Leveringen - 193292-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Instrumenten voor het controleren van fysische eigenschappen

2019/S 081-193292

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ZP/220-50/18/MR
ul. Wawelska 52/54
Warszawa
00-922
Polen
Contactpersoon: Monika Redosz
Telefoon: +48 223692542
E-mail: zamowienia@gios.gov.pl
Fax: +48 228258519
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gios.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup wyposażenia pomiarowego dla stacji tła regionalnego.

Referentienummer: ZP/220-50/18/MR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38400000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakup wyposażenia pomiarowego dla stacji tła regionalnego – Część 1 Zakup analizatorów rtęci gazowej, Część 2 Zakup urządzeń do pomiaru depozycji całkowitej (kolektor opadu), Część 3 Zakup analizatora prekursorów ozonu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 365 853.66 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup analizatorów rtęci gazowej.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38432100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt. analizatorów rtęci gazowej. Dodatkowo zamówienie obejmuje: instalację urządzeń w wyznaczonych miejscach na terenie Polski, materiały eksploatacyjne do analizatorów, prezentację działania, szkolenia w zakresie obsługi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: gwarancja / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: zewnętrzna źródło permeacyjne / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: zasilacz awaryjny UPS / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.02.01.00-00-0001/16-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Część I - w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup analizatora prekursorów ozonu.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38432100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora prekursorów ozonu. Dodatkowo zamówienie obejmuje: instalację urządzeń w wyznaczonych miejscach na terenie Polski, materiały eksploatacyjne do analizatorów, prezentację działania, szkolenia w zakresie obsługi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: gwarancja / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: detektory FID / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.02.01.00-00-0001/16-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Część III - w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert określonego.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-572595
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Zakup analizatorów rtęci gazowej.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Marcin Janik Envi - System
Rodziny Poganów 20C
Zabierzów
32-080
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 186 991.87 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 897 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Zakup analizatora prekursorów ozonu.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MLU recordum Environmental Monitoring Solutions Sp. z o.o.
Połomińska 16
Katowice
40-585
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 813 008.13 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 959 029.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia kwotę do: Część I – 1 460 000,00 PLN brutto, Część II - 450 000,00 PLN brutto, Część III - 1 000 000,00 PLN brutto.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019