Leveringen - 193287-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Mytilini: Laserprinters

2019/S 081-193287

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eidikos Logariasmos Kondylion Ereynas Panepistimioy Aigaioy
Postadres: Lofos Panepistimioy
Plaats: Mytilini
NUTS-code: EL411 Λέσβος, Λήμνος
Postcode: 811 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Eleni Kotsaloy
E-mail: elen@aegean.gr
Telefoon: +30 2251036736
Fax: +30 2251036709

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ru.aegean.gr

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Διακήρυξη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού σχεδιασμού και κατασκευής έξυπνων συσκευών, με ανοικτή διαδικασία, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άνω των ορίων, με συστημικό αριθμό 65819.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232110 Laserprinters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 150 454.43 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Εκτυπωτές τρισδιάσταστης εκτύπωσης, αισθητήρες και καταγραφείς.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31712000 Micro-elektronische machines en toestellen en microsystemen
31644000 Diverse datarecorders
38300000 Instrumenten voor metingen
31170000 Transformatoren
44512000 Divers handgereedschap
38550000 Meters
30232110 Laserprinters
30231000 Computerschermen en -consoles
38651600 Digitale fototoestellen
38510000 Microscopen
48000000 Software en informatiesystemen
38341600 Stralingsmonitoren
38342100 Oscillografen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411 Λέσβος, Λήμνος
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
30214000 Werkstations
30231000 Computerschermen en -consoles
30237410 Computermuis
38341600 Stralingsmonitoren
38300000 Instrumenten voor metingen
32250000 Mobiele telefoons
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411 Λέσβος, Λήμνος
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Έξυπνη οθόνη και λογισμικό στερεοσκοπικής απεικόνισης.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300 Beeldschermen
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL411 Λέσβος, Λήμνος

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 239-545487

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Εκτυπωτές τρισδιάσταστης εκτύπωσης, αισθητήρες και καταγραφείς.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dixons South-East Europe Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ασφαλιστικών Συμβουλών
Postadres: 14ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας και Σπηλιάς 2
Plaats: Μεταμόρφωση Αττικής
NUTS-code: EL30 Aττική
Postcode: 144 52
Land: Griekenland
E-mail: info@kotsovolos.gr
Telefoon: +30 2102899999
Fax: +30 2102891266
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 120.96 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 97 642.43 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dixons South-East Europe Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ασφαλιστικών Συμβουλών
Postadres: 14ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας και Σπηλιάς 2
Plaats: Μεταμόρφωση Αττικής
NUTS-code: EL30 Aττική
Postcode: 144 52
Land: Griekenland
E-mail: info@kotsovolos.gr
Telefoon: +30 2102899999
Fax: +30 2102891266
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 459.67 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 212.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Έξυπνη οθόνη και λογισμικό στερεοσκοπικής απεικόνισης

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dixons South-East Europe Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ασφαλιστικών Συμβουλών
Postadres: 14ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας και Σπηλιάς 2
Plaats: Μεταμόρφωση Αττικής
NUTS-code: EL30 Aττική
Postcode: 144 52
Land: Griekenland
E-mail: info@kotsovolos.gr
Telefoon: +30 2102899999
Fax: +30 2102891266
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 646.16 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019