Leveringen - 193283-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Kardzhali: Banden voor normale en zware voertuigen

2019/S 081-193283

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Yuzhnotsentralno darzhavno predpriyatie — gr. Smolyan, teritorialno podelenie „Darzhavno lovno stopanstvo Zhenda“
2016195800015
ul. „Vasil Levski“ No. 2
Kardzhali
6600
Bulgarije
Contactpersoon: Hyulya Hasan — yuriskonsult
Telefoon: +359 0893954121
E-mail: dlsjenda@ucdp-smolian.com
Fax: +359 36165396
NUTS-code: BG425

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ucdp-smolian.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.ucdp-smolian.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: териториално поделение към държавно предприятие с основна дейност горско и ловно стопанство съгласно чл. 165, ал. 1 и ал. 2 от ЗГ и чл. 9, т. 1—9 от ЗЛОД

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопанските машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи за нуждите на ТП „ДЛС Женда“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34350000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопанските машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за нуждите на ТП „ДЛС Женда“ за срок от 24 месеца по 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на гуми за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 234.92 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, лешене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34351000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG425
Voornaamste plaats van uitvoering:

Административната сграда на ТП „ДЛС Женда“ и/или сервизните бази на изпълнителя на територията на гр. Кърджали.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) включва доставка на гуми за леки автомобили, монтаж, демонтаж и баланс на нови гуми, както и монтаж, демонтаж, баланс и лепене на употребявани гуми, налични при възложителя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на гуми за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34352000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG425
Voornaamste plaats van uitvoering:

Административната сграда на ТП „ДЛС Женда“ и/или сервизните бази на изпълнителя на територията на гр. Кърджали

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на гуми за камиони, самосвали, машини за извърване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) включва доставка на гуми за тежкотоварни автомобили и машина за извършване на изкопно-насипни работи, както и монтаж, демонтаж и баланс на посочените нови гуми, а също така монтаж, демонтаж, баланс и лепене на употребявани гуми, налични при възложителя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 002-001646
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 48/12.04.2019г.
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Стил 96“ ООД
108009269
ул. „Заводска“ № 1
Кърджали
6600
Bulgarije
Telefoon: +359 36165740
E-mail: stil96_ood@abv.bg
Fax: +359 36165740
NUTS-code: BG425
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 418.92 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 49/12.04.2019г.
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на гуми за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Стил 96“ ООД
108009269
ул. „Заводска“ № 1
Кърджали
6600
Bulgarije
Telefoon: +359 36165740
E-mail: stil96_ood@abv.bg
Fax: +359 36165740
NUTS-code: BG425
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 816.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019