Leveringen - 193280-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Plovdiv: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 081-193280

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Meditsinski universtitet — Plovdiv
000455471
bul. „Vasil Aprilov“ No. 15A
Plovdiv
4000
Bulgarije
Contactpersoon: chl.-kor. prof. d-r Stefan Kostyanev dmn — rektor na MU — Plovdiv
Telefoon: +359 32602299
E-mail: elena.slavova@mu-plovdiv.bg
Fax: +359 32602534
NUTS-code: BG421

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://mu-plovdiv.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://www.archive.mu-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki/524-общ_пор/възлагане/3853-00512-2018-0027

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на храни и напитки за нуждите на Медицински университет — Пловдив по обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Обществената поръчка е с предмет доставка на храни и напитки за нуждите на Медицински университет — Пловдив, разпределена на 15 обособни позиции: ОП № 1 „Пиле и пилешки продукти“, ОП № 2 „Мляко и млечни продукти“, ОП № 3 „Сладкарски изделия“, ОП № 4 „Бакалия и варива“, ОП № 5 „Плодове и зеленчуци — преработени“, ОП № 6 „Безалкохолни напитки“, ОП № 7 „Бюфет“, ОП № 8 „Месо“, ОП № 9 „Месни продукти“, ОП № 10 „Риба и рибни продукти“, ОП № 11 „Плодове и зеленчуци — пресни“, ОП № 12 „Яйца“, ОП № 13 „Хляб и хлебни изделия“, ОП № 14 „Алкохолни напитки“, ОП № 15 „Сандвичи“, като обособени позиции № 10 „Риба и рибни продукти“, № 12 „Яйца“ и № 14 „Алкохолни напитки“ ще бъдат възложени по реда на индивидуалната им стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно сключване на договор за възлагане на обособената позиция на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 535 534.40 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Пиле и пилешки продукти

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обекти на МУ — Пловдив в гр. Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

№ по ред; наименование и минимални изисквания за опаковка/разфасовка; техническа спецификация, описание; минимални изисквания; мярка; прогнозно к-во за 18 месеца:

1. Пиле, цяло, осмица, 1 800 г—2 000 г г замразено, индивидуално опаковано, птиците да са бройлери, замразени с температура в дълбочина на гръдния мускул не по-висока от минус 18 градуса Целзий, без видими повреди и с минимално тегло не по-ниско от 1 800 грама, кг, 1 000.

2. Пилешка пържола, маринована, от гърди — замразена, месото да е замразено при температура не по-висока от минус 18 градуса Целзий, кг, 1 000.

3. Пилешка пържола, маринована, от бут — замразена без кожа,Замразена при –18o С, обезкостени пилешки бутчета без кожа, кг, 7 000.

4. Пилешко филе без кост и кожа, инд. замразено, тип „пеперуда“, разфасовка по 7,5 кг, замразено при –18oС, пилешки гърди без кожа, обхващащи...

Поради ограничения брой символи изброяването не е изчерпателно. Пълното описание е съгласно техническа спецификация — приложение № 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

В случай че към датата на изтичане срока на д-ра, предв. фин. ресурс не е изчерпан или при условие че предв. фин. ресурс по д-ра е изчерпан, но процедура по обжалване препятства сключването на нов д-р със същия предмет (група хранителни продукти), д-рът, сключен по наст. процедура, продължава действие си с 12 мес до датата на отпадане на основанието за удължаване на първоначално определения срок.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ОП № 2 МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обекти на МУ-Пловдив в гр. Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

№ по ред;НАИМЕНОВАНИЕ и минимални изисквания за опаковка/разфасовка; ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОПИСАНИЕ; минимални изисквания;МЯРКА;Прогнозно к-во за 18 месеца

1.Кисело мляко 3,6 % - масленост, кофичка по 400 гр,ТД на производител. Състояние – гладка, блестяща повърхност, хомогенна сметанообразна маса. Мирис и вкус – свойствен, приятно млечнокисел вкус. Опаковка – кофички от пластмаса с вместимост 0,400 кг. Етикетът с фирмения знак да е върху капачките на всяка опаковка, където са отразени датата на годност, партида, температурата на съхранение. Бр,20000;2.Кисело мляко 4,5 % - масленост, кофичка по 400 гр,ТД на производител. Състояние – гладка, блестяща повърхност, хомогенна сметанообразна маса. Мирис и вкус – свойствен, приятно млечнокисел вкус. Опаковка – кофички от пластмаса с вместимост 0,400 кг. Етикетът с фирмения знак да е върху капачките...

