Leveringen - 193306-2019

25/04/2019    S81    - - Bunuri - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Îngrăşăminte şi compuşi azotaţi

2019/S 081-193306

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
4192880
Str. Mărăşti nr. 61
Bucureşti
011464
România
Persoană de contact: Mihai Popescu
Telefon: +40 213184380
E-mail: secretariat@istis.ro
Fax: +40 213184380
Cod NUTS: RO321

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.istis.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare îngrășăminte chimice, semințe și pesticide

Număr de referinţă: 2
II.1.2)Cod CPV principal
24400000
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Ingrasaminte chimice, seminte si pesticide necesare desfasurarii activitatii in cele 23 de centre ISTIS din Romania.

Cantitatile sunt prezentate in cadrul caietului de sarcini nr. 169/11.1.2019.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 7 640 870.50 RON / Cea mai ridicată ofertă: 7 640 870.50 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03111000
24450000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Furnizarea catre cele 23 de centre ISTIS din tara este coordonata de la sediul central din Bucuresti. Lista cu centrele ISTIS unde vor fi livrate produsele este atasata la documentatia de atribuire.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ingrasamintele chimice, semintele si pesticidele sunt necesare pentru evolutia in conditii optime a culturilor agricole experimentale din cele 23 de centre ISTIS din tara.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 31
Titlu:

Acord-cadru furnizare îngrășăminte chimice, semințe și pesticide

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Green Master S.R.L.
RO 14911729
Calea Feldioarei nr. 73 Z
Brașov
500483
România
Telefon: +40 368446328
E-mail: marketing_greenmaster@yahoo.com
Fax: +40 368446328
Cod NUTS: RO122

Adresă internet: www.greenmaster.ro

Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 248 755.70 RON
Oferta cea mai scăzută: 7 640 870.50 RON / Cea mai ridicată ofertă: 7 640 870.50 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/04/2019