Leveringen - 193287-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Mytilini: Laserprinters

2019/S 081-193287

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Eidikos Logariasmos Kondylion Ereynas Panepistimioy Aigaioy
Lofos Panepistimioy
Mytilini
811 00
Griekenland
Contactpersoon: Eleni Kotsaloy
Telefoon: +30 2251036736
E-mail: elen@aegean.gr
Fax: +30 2251036709
NUTS-code: EL411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ru.aegean.gr

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Διακήρυξη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού σχεδιασμού και κατασκευής έξυπνων συσκευών, με ανοικτή διαδικασία, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άνω των ορίων, με συστημικό αριθμό 65819.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 150 454.43 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Εκτυπωτές τρισδιάσταστης εκτύπωσης, αισθητήρες και καταγραφείς.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31712000
31644000
38300000
31170000
44512000
38550000
30232110
30231000
38651600
38510000
48000000
38341600
38342100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100
30214000
30231000
30237410
38341600
38300000
32250000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Έξυπνη οθόνη και λογισμικό στερεοσκοπικής απεικόνισης.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 239-545487

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Εκτυπωτές τρισδιάσταστης εκτύπωσης, αισθητήρες και καταγραφείς.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dixons South-East Europe Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ασφαλιστικών Συμβουλών
14ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας και Σπηλιάς 2
Μεταμόρφωση Αττικής
144 52
Griekenland
Telefoon: +30 2102899999
E-mail: info@kotsovolos.gr
Fax: +30 2102891266
NUTS-code: EL30
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 120.96 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 97 642.43 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dixons South-East Europe Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ασφαλιστικών Συμβουλών
14ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας και Σπηλιάς 2
Μεταμόρφωση Αττικής
144 52
Griekenland
Telefoon: +30 2102899999
E-mail: info@kotsovolos.gr
Fax: +30 2102891266
NUTS-code: EL30
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 459.67 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 212.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Έξυπνη οθόνη και λογισμικό στερεοσκοπικής απεικόνισης

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dixons South-East Europe Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ασφαλιστικών Συμβουλών
14ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας και Σπηλιάς 2
Μεταμόρφωση Αττικής
144 52
Griekenland
Telefoon: +30 2102899999
E-mail: info@kotsovolos.gr
Fax: +30 2102891266
NUTS-code: EL30
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 646.16 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019