Поради ограничения брой символи изброяването не е изчерпателно. Пълното описание е съгласно техническа спецификация — приложение № 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

В случай, че към датата на изтичане срока на д-ра, предв. фин. ресурс не е изчерпан или при условие, че предв. фин. ресурс по д-ра е изчерпан, но процедура по обжалване препятства сключването на нов д-р със същия предмет (група хранителни продукти), д-рът, сключен по наст. процедура,продължава действие си с 12 мес до датата на отпадане на основанието за удължаване на първоначално определения срок.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Сладкарски изделия

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обекти на МУ — Пловдив в гр. Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

№ по ред; наименование и минимални изисквания за опаковка/разфасовка; техническа спецификация, описание; минимални изисквания; мярка; прогнозно к-во за 18 месеца:

1. Баклава — 200 г, правилна форма, свеж вид и специфичен аромат, с ненарушена цялост и придружена със сертификат, бр. 8000.

2. Каламари — 200 г, правилна форма, свеж вид и специфичен аромат, с ненарушена цялост и придружена със сертификат, бр. 10 000.

3.Паста млечно — маслена 100 г —120 г, правилна форма, свеж вид и специфичен аромат, с ненарушена цялост и придружена със сертификат, бр. 10 000.

4. Паста сметанова 120 г—130 г, правилна форма, свеж вид и специфичен аромат, с ненарушена цялост и придружена със сертификат, бр. 10 000.

5. Паста сметанова 150 г— 170 г, правилна форма, свеж вид и специфичен аромат, с ненарушена цялост и придружена със сертификат, бр. 12 000.

6. Кадаиф — 200 г...

Поради ограничения брой символи изброяването не е изчерпателно. Пълното описание е съгласно техническа спецификация — приложение № 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

В случай че към датата на изтичане срока на д-ра, предв. фин. ресурс не е изчерпан или при условие че предв. фин. ресурс по д-ра е изчерпан, но процедура по обжалване препятства сключването на нов д-р със същия предмет (група хранителни продукти), д-рът, сключен по наст. процедура, продължава действие си с 12 мес. до датата на отпадане на основанието за удължаване на първоначално определения срок.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Бакалия и варива

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обекти на МУ — Пловдив в гр. Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

№ по ред; наименование и минимални изисквания за опаковка/разфасовка; техническа спецификация, описание; минимални изисквания; мярка; прогнозно к-во за 18 месеца:

1. Брашно опаковка по 1 и 2 кг, пшенично, бяло, тип 500, цвят светлокремав, вкус и мирис — специфични, без страничен привкус на плесен и запарено; хрус при сдъвкване да не се усеща; доставка на пакети 1 и 2 кг, кг, 2500.

2. Брашно, царевично, по 1 кг, брашно, добито при смилане на висококачествена царевица. Пепелно съдържание не повече от 1,3 %, кг, 100.

3. Грис — 0.500 кг, пшеничен, без консерванти и оцветители, пакет 0,500 кг, кг, 80.

4. Галета, бяла мляна галета, приготвена от брашно тип 500, мая и готварска сол. Поставена в целофанени или фолирани пакети. В пакет от 1 кг, кг, 900.

5. Леща I качество — първо качество, със средно големи зърна с високи вкусови качества, без наличие на люспи, примеси и начупени...

Поради ограничения брой символи изброяването не е изчерпателно. Пълното описание е съгласно техническа спецификация — приложение № 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

В случай че към датата на изтичане срока на д-ра, предв. фин. ресурс не е изчерпан или при условие че предв. фин. ресурс по д-ра е изчерпан, но процедура по обжалване препятства сключването на нов д-р със същия предмет (група хранителни продукти), д-рът, сключен по наст. процедура, продължава действие си с 12 мес до датата на отпадане на основанието за удължаване на първоначално определения срок.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Плодове и зеленчуци — преработени

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обекти на МУ — Пловдив в гр. Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

№ по ред; наименование и минимални изисквания за опаковка/разфасовка; техническа спецификация, описание; минимални изисквания; мярка; прогнозно к-во за 18 месеца:

1. Картофи бланширани — разфасовка по 2, 5 кг, шоково замразени: съдържа картофи 95, 5 %, нарязани на тънки дълги резенчета, с ширина 1 см, със свеж вид, бледо жълти на цвят, аромат специфичен; растителна мазнина и стабилизатор, кг, 5000.

