Leveringen - 193293-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Elektriciteit

2019/S 081-193293

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
ul. Rzgowska 281/289
Łódź
93-338
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Wronka
Telefoon: +48 422711751
E-mail: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl
Fax: +48 422711750
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.iczmp.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Instytut Badawczy
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ZP/49/2019 - Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu „CZMP”

Referentienummer: ZP/49/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Instytutu „CZMP”

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, POLSKA

Oraz

Hotel „Eskulap”, ul. Paradna 46, 93-345 Łódź, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obiekt - ICZMP

Szczyt przedpołudniowy - 1 600 000 kWh

Szczyt popołudniowy - 800 000 kWh

Pozostałe godziny doby - 5 400 000 kWh

Obiekt - Hotel - 350 000 kWh

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin płatności / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Aktualnie obowiązująca umowa na dostawę energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31.5.2019 r. Umowa może wejść w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

W przypadku, gdy Zamawiający zachowałby 35 dniowy termin na składanie ofert rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej od dnia 1.6.2019 r. mogłoby okazać się niemożliwe. (...) nie wystarczyłoby czasu na zawarcie umów dystrybucyjnych, przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. Brak zawarcia nowej umowy prowadzi do zawarcia w imieniu odbiorcy przez właściwego operatora systemu dystrybucyjnego umowy na sprzedaż rezerwową z wybranym przez tego ostatniego sprzedawcą energii elektrycznej. Konsekwencją wdrożenia sprzedaży rezerwowej są dużo wyższe opłaty za dostarczaną energię elektryczną. (..).

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 071-167301
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

ZP/49/2019 - Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu „CZMP”

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. Szczegółowe regulacje w zakresie środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy PZP.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019