Leveringen - 193304-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Turda: Bitumen

2019/S 081-193304

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
S.C. Domeniul Public Turda S.A.
RO 201250
Str. Petru Maior nr. 4
Turda
401189
Roemenië
Contactpersoon: Gheorghe Balahura
Telefoon: +40 264314725
E-mail: radpturda2004@yahoo.com, daniel.bulgarov@domeniulpublicturda.ro
Fax: +40 264317085
NUTS-code: RO113

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.domeniulpublicturda.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Autoritate locală
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție bitum 50/70

Referentienummer: 1/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44113610
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Operatorii economici participanti pot solicita clarificari/informatii suplimentare pana in a 4-a zi inainte de termenul de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare depuse, in a 2-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 681 600.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Turda, Str. Mihai Viteazul f.n., judetul Cluj.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie bitum tip D50/70. Operatorii economici participanti pot solicita clarificari/informatii suplimentare pana in a 4-a zi inainte de termenul de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare depuse, in a 2-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2085/31/22.04.2019
Benaming:

Contract de furnizare bitum 50/70

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Amicii West Plast 2003 S.R.L.
RO 16012850
Str. Frații Golești f.n.
Pitești
Roemenië
Telefoon: +40 248253449
E-mail: amiciiwestplast@yahoo.com
Fax: +40 248253448
NUTS-code: RO311

Internetadres: www.westplast.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 400 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 681 600.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
401159
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: bulgarov@yahoo.com
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
S.C. Domeniul Public Turda S.A.
Str. Petru Maior nr. 4
Turda
401189
Roemenië
Telefoon: +40 264314725
E-mail: radpturda2004@yahoo.com, daniel.bulgarov@domeniulpublicturda.ro
Fax: +40 264317085

Internetadres: www.domeniulpublicturda.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019