2. Картофи тип „уеджис“ —разфасовка по 2, 5 кг, пикантни картофени резени с кожа, предварително обработени, дълбоко замразени, кг, 1 500.

3. Грах, замразен, в целофанени или фолирани пликчета от 1, 000 кг, зърна, цели, замразени, сортирани по едрина и вид, ненабити, без пукнатини и примеси на люспи и парченца от шушулки., кг, 1000.

4. Зеленчуков микс, замразен, 2,5 кг, замразени зеленчуци различни видове — грах, моркови, карфиол и царевица, в целофанени или фолирани пликчета, кг, 1 500...

Поради ограничения брой символи изброяването не е изчерпателно. Пълното описание е съгласно техническа спецификация — приложение № 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

В случай че към датата на изтичане срока на д-ра, предв. фин. ресурс не е изчерпан или при условие че предв. фин. ресурс по д-ра е изчерпан, но процедура по обжалване препятства сключването на нов д-р със същия предмет (група хранителни продукти), д-рът, сключен по наст. процедура, продължава действие си с 12 мес до датата на отпадане на основанието за удължаване на първоначално определения срок.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Безалкохолни напитки

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обекти на МУ — Пловдив в гр. Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

№ по ред; наименование и минимални изисквания за опаковка/разфасовка; техническа спецификация, описание; минимални изисквания; мярка; прогнозно к-во за 18 месеца:

1. Газирана напитка (мин. асортимент с вкус на кола, лимон, портокал, тоник или екв. продукти) — 0,250 л — стъкло, безалкохолни напитки разфасовка 0, 250 л, стъклена бутилка — вода, фруктозо-глюкозен сироп с натурални аромати, без изкуствени оцветители, без добавени консерванти, бр., 30 000.

2. Газирана напитка (мин. асортимент с вкус на кола, лимон, портокал, тоник или екв. продукти) — 0, 500 л — PVC, безалкохолни напитки разфасовка 0, 500 л, PVC бутилка — вода, фруктозо-глюкозен сироп с натурални аромати, без изкуствени оцветители, без добавени консерванти, бр., 30 000.

3. Газирана напитка (мин. асортимент с вкус на кола, лимон, портокал, тоник или екв. продукти) — 2 л — PVC, безалкохолни напитки, разфасовка 2 л...

Поради ограничения брой символи изброяването не е изчерпателно. Пълното описание е съгласно техническа спецификация — приложение № 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

В случай че към датата на изтичане срока на д-ра, предв. фин. ресурс не е изчерпан или при условие че предв. фин. ресурс по д-ра е изчерпан, но процедура по обжалване препятства сключването на нов д-р със същия предмет (група хранителни продукти), д-рът, сключен по наст. процедура, продължава действие си с 12 мес до датата на отпадане на основанието за удължаване на първоначално определения срок.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Бюфет

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обекти на МУ — Пловдив в гр. Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

№ по ред; наименование и минимални изисквания за опаковка/разфасовка; техническа спецификация, описание; минимални изисквания; мярка; прогнозно к-во за 18 месеца:

1. Кафе на зърна разфасовка от 1 кг, ТД на производител, кг, 600.

2. Кафе на зърна — специално, 100 % Арабика, ТД на производител, кг, 600.

3. Кафе 3 х 1 — 17,5 г, прахообразна или гранулирана смес със съдържание на кафе, сухо мляко (сметана), захар — предназначен за консумация след разтварянето му в топла вода., бр., 14 000.

4. Захар, пакетчета х 5 г в торби х 700 бр., ТД на производител торба, 600.

5. Сметана, суха, пакетчета х 2,5 гр, ТД на производител, бр., 20 000.

6. Капучино в кутия х 10 бр. х 14 г, прахообразна или гранулирана смес със съдържание на кафе, сухо мляко (сметана), захар — предназначен за консумация след разтварянето му в топла вода, кутии, 1 500.

7. Шоколадови вафли в индивидуална опаковка от 33 г...

