Leveringen - 193287-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Mytilini: Laserprinters

2019/S 081-193287

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eidikos Logariasmos Kondylion Ereynas Panepistimioy Aigaioy
Postadres: Lofos Panepistimioy
Plaats: Mytilini
NUTS-code: EL411
Postcode: 811 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Eleni Kotsaloy
E-mail: elen@aegean.gr
Telefoon: +30 2251036736
Fax: +30 2251036709

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ru.aegean.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Διακήρυξη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού σχεδιασμού και κατασκευής έξυπνων συσκευών, με ανοικτή διαδικασία, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άνω των ορίων, με συστημικό αριθμό 65819.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προμήθειας εξοπλισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1: «Προμήθεια εξοπλισμού: Σχεδιασμός και κατασκευή ασφαλών έξυπνων συσκευών, για τη διατήρηση της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς», της Πράξης: «Σχεδιασμός και κατασκευή ασφαλών έξυπνων συσκευών, για τη διατήρηση της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς». Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) —έχει λάβει κωδικό MIS 5021499— και από εθνικούς πόρους, μέσω του Π.Δ.Ε..

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 150 454.43 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Εκτυπωτές τρισδιάσταστης εκτύπωσης, αισθητήρες και καταγραφείς.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31712000
31644000
38300000
31170000
44512000
38550000
30232110
30231000
38651600
38510000
48000000
38341600
38342100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.1 Πλήρες πακέτο μικροϋπολογιστή χαμηλού όγκου/κατανάλωσης - Τύπος 1 31712000-0 τεμάχιο 30

1.2 Πλήρες πακέτο μικροϋπολογιστή χαμηλού όγκου/κατανάλωσης - Τύπος 2 31712000-0 τεμάχιο 30

1.3 Συσκευή Εκμάθησης Αισθητήρων συμβατό με το είδος Α/Α 1.1 31644000-2 τεμάχιο 20

1.4 Πλήρης Πακέτο Εξαρτημάτων συμβατό με τα είδη Α/Α 1.1 και Α/Α 1.2 31644000-2 τεμάχιο 30

1.5 Σταθμός κόλλησης και Αποκόλλησης 38300000-8 τεμάχιο 1

1.6 Λουξόμετρο 38300000-8 τεμάχιο 2

1.7 Θερμόμετρο Υπερύθρων 38300000-8 τεμάχιο 2

1.8 Τροφοδοτικό πάγκου 3 καναλιών 31170000-8 τεμάχιο 1

1.9 Σετ εργαλείων Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας και κατσαβίδι μπαταρίας 44512000-2 τεμάχιο 2

1.10 Φορητό εργαλείο μέτρησης απόστασης laser 38550000-5 τεμάχιο 2

1.11 Τρισδιάστατος εκτυπωτής Fused Deposition Modelling (FDM) 30232110-8 τεμάχιο 5

1.12 Τρισδιάστατος εκτυπωτής τεχνολογίας multicolor 30232110-8 τεμάχιο 5

1.13 Πακέτο μικροελεγκτή με αισθητήρες τεμάχιο 20

1.14 Πακέτο αισθητήρων συμβατό με τα είδη Α/Α 1.1 και Α/Α 1.2 31644000-2 τεμάχιο 40

1.15 Μηχανή χαράγματος / κοπής 31644000-2 τεμάχιο 1

1.16 Οθόνη αφής συμβατή με το είδος Α/Α 1.1 και Α/Α1.2 30231000-7 τεμάχιο 30

1.17 Κάμερα συμβατή με το είδος Α/Α 1.1 και Α/Α 1.2 38651600-9 τεμάχιο 30

1.18 Πακέτο υλικών συμβατό με το είδος Α/Α 1.1 και Α/Α 1.2 31644000-2 τεμάχιο 10

1.19 Πλακέτα επέκτασης για επικοινωνία του μικροϋπολογιστή με GSM / GPRS 31644000-2 τεμάχιο 50

1.20 Κάμερα Νυκτός συμβατή με το είδος Α/Α 1.1 και Α/Α 1.2 38651600-9 τεμάχιο 41

1.21 Ψηφιακό μικροσκόπιο με σύνδεση σε Η/Υ μέσω USB 38510000-3 τεμάχιο 4

1.22 Λογισμικό συμβατό με τους καταγραφείς 48000000-8 τεμάχιο 1

1.23 Φορητή συσκευή καταγραφής θερμοκρασίας και υγρασίας - τύπος 1 31644000-2 τεμάχιο 1

