Leveringen - 193306-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Meststoffen en stikstofverbindingen

2019/S 081-193306

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
4192880
Str. Mărăşti nr. 61
Bucureşti
011464
Roemenië
Contactpersoon: Mihai Popescu
Telefoon: +40 213184380
E-mail: secretariat@istis.ro
Fax: +40 213184380
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.istis.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru furnizare îngrășăminte chimice, semințe și pesticide

Referentienummer: 2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24400000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ingrasaminte chimice, seminte si pesticide necesare desfasurarii activitatii in cele 23 de centre ISTIS din Romania.

Cantitatile sunt prezentate in cadrul caietului de sarcini nr. 169/11.1.2019.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 7 640 870.50 RON / Hoogste offerte: 7 640 870.50 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03111000
24450000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Furnizarea catre cele 23 de centre ISTIS din tara este coordonata de la sediul central din Bucuresti. Lista cu centrele ISTIS unde vor fi livrate produsele este atasata la documentatia de atribuire.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ingrasamintele chimice, semintele si pesticidele sunt necesare pentru evolutia in conditii optime a culturilor agricole experimentale din cele 23 de centre ISTIS din tara.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 31
Benaming:

Acord-cadru furnizare îngrășăminte chimice, semințe și pesticide

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Green Master S.R.L.
RO 14911729
Calea Feldioarei nr. 73 Z
Brașov
500483
Roemenië
Telefoon: +40 368446328
E-mail: marketing_greenmaster@yahoo.com
Fax: +40 368446328
NUTS-code: RO122

Internetadres: www.greenmaster.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 248 755.70 RON
Laagste offerte: 7 640 870.50 RON / Hoogste offerte: 7 640 870.50 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019