NUTS-code: BG411

Internetadres: http://www.grandenergy.net/index.html

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 371 765.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 382 927.80 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Посочената в V.2.4) обща стойност от 382 927,80 се явява прогнозна стойност на договора, определена въз основа на прогнозното количество потребление на електрическа енергия за срока на договора и предложената от участника, избран за изпълнител, единична цена за MWh, цените за мрежови услуги, нормативно определената цена за „задължения към обществото“ и други допълнителни надбавки към цената, утвърдени от КЕВР, както и дължимия акциз.

Прогнозната стойност на договора е ориентировъчна и не задължава възложителя с потребяване на електрическа енергия до достигането ѝ, нито го ограничава в потреблението на електрическа енергия само в рамките на посочената стойност.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019