Поради ограничения брой символи изброяването не е изчерпателно. Пълното описание е съгласно техническа спецификация — приложение № 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

В случай че към датата на изтичане срока на д-ра, предв. фин. ресурс не е изчерпан или при условие че предв. фин. ресурс по д-ра е изчерпан, но процедура по обжалване препятства сключването на нов д-р със същия предмет (група хранителни продукти), д-рът, сключен по наст. процедура, продължава действие си с 12 мес до датата на отпадане на основанието за удължаване на първоначално определения срок.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Месо

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обекти на МУ — Пловдив в гр. Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

№ по ред; наименование и минимални изисквания за опаковка/разфасовка; техническа спецификация, описание; минимални изисквания; мярка; прогнозно к-во за 18 месеца:

1. Свински шол — охладен, без наличие на сланина и сухожилия, с еластична консистенция, цвят и мирис, съответстващ на прясно месо, отговарящ на съответните европейски регламенти, разфасован, максимум 3 кг в опаковка, кг, 1 200.

2. Свинско бон филе — охладено, разфасовано, без наличие на сланина, с цвят розов до червен, с характерен за продукта мирис, максимум 3 кг в опаковка, кг, 200.

3. Свински котлет — 50 % червено + 50 % полутлъсто — охладен, без сланина, дължина на ребрата до 6 см, от екстра качество месо с цвят и мирис, съответстващ на прясно месо. Опаковка до 3 кг, кг, 50.

4. Свински дроб, охладен, добре почистен...

Поради ограничения брой символи изброяването не е изчерпателно. Пълното описание е съгласно техническа спецификация — приложение № 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

В случай че към датата на изтичане срока на д-ра, предв. фин. ресурс не е изчерпан или при условие че предв. фин. ресурс по д-ра е изчерпан, но процедура по обжалване препятства сключването на нов д-р със същия предмет (група хранителни продукти), д-рът, сключен по наст. процедура, продължава действие си с 12 мес до датата на отпадане на основанието за удължаване на първоначално определения срок.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Месни продукти

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обекти на МУ — Пловдив в гр. Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

№ по ред; наименование и минимални изисквания за опаковка/разфасовка; техническа спецификация, описание; минимални изисквания; мярка; прогнозно к-во за 18 месеца:

1. Кайма, свинска 100 % — охладена — стандарт „Стара планина“, хомогенна маса с равномерно разпределение на парченцата месо и тлъстини, цвят — бледорозово-кафяв със сив оттенък. Мирис — свойствен за прясно месо. Съдържание на мазнини в % от общата маса — не повече от 30. Сол в % от общата маса — не повече от 2 потребителски опаковки до 3 кг, кг, 7 000.

2. Кайма смес 60 % св+ 40 % тел. — охладена — стандарт „Стара планина“, хомогенна маса с равномерно разпределение на парченцата месо и тлъстини. Цвят — бледорозово-кафяв, Мирис — свойствен за прясно месо, съдържание на мазнини в % от общата маса — не повече от 25. Сол в % от общата маса — не повече от 2 потребителски опаковки до 3 кг, кг, 1 000.

3. Кебапче — 60 г...

Поради ограничения брой символи изброяването не е изчерпателно. Пълното описание е съгласно техническа спецификация — приложение № 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

В случай, че към датата на изтичане срока на д-ра, предв. фин. ресурс не е изчерпан или при условие, че предв. фин. ресурс по д-ра е изчерпан, но процедура по обжалване препятства сключването на нов д-р със същия предмет (група хранителни продукти), д-рът, сключен по наст. процедура,продължава действие си с 12 мес до датата на отпадане на основанието за удължаване на първоначално определения срок.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Плодове и зеленчуци — пресни

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обекти на МУ — Пловдив в гр. Пловдив и в местност Цигов чарк, общ. Батак

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Наименование, месеци, за които се прилагат цените на изпълнителя съгласно ценовото му предложение техническа спецификация, описание, минимални изисквания, мярка, прогнозно к-во за 18 месеца

1. Банани, февруари—април, клас първи; да бъдат с добро качество — цели, свежи, здрави, чисти, нормално развити, с типична форма и оцветяване, без вредители и повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип, кг, 7 000.

2.Портокали, декември—март, свежи, цели, здрави, чисти, нормално развити, без загнили части, с типична форма и оцветяване, без остатъци от средства за борба с болести и неприятели, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип, кг, 1 000.

