Leveringen - 193285-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Elektriciteit

2019/S 081-193285

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Direktsiya „Komunikatsionni i informatsionni sistemi“ — MVR
129010698
ul. „Shesti septemvri“ No. 29
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Miroslav Hristov
Telefoon: +359 29824090
E-mail: mhristov.cis@mvr.bg
Fax: +359 29885050
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mvr.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.mvr.bg/dcis/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на ел. енергия — средно напрежение, избор на координатор на балансираща група и администриране на разходите за достъп и пренос на ел. енергия през електропреносната мрежа за нуждите на ДКИС — МВР

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на поръчката включва:

— доставка на електрическа енергия — средно напрежение,

— избор на координатор на балансираща група,

— администриране на разходите за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обект на ДКИС, находящ се в гр. Банкя, квартал „Иваняне“,

— пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обекта на възложителя, както и всички действия за получаване на достъп до разпределителната мрежа,

— включване на обекта на ДКИС в балансираща група и координиране.

Обектът е присъединен към електроразпределителната мрежа на средно напрежение на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, със собствен трафопост с инсталирана мощност 1 000 kVA, с идентификационен № 6010498376 и адрес Иваняне, УПИ 32216.2294.5, точка на измерване 32Z1400000621630, абонатен № 95203084, с електромер за почасово отчитане на електрическата енергия № 83947648, монтиран на 29.3.2018 г.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 654 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
65310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Иваняне, УПИ 32216.2294.5, точка на измерване 32Z1400000621630, абонатен № 95203084, с електромер за почасово отчитане на електрическата енергия № 83947648.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на поръчката включва:

— доставка на електрическа енергия — средно напрежение,

— избор на координатор на балансираща група,

— администриране на разходите за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обект на ДКИС, находящ се в гр. Банкя, квартал „Иваняне“,

— пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обекта на възложителя, както и всички действия за получаване на достъп до разпределителната мрежа,

— включване на обекта на ДКИС в балансираща група и координиране.

Обектът е присъединен към електроразпределителната мрежа на средно напрежение на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, със собствен трафопост с инсталирана мощност 1000 kVA, с идентификационен № 6010498376 и адрес Иваняне, УПИ 32216.2294.5, точка на измерване 32Z1400000621630, абонатен № 95203084, с електромер за почасово отчитане на електрическата енергия № 83947648, монтиран на 29.3.2018 г.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Прогнозното потребление на активна електрическа енергия за 2-годишен период е 2 600 000 kWh.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 210-479657
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5290оп-237
Benaming:

Доставка на ел. енергия — средно напрежение, избор на координатор на балансираща група и администриране на разходите за достъп и пренос на ел. енергия през електропреносната мрежа за нуждите на ДКИС — МВР

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД
113570147
пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 8958028
E-mail: dilyana.dimitrova@cez-trade.bg
Fax: +359 9549382
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 654 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019