1.24 Φορητή συσκευή καταγραφής θερμοκρασίας και υγρασίας - τύπος 2 31644000-2 τεμάχιο 1

1.25 Φορητή συσκευή καταγραφής θερμοκρασίας και υγρασίας - τύπος 3 31644000-2 τεμάχιο 1

1.26 Φορητή συσκευή καταγραφής θερμοκρασίας και υγρασίας - τύπος 4 31644000-2 τεμάχιο 1

1.27 Συσκευή καταγραφής ακτινοβολίας - Τύπος 1 38341600-3 τεμάχιο 1

1.28 Συσκευή καταγραφής ακτινοβολίας - Τύπος 2 38341600-3 τεμάχιο 1

1.29 Ψηφιακό Πολύμετρο εργαστηρίου 38300000-8 τεμάχιο 3

1.30 Ψηφιακός παλμογράφος 38342100-5 τεμάχιο 1

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 1401/28.06.2018 (ΑΔΑ: 6Τ4Β7ΛΩ-ΦΝΧ) της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5021499 και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100
30214000
30231000
30237410
38341600
38300000
32250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2.1 Φορητός Η/Υ - Τύπος 1 30213100-6 τεμάχιο 2

2.2 Φορητός Η/Υ - Τύπος 2 30213100-6 τεμάχιο 1

2.3 Φορητός Η/Υ - Τύπος 3 30213100-6 τεμάχιο 6

2.4 Σταθερός Η/Υ 30214000-2 τεμάχιο 10

2.5 Οθόνη Η/Υ 30231000-7 τεμάχιο 15

2.6 Ποντίκι Η/Υ 30237410-6 τεμάχιο 10

2.7 Δικτυακός Εξοπλισμός 38341600-3 τεμάχιο 1

2.8 Δικτυακός Εξοπλισμός Αποθηκεύσης 38300000-8 τεμάχιο 1

2.9 Κινητή Συσκευή - Τύπος 1 32250000-0 τεμάχιο 1

2.10 Κινητή Συσκευή - Τύπος 2 32250000-0 τεμάχιο 1

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 1401/28.06.2018 (ΑΔΑ: 6Τ4Β7ΛΩ-ΦΝΧ) της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5021499 και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Έξυπνη οθόνη και λογισμικό στερεοσκοπικής απεικόνισης.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3.1 Διαδραστική έξυπνη οθόνη, για τρισδιάσταστη (στερεοσκοπική) απεικόνιση (με λογισμικό) 30231300-0, 48000000-8 τεμάχιο 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 1401/28.06.2018 (ΑΔΑ: 6Τ4Β7ΛΩ-ΦΝΧ) της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έχει λάβει κωδικό MIS 5021499 και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 239-545487
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Εκτυπωτές τρισδιάσταστης εκτύπωσης, αισθητήρες και καταγραφείς.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dixons South-East Europe Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ασφαλιστικών Συμβουλών
Postadres: 14ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας και Σπηλιάς 2
Plaats: Μεταμόρφωση Αττικής
NUTS-code: EL30
Postcode: 144 52
Land: Griekenland
E-mail: info@kotsovolos.gr
Telefoon: +30 2102899999
Fax: +30 2102891266
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 120.96 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 97 642.43 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dixons South-East Europe Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ασφαλιστικών Συμβουλών
Postadres: 14ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας και Σπηλιάς 2
Plaats: Μεταμόρφωση Αττικής
NUTS-code: EL30
Postcode: 144 52
Land: Griekenland
E-mail: info@kotsovolos.gr
Telefoon: +30 2102899999
Fax: +30 2102891266
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 459.67 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 212.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Έξυπνη οθόνη και λογισμικό στερεοσκοπικής απεικόνισης

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dixons South-East Europe Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ασφαλιστικών Συμβουλών
Postadres: 14ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας και Σπηλιάς 2
Plaats: Μεταμόρφωση Αττικής
NUTS-code: EL30
Postcode: 144 52
Land: Griekenland
E-mail: info@kotsovolos.gr
Telefoon: +30 2102899999
Fax: +30 2102891266
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 646.16 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Plaats: Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Plaats: Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Plaats: Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019