3. Лимони, декември—март...

Поради ограничения брой символи изброяването не е изчерпателно. Пълното описание е съгласно техническа спецификация — приложение № 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

В случай че към датата на изтичане срока на д-ра, предв. фин. ресурс не е изчерпан или при условие, че предв. фин. ресурс по д-ра е изчерпан, но процедура по обжалване препятства сключването на нов д-р със същия предмет (група хранителни продукти), д-рът, сключен по наст. процедура, продължава действие си с 12 мес до датата на отпадане на основанието за удължаване на първоначално определения срок.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Сандвичи

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обекти на МУ — Пловдив в гр. Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

№ по ред; наименование и минимални изисквания за опаковка/разфасовка; техническа спецификация, описание; минимални изисквания; мярка; прогнозно к-во за 18 месеца:

1. Триъгълни сандвичи — индивидуално пакетирани в кутия (минимум 3 асортимента) — 0,180 кг, пълнозърнест хляб, месни и млечни деликатеси от български производители, подправени с млечно-майонезени сосове, бр., 41 250.

2.Триъгълни сандвичи — индивидуално пакетирани в кутия (минимум 5 асортимента) — до 0,200 кг, пълнозърнест хляб, комбинация от млечни и месни деликатеси от български производители и подправени с различни видове сосове и свежа салата, бр., 31 236.

3.Сандвич с франзела - индивидуално пакетиран (минимум 3 асортимента) — 0,270 кг, франзели тип бяла багета, подправени с различни сосове в комбинация с месни деликатеси от български производители и свежа салата, бр., 11 000.

4. Сандвич с чиабата...

Поради ограничения брой символи изброяването не е изчерпателно. Пълното описание е съгласно техническа спецификация — приложение № 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

В случай че към датата на изтичане срока на д-ра, предв. фин. ресурс не е изчерпан или при условие че предв. фин. ресурс по д-ра е изчерпан, но процедура по обжалване препятства сключването на нов д-р със същия предмет (група хранителни продукти), д-рът, сключен по наст. процедура, продължава действие си с 12 мес до датата на отпадане на основанието за удължаване на първоначално определения срок.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 233-532082
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОП-24-2019
Perceel nr.: 1,2 и 15
Benaming:

ОП № 1 „Пиле и пилешки продукти“, ОП № 2 „Мляко и млечни продукти“ и ОП № 15 „Сандвичи“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ЕТ „Конкурент 11-Тодор Джаров“
825184548
район „Източен“, ул. „Варна“ № 40
Пловдив
4000
Bulgarije
Telefoon: +359 32622541
E-mail: K11_50@abv.bg
Fax: +359 32622541
NUTS-code: BG421
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 524 633.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОП-19-2019
Perceel nr.: 3
Benaming:

ОП № 3 „Сладкарски изделия“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Петров Комерс“ ЕООД
825326392
район „Северен“, ул. „Васил Левски“ № 109
Пловдив
4003
Bulgarije
Telefoon: +359 32951221
E-mail: petrov_commerce@abv.bg
Fax: +359 32951221
NUTS-code: BG421
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 86 180.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОП-22-2019
Perceel nr.: 8 и 9
Benaming:

ОП № 8 „Месо“ и ОП № 9 „Месни продукти“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Петров Комерс“ ЕООД
825326392
район „Северен“, ул. „Васил Левски“ № 109
Пловдив
4003
Bulgarije
Telefoon: +359 32951221
E-mail: petrov_commerce@abv.bg
Fax: +359 32951221
NUTS-code: BG421
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 168 265.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОП-31-2019
Perceel nr.: 4,5,6,7 и 11
Benaming:

ОП № 4 „Бакалия и варива“, ОП № 5 „Плодове и зеленчуци — преработени“, ОП № 6 „Безалкохолни напитки“, ОП № 7 „Бюфет“, ОП № 11 „Плодове и зеленчуци — пресни“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ГИТ-В ООД
115874437
район „Тракия“, жк „Тракия“, бл. 33, партер
Пловдив
4000
Bulgarije
Telefoon: +359 32682693
E-mail: git_v@abv.bg
Fax: +359 32682693
NUTS-code: BG421
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 756 455.40 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019