Leveringen - 193288-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Lužianky: Glaswerk voor laboratoria, voor hygiënisch of farmaceutisch gebruik

2019/S 081-193288

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
42337402
Hlohovecká 2
Lužianky
951 41
Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Lucia Švecová
Telefoon: +421 901785457
E-mail: lucia.svecova@nppc.sk
NUTS-code: SK023

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nppc.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/15008

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: veda a výskum

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Laboratórny spotrebný materiál

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33790000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodávka laboratórneho spotrebného materiálu - zdravotnícky a farmaceutický sklený tovar, laboratórne pipety a príslušenstvo a ostatný materiál, vrátane služieb súvisiacich s plnením predmetu zákazky, najmä doprava, vykládka a pod., v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Služby súvisiace s plnením predmetu zákazky: - zabezpečenie dopravy - doprava tovaru na miesta dodania, najneskôr do 30 kalendárnych dní od potvrdenia písomnej objednávky dodávateľom, v špecifických prípadoch po dohode. - zabezpečenie vykládky - vyloženie dodaného tovaru na miesto dodania.

Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s plnením predmetu zákazky.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 160 511.61 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laboratórny spotrebný materiál

Perceel nr.: 1.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192500
38437000
19520000
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK023
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miestom dodania je sídlo verejného obstarávateľa v Lužiankach a sídlo organizačného útvaru v Piešťanoch. Miesto dodania bude upresnené v objednávke

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Podrobne rozpísané v časti B.1 súťažných podkladov a v Prílohe č. 2 Rámcovej dohody

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka pre 1. časť predmetu zákazky je stanovená vo výške 8 000,00,- EUR bez DPH. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky sú bližšie definované v súťažných podkladoch

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laboratórny spotrebný materiál

Perceel nr.: 2.
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192500
38437000
19520000
60000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK01
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miestom dodania je sídlo viacerých organizačných útvarov v Bratislave. Miesto dodania bude upresnené v objednávke

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Podrobne rozpísané v časti B.1 súťažných podkladov a v Prílohe č. 2 Rámcovej dohody

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka pre 2. časť predmetu zákazky je stanovená vo výške 10 000,00,- EUR bez DPH. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky sú bližšie definované v súťažných podkladoch

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 001-000210
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1. časť predmetu zákazky
Perceel nr.: 1. časť
Benaming:

Laboratórny spotrebný materiál

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Labo - SK, s. r. o.
36365556
Slávičie údolie 102/A
Bratislava
811 02
Slovakije
E-mail: jan.garai@labo.sk
NUTS-code: SK01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 160 511.61 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1. časť predmetu zákazky
Perceel nr.: 1.
Benaming:

Laboratórny spotrebný materiál

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biotech s.r.o.
35768444
Kresánkova12 12
Bratislava
841 05
Slovakije
NUTS-code: SK01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 160 511.61 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1. časť predmetu zákazky
Perceel nr.: 1.
Benaming:

Laboratórny spotrebný materiál

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lambda Life a.s.
35848189
Levočská 3
Bratislava
851 01
Slovakije
NUTS-code: SK01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 160 511.61 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019