Leveringen - 193286-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Spoorstaven

2019/S 081-193286

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Nationaal identificatienummer: Q 2801660 H
Postadres: C/ Hiedra, 9, edificio 23, Estación de Chamartín
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES30 Comunidad de Madrid
Postcode: 28036
Land: Spanje
Contactpersoon: Rosa Cabrerizo Ruiz
E-mail: rcabrerizo@adif.es
Telefoon: +34 913007689
Fax: +34 913006623

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.adif.es

Adres van het kopersprofiel: http://www.adif.es/es_ES/empresas_suministros/licitaciones/licitaciones.shtml

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz. 2 lotes

Referentienummer: 3.18/27510.0037
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34946110 Spoorstaven
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz. 2 lotes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 014 576.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz. Lote 1: Brazatortas-Veredas y Guadalmez-Los Pedroches

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34946110 Spoorstaven
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES422 Ciudad Real
NUTS-code: ES613 Córdoba
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brazatortas-Veredas y Guadalmez (Ciudad Real)-Los Pedroches (Córdoba).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz. Lote 1: Brazatortas-Veredas y Guadalmez-Los Pedroches.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) A TRAVÉS DEL P.O. PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020, OBJETIVO TEMÁTICO 7: TRANSPORTE SOSTENIBLE

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz. Lote 2: Guadalmez-Los Pedroches y Castuera

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34946110 Spoorstaven
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES422 Ciudad Real
NUTS-code: ES613 Córdoba
NUTS-code: ES431 Badajoz
Voornaamste plaats van uitvoering:

Guadalmez (Ciudad Real)-Los Pedroches (Córdoba)-Castuera (Badajoz).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz. Lote 2: Guadalmez-Los Pedroches y Castuera.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) A TRAVÉS DEL P.O. PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020, OBJETIVO TEMÁTICO 7: TRANSPORTE SOSTENIBLE

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 150-344003
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.18/27510.0069
Perceel nr.: 1
Benaming:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz. Lote 1: Brazatortas-Veredas y Guadalmez-Los Pedroches

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arcelormittal España, S. A.
Postadres: Apartado 570
Plaats: Gijón (Asturias)
NUTS-code: ES12 Principado de Asturias
Postcode: 33200
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 027 733.05 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 708 698.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.18/27510.0070
Perceel nr.: 2
Benaming:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz. Lote 2: Guadalmez-Los Pedroches y Castuera

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arcelormittal España, S. A.
Postadres: Apartado 570
Plaats: Gijón (Asturias)
NUTS-code: ES12 Principado de Asturias
Postcode: 33200
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 602 445.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 305 878.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
Telefoon: +34 913491319
Fax: +34 913491441

Internetadres: www.tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Subdirección de Contratación II
Postadres: C/ Hiedra, 9, edificio 23, Estación de Chamartín
Plaats: Madrid
Postcode: 28036
Land: Spanje
E-mail: rcabrerizo@adif.es
Telefoon: +34 913007689
Fax: +34 913006623

Internetadres: www.adif.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019