We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Leveringen - 193286-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Spoorstaven

2019/S 081-193286

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Nationaal identificatienummer: Q 2801660 H
Postadres: C/ Hiedra, 9, edificio 23, Estación de Chamartín
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES30
Postcode: 28036
Land: Spanje
Contactpersoon: Rosa Cabrerizo Ruiz
E-mail: rcabrerizo@adif.es
Telefoon: +34 913007689
Fax: +34 913006623

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.adif.es

Adres van het kopersprofiel: http://www.adif.es/es_ES/empresas_suministros/licitaciones/licitaciones.shtml

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz. 2 lotes

Referentienummer: 3.18/27510.0037
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34946110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 014 576.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz. Lote 1: Brazatortas-Veredas y Guadalmez-Los Pedroches

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34946110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES422
NUTS-code: ES613
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz. Lote 2: Guadalmez-Los Pedroches y Castuera

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34946110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES422
NUTS-code: ES613
NUTS-code: ES431

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 150-344003

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.18/27510.0069
Perceel nr.: 1
Benaming:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz. Lote 1: Brazatortas-Veredas y Guadalmez-Los Pedroches

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arcelormittal España, S. A.
Postadres: Apartado 570
Plaats: Gijón (Asturias)
NUTS-code: ES12
Postcode: 33200
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 027 733.05 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 708 698.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3.18/27510.0070
Perceel nr.: 2
Benaming:

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones de Brazatortas-Veredas y Castuera, línea Ciudad Real-Badajoz. Lote 2: Guadalmez-Los Pedroches y Castuera

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arcelormittal España, S. A.
Postadres: Apartado 570
Plaats: Gijón (Asturias)
NUTS-code: ES12
Postcode: 33200
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 602 445.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 305 878.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019