Leveringen - 193291-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Aluminiumchloride

2019/S 081-193291

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
PGE Energia Ciepła S.A.
0000013479
ul. Złota 59
Warszawa
00-120
Polen
Contactpersoon: Emilia Staniak
Telefoon: +48 126209713
E-mail: Emilia.Staniak@gkpge.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gkpge.pl/PGE-Energia-Ciepla

Adres van het kopersprofiel: http://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spółka akcyjna
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Sektor elektroenergetyczny

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywne dostawy koagulantu/ów glinowego/-wych oraz flokulanta/-ów do uzdatniania wody na stacji przygotowania wody SPW wraz ze wsparciem technologicznym w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku

Referentienummer: 1001120500
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24312121
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukcesywne dostawy koagulantu/ów glinowego/-wych oraz flokulanta/-ów do uzdatniania wody na stacji przygotowania wody SPW wraz ze wsparciem technologicznym w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 194 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku, 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy koagulantu/ów glinowego/-wych oraz flokulanta/-ów do uzdatniania wody na stacji przygotowania wody SPW wraz ze wsparciem technologicznym w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Części II i III SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) Dostawę technologii do uzdatniania wody na stacji przygotowania wody SPW, oraz nadzór nad wprowadzoną technologią;

b) Dostawę urządzenia analizującego stężenie preparatu w układzie wraz z dozowaniem (do korzystania w okresie obowiązywania umowy – o ile będzie to wynikało z technologii dozowania preparatu);

c) Dostawę preparatów do uzdatniania wody.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 234-534318
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: C33Z190074
Benaming:

Sukcesywne dostawy koagulantu/ów glinowego/-wych oraz flokulanta/-ów do uzdatniania wody na stacji przygotowania wody SPW wraz ze wsparciem technologicznym w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „DEMPOL-ECO” Marian Płaczek
Opole
Polen
NUTS-code: PL524
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 194 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Dostęp do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, komunikacja z zamawiającym oraz składanie ofert odbywa się poprzez portal zakupowy zamawiającego pod adresem: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

Numer referencyjny 1001120500 zamówienia jest tożsamy z numerem postępowania na portalu zakupowym zamawiającego.

Na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 6) Zamawiający wymaga złożenia ofert w postaci katalogu elektronicznego.

Zamawiający na podstawie art. 24aa. ust. 1. dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019