Lieferungen - 193296-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Tilburg: Computerapparatuur

2019/S 081-193296

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting Biezonderwijs
41095418
Generaal Smutslaan 11
Tilburg
5021 XA
Nederland
Contactpersoon: Benjamin Brender a Brandis
Telefoon: +31 850212081
E-mail: benjamin@contractables.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.biezonderwijs.com/

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=95405

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Biezonderwijs ICT Hardware

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Stichting Biezonderwijs is een overkoepelende organisatie van zeven scholen voor SBO, SO, VSO en Praktijkonderwijs en een expertisecentrum. De stichting is op 1-8-2013 ontstaan uit een fusie van Stichting Scholengemeenschap De Keyzer voor SO en VSO en Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg. Op de zeven scholen biedt Biezonderwijs specialistisch onderwijs aan bijna 1 800 leerlingen.

Dit aanbestedingsdocument bevat de informatie om een inschrijving te doen voor de Europese openbare aanbesteding front-end hardware van stichting Biezonderwijs. In dit document worden de aanbestedende dienst, de opdracht, de procedure, de eisen ten aanzien van inschrijvers, de eisen en vragen ten aanzien van de opdracht en de wijze van beoordeling van inschrijvingen beschreven.

De geschatte omvang van de opdracht is ongeveer 250 000 EUR besteding in 4 jaar. Aanbestedende dienst wenst een raamovereenkomst met 1 leveranciers af te sluiten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 69 340.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
30213100
30213300
30231000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stichting Biezonderwijs is een overkoepelende organisatie van zeven scholen voor SBO, SO, VSO en Praktijkonderwijs en een expertisecentrum. De stichting is op 1-8-2013 ontstaan uit een fusie van Stichting Scholengemeenschap De Keyzer voor SO en VSO en Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg. Op de zeven scholen biedt Biezonderwijs specialistisch onderwijs aan bijna 1 800 leerlingen.

Dit aanbestedingsdocument bevat de informatie om een inschrijving te doen voor de Europese openbare aanbesteding front-end hardware van stichting Biezonderwijs. In dit document worden de aanbestedende dienst, de opdracht, de procedure, de eisen ten aanzien van inschrijvers, de eisen en vragen ten aanzien van de opdracht en de wijze van beoordeling van inschrijvingen beschreven.

De geschatte omvang van de opdracht is ongeveer 250 000 EUR besteding in 4 jaar. Aanbestedende dienst wenst een raamovereenkomst met 1 leveranciers af te sluiten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-572747
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ratho B.V.
Eindhoven
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 340.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Oost-Brabant
's-Hertogenbosch
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019