Leveringen - 193290-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2019/S 081-193290

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ul. Poznańska 22
Warszawa
00-685
Polen
Contactpersoon: Anna Piekut
Telefoon: +48 225251243
E-mail: anna.piekut@meditrans.waw.pl
Fax: +48 225251279
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.meditrans.waw.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup części zamiennych, regenerowanych oraz opon

Referentienummer: WSPRiTS/ZP/2/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 958 878.47 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Części zamienne do pojazdów marki Mercedes

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Części zamienne do pojazdów marki Renault

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Części regenerowane do samochodów marki Renault

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opony

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34351100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 017-035298

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Części zamienne do pojazdów marki Mercedes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
INTER CARS S.A.
ul. Powsińska 64
Warszawa
02-903
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 455 100.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 330 355.91 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Części zamienne do pojazdów marki Renault

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
INTER CARS S.A.
ul. Powsińska 64
Warszawa
02-903
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 553 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 332 861.56 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Części regenerowane do samochodów marki Renault

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Biuro Handlowe Monika Dankowska
ul. Arkuszowa 10
Warszawa
01-934
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 145 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 116 185.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Opony

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MOTO BUDREX Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 291
Bydgoszcz
85-438
Polen
NUTS-code: PL613
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 230 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 179 476.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019