Leveringen - 193283-2019

25/04/2019    S81    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Кърджали: Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация

2019/S 081-193283

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Южноцентрално държавно предприятие — гр. Смолян, териториално поделение „Държавно ловно стопанство Женда“
2016195800015
ул. „Васил Левски“ № 2
Кърджали
6600
България
Лице за контакт: Хюля Хасан — юрисконсулт
Телефон: +359 0893954121
Електронна поща: dlsjenda@ucdp-smolian.com
Факс: +359 36165396
код NUTS: BG425

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.ucdp-smolian.com

Адрес на профила на купувача: http://www.ucdp-smolian.com

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: териториално поделение към държавно предприятие с основна дейност горско и ловно стопанство съгласно чл. 165, ал. 1 и ал. 2 от ЗГ и чл. 9, т. 1—9 от ЗЛОД

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопанските машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи за нуждите на ТП „ДЛС Женда“

II.1.2)Основен CPV код
34350000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопанските машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за нуждите на ТП „ДЛС Женда“ за срок от 24 месеца по 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на гуми за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 4 234.92 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, лешене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34351000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG425
Основно място на изпълнение:

Административната сграда на ТП „ДЛС Женда“ и/или сервизните бази на изпълнителя на територията на гр. Кърджали.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) включва доставка на гуми за леки автомобили, монтаж, демонтаж и баланс на нови гуми, както и монтаж, демонтаж, баланс и лепене на употребявани гуми, налични при възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на гуми за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34352000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG425
Основно място на изпълнение:

Административната сграда на ТП „ДЛС Женда“ и/или сервизните бази на изпълнителя на територията на гр. Кърджали

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на гуми за камиони, самосвали, машини за извърване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.) включва доставка на гуми за тежкотоварни автомобили и машина за извършване на изкопно-насипни работи, както и монтаж, демонтаж и баланс на посочените нови гуми, а също така монтаж, демонтаж, баланс и лепене на употребявани гуми, налични при възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 002-001646
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 48/12.04.2019г.
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси (в т.ч. монтаж, демонтаж, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Стил 96“ ООД
108009269
ул. „Заводска“ № 1
Кърджали
6600
България
Телефон: +359 36165740
Електронна поща: stil96_ood@abv.bg
Факс: +359 36165740
код NUTS: BG425
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 16 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 418.92 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 49/12.04.2019г.
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на гуми за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Стил 96“ ООД
108009269
ул. „Заводска“ № 1
Кърджали
6600
България
Телефон: +359 36165740
Електронна поща: stil96_ood@abv.bg
Факс: +359 36165740
код NUTS: BG425
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 816.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019