Leveringen - 193284-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Medische verbruiksartikelen

2019/S 081-193284

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„UMBAL „Aleksandrovska“ EAD
831605795
ul. „Sv. Georgi Sofiyski“ No. 1
Sofiya
1431
Bulgarije
Contactpersoon: Gergana Dermendzhieva
Telefoon: +359 29230628
E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com
Fax: +359 29230646
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.alexandrovska.com

Adres van het kopersprofiel: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на консумативи за нуждите на циклотронен комплекс „Биомаркър дженерейтър“ в „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД по обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Настоящата поръчка е за консумативи, предназначени за работа на минициклотронна система за задоволяване на собствените нужди от радиофармацевтик за изследвания с РЕТ скенер в „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, разделени в 2 обособени позиции, съгласно посочената в приложената към документацията за участие техническа спецификация.

Обособена позиция № 1 е затворена, участникът следва да оферира всички подпозиции, включени в обособената позиция.

Обособена позиция № 2 е отворена, възложителят е предвидил възможност да се оферират 1, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на възложителя.

Доставките се извършват периодично след писмена заявка от страна на възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия за срока на договора — 24 месеца.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обособена позиция № 1 — затворена

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

„УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, склад болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Консумативи, предназначени за работа на минициклотронна система за задоволяване на собствените нужди от радиофармацевтик за изследвания с РЕТ скенер в „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, със следната спецификация:

1. Карта за синтез на еднократна пациентска доза с 2 реда портове. Съвместима с циклотронна система на фирма АБТ — „Биомаркър Дженерейтър“. Брой — 3 950.

2. FDG кит с реагенти — част А, който да включва нужните реагенти за синтез на FDG. Китът да е съвместим за поставяне в ABT Reagent Metering System, където той да бъде използван от системата при синтез. Китовете с реагенти да съдържат анхидриденацетонитрил, стерилна вода за инжекция, физиологичен разтвор, Kryptofix/разтвор на калиев карбонат, 2N хидрохлорна киселина и празен флакон за подработка и почистване на системата. Брой — 500.

3. FDG кит с реагенти — част Б, съдържащ разтвор — флакон манозентрифлат. Брой — 500.

4. Стандарти за съответствие, Качествен контрол — част А. Съвместими за работа с ABT Reagent Metering System, включващи стандарти за калиброване на системата. Да съдържа рН4 и рН7 (по 1 бр. от всяка) течни разтвори и 1 бр. ампула със ацетонитрил, етанол и криптофикс (MeCN, EtOH, K222). Брой — 100.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Обособената позиция е затворена и участникът следва да оферира всички подпозиции, включени в обособената позиция.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Обособена позиция № 2 — отворена

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

„УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, склад болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Консумативи, предназначени за работа на минициклотронна система за задоволяване на собствените нужди от радиофармацевтик за изследвания с РЕТ скенер в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, със следната спецификация:

1. Вода, свободна от ендотоксини, 1л<0,0050 eu/ml, 1 л, туба. Брой — 25.

2. Вода за течна хроматография — UV, HPLC, ACS, стъклено щише 2,5 л. Брой — 50

3. Пластмасови кювети с капаче и конично дъно за микроцентрофуга, обем 0,5 мл; диаметър 7,8 мм; височина 30 мм. Брой — 10 000.

Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на възложителя.

Доставките се извършват периодично след писмена заявка от страна на възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия за срока на договора — 24 месеца.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Обособената позиция е отворена, възложителят е предвидил възможност да се оферират 1, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

Прогнозните стойности по номенклатурни единици са, както следва:

— номенклатура № 1 — 2 000 BGN без ДДС,

— номенклатура № 2 — 7 000 BGN без ДДС,

— номенклатура № 3 — 1 000 BGN без ДДС.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 032-071349
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Обособена позиция № 2 — отворена

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП — в 10-дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019