Lieferungen - 193284-2019

25/04/2019    S81    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Medizinische Verbrauchsartikel

2019/S 081-193284

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
„UMBAL „Aleksandrovska“ EAD
831605795
ul. „Sv. Georgi Sofiyski“ No. 1
Sofiya
1431
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Gergana Dermendzhieva
Telefon: +359 29230628
E-Mail: umbal.alexandrovska@gmail.com
Fax: +359 29230646
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.alexandrovska.com

Adresse des Beschafferprofils: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на консумативи за нуждите на циклотронен комплекс „Биомаркър дженерейтър“ в „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД по обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Настоящата поръчка е за консумативи, предназначени за работа на минициклотронна система за задоволяване на собствените нужди от радиофармацевтик за изследвания с РЕТ скенер в „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, разделени в 2 обособени позиции, съгласно посочената в приложената към документацията за участие техническа спецификация.

Обособена позиция № 1 е затворена, участникът следва да оферира всички подпозиции, включени в обособената позиция.

Обособена позиция № 2 е отворена, възложителят е предвидил възможност да се оферират 1, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на възложителя.

Доставките се извършват периодично след писмена заявка от страна на възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия за срока на договора — 24 месеца.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция № 1 — затворена

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

„УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, склад болнична аптека

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Консумативи, предназначени за работа на минициклотронна система за задоволяване на собствените нужди от радиофармацевтик за изследвания с РЕТ скенер в „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, със следната спецификация:

1. Карта за синтез на еднократна пациентска доза с 2 реда портове. Съвместима с циклотронна система на фирма АБТ — „Биомаркър Дженерейтър“. Брой — 3 950.

2. FDG кит с реагенти — част А, който да включва нужните реагенти за синтез на FDG. Китът да е съвместим за поставяне в ABT Reagent Metering System, където той да бъде използван от системата при синтез. Китовете с реагенти да съдържат анхидриденацетонитрил, стерилна вода за инжекция, физиологичен разтвор, Kryptofix/разтвор на калиев карбонат, 2N хидрохлорна киселина и празен флакон за подработка и почистване на системата. Брой — 500.

3. FDG кит с реагенти — част Б, съдържащ разтвор — флакон манозентрифлат. Брой — 500.

4. Стандарти за съответствие, Качествен контрол — част А. Съвместими за работа с ABT Reagent Metering System, включващи стандарти за калиброване на системата. Да съдържа рН4 и рН7 (по 1 бр. от всяка) течни разтвори и 1 бр. ампула със ацетонитрил, етанол и криптофикс (MeCN, EtOH, K222). Брой — 100.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Обособената позиция е затворена и участникът следва да оферира всички подпозиции, включени в обособената позиция.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция № 2 — отворена

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

„УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, склад болнична аптека

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Консумативи, предназначени за работа на минициклотронна система за задоволяване на собствените нужди от радиофармацевтик за изследвания с РЕТ скенер в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, със следната спецификация:

1. Вода, свободна от ендотоксини, 1л<0,0050 eu/ml, 1 л, туба. Брой — 25.

2. Вода за течна хроматография — UV, HPLC, ACS, стъклено щише 2,5 л. Брой — 50

3. Пластмасови кювети с капаче и конично дъно за микроцентрофуга, обем 0,5 мл; диаметър 7,8 мм; височина 30 мм. Брой — 10 000.

Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на възложителя.

Доставките се извършват периодично след писмена заявка от страна на възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия за срока на договора — 24 месеца.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Обособената позиция е отворена, възложителят е предвидил възможност да се оферират 1, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

Прогнозните стойности по номенклатурни единици са, както следва:

— номенклатура № 1 — 2 000 BGN без ДДС,

— номенклатура № 2 — 7 000 BGN без ДДС,

— номенклатура № 3 — 1 000 BGN без ДДС.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 032-071349
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция № 2 — отворена

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП — в 10-дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/04/2019