Leveringen - 193299-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Warschau: Netwerkinfrastructuur

2019/S 081-193299

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
Warszawa
02-642
Polen
Contactpersoon: Andrzej Kuczyński
Telefoon: +48 226012247
E-mail: a.kuczynski@policja.gov.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.policja.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup urządzeń kryptograficznych dla Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych

Referentienummer: 46/BŁiI/19/AK/PMP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32424000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 30 certyfikowanych urządzeń ochrony kryptograficznej dla Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych, w tym 25 szt. typu KRYPTON K2 wersja 1.4 oraz 5 szt. KRYPTON K2 lite wersja 1.4 wraz z kompletem kart mikroprocesorowych do zarządzania grupą dostarczonych urządzeń kryptograficznych oraz okresem gwarancyjnym do dnia 30.9.2021 roku, zapewniającym serwis urządzeń i dostawę urządzenia zastępczego na czas naprawy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 820 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego 30 certyfikowanych urządzeń ochrony kryptograficznej dla Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych, w tym 25 szt. typu KRYPTON K2 wersja 1.4 oraz 5 szt. KRYPTON K2 lite wersja 1.4 wraz z kompletem kart mikroprocesorowych do zarządzania grupą dostarczonych urządzeń kryptograficznych oraz okresem gwarancyjnym do dnia 30.9.2021 roku, zapewniającym serwis urządzeń i dostawę urządzenia zastępczego na czas naprawy.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

W opinii zamawiającego, w przypadku przedmiotowego zamówienia spełnione są przesłanki, uzasadniające udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp. Policyjna Sieć Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN), akredytowana do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli „POUFNE”, zbudowana jest w oparciu o dwa rodzaje certyfikowanych urządzeń ochrony kryptograficznej tj. urządzenia CompCryptETA-VPN 100P (wersja 3.51.01) firmy Enigma oraz urządzenia Krypton K2 / Krypton K2-Lite firmy Krypton Polska (wersja 1.4).

Urządzenia firmy Enigma z dniem 30.11.2019 roku tracą wydany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego certyfikat ochrony kryptograficznej typu dla urządzenia ETA-VPN 100P w wersji 3.51.01. Oznacza to, że po dniu 30.11.2019 roku urządzenia CompCryptETA-VPN 100P nie będą mogły być stosowane w akredytowanej przez ABW Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych. Tym samym część jednostek i komórek organizacyjnych Policji zostanie pozbawiona możliwości korzystania z niejawnych systemów informatycznych Policji, co uniemożliwi prawidłową realizację zadań służbowych, między innymi w terenowych jednostkach Policji oraz Krajowej Jednostce Europolu w KGP. Dostęp do systemów niejawnych Policji po tym terminie możliwy będzie jedynie w lokalizacjach gdzie wykorzystywane są certyfikowane urządzenia ochrony kryptograficznej firmy Krypton Polska. Urządzenia te posiadają certyfikat ochrony kryptograficznej ważny do 30.9.2021 roku.

Dla zapewnienia ciągłości działania systemów niejawnych w Policji w lokalizacjach, w których obecnie funkcjonują urządzenia CompCryptETA-VPN 100P (wersja 3.51.01) niezbędne jest ich zastąpienie innym typem certyfikowanych urządzeń ochrony kryptograficznej. Jedynymi urządzeniami dostępnymi obecnie na rynku spełniającymi wymagania kompatybilności technicznej (możliwości współpracy z wykorzystywanymi w PSTDN certyfikowanymi szyfratorami) i posiadającymi certyfikat ochrony kryptograficznej ważny dłużej niż 2 lata, są szyfratory firmy Krypton Polska (szyfratory Krypton K2 i Krypton K2-Lite w wersji 1.4), co potwierdzają oficjalne wykazy obowiązujących certyfikatów dla urządzeń i narzędzi kryptograficznych przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych publikowane przez ABW i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Na wykazie ABW widnieją wpisy dotyczące szyfratorów Krypton K2 i Krypton K2-Lite umożliwiające przetwarzanie informacji o klauzuli „POUFNE” z certyfikatami ważnymi do dnia 30.9.2021 roku. Na tym samym wykazie w pozycji 3 znajduje się szyfrator ETA-VPN 100P w wersji oprogramowania 3.51.01 z terminem ważności certyfikatu do dnia 30.11.2019 roku. Na wykazie SKW nie widnieją szyfratory umożliwiające przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” z ważnymi certyfikatami.

Firma Krypton Polska posiada wyłączne prawo do sprzedaży urządzeń, ich akcesoriów i wyposażenia oraz świadczenia usług serwisowych dla swoich urządzeń Krypton K2 oraz Krypton K2-Lite.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 059-136464
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 91/46/BŁiI/19/AK/PMP
Benaming:

Zakup urządzeń kryptograficznych dla Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KRYPTON Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 131
Warszawa
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 830 132.25 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 820 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019