Leveringen - 193309-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Târgu Mureș: Laboratoriumreagentia

2019/S 081-193309

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Clinic Județean Mureș
24014380
Str. Bernady Gyorgy nr. 6, județ Mureș
Târgu Mureș
540072
Roemenië
Contactpersoon: Nicoleta Sandor
Telefoon: +40 265230003
E-mail: achizitii_spitalms@yahoo.com
Fax: +40 365882554
NUTS-code: RO125

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spitaljudeteanmures.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare reactivi: 1) Set reactivi, controale, calibratori și consumabile compatibile 100 % sau echivalente cu analizorul Architect i1000; 2) Set reacti [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 24014380_2018_PAAPD1045474;24014380_2018_PAAPD1045475
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1) Set reactivi, controale, calibratori si consumabile compatibil 100 % sau echivalent cu analizorul Architect i1000 — setul cuprinde 108 pozitii;

2) Set reactivi, controale, calibratori si consumabile compatibil 100 % sau echivalent cu analizorul Architect c4000 — setul cuprinde 67 pozitii.

Detaliat in caietul de sarcini si in loturi. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 13-a zi, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 5 712 296.30 RON / Hoogste offerte: 5 712 296.30 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set reactivi, controale, calibratori și consumabile compatibil 100 % sau echivalent cu analizorul Architect c4000

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean Mures — conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia Spitalului, Str. Gheorghe Doja nr. 89, Targu Mures).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Setul cuprinde 67 pozitii — cantitati minime si maxime acord-cadru si contract subsecvent — detaliat in caietul de sarcini.

Valoare estimata acord-cadru: min. 2 314 155,20 RON, maxim 2 696 940,65 RON.

Valoare maxima estimata contract subsecvent: 360 567,00 RON. Valoare garantie de participare: 3 605,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set reactivi, controale, calibratori și consumabile compatibil 100 % sau echivalent cu analizorul Architect i1000

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean Mures — conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia Spitalului, Str. Gheorghe Doja nr. 89, Targu Mures).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Setul cuprinde 108 pozitii — cantitati minime si maxime acord-cadru si contract subsecvent — detaliat in caietul de sarcini.

Valoare estimata acord-cadru: min. 2 440 895,80 RON, maxim 3 015 368,15 RON.

Valoare maxima estimata contract subsecvent: 633 794,05 RON. Valoare garantie de participare: 6 337,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-126
Perceel nr.: 1
Benaming:

Set reactivi, controale, calibratori și consumabile compatibil 100 % sau echivalent cu analizorul Architect i1000

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ducos Trading S.R.L.
21946690
Str. Barbu Văcărescu nr. 157b
București
020276
Roemenië
Telefoon: +40 730025354
E-mail: s_amalia2002@yahoo.com
Fax: +40 314381094
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.ducostrading.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 015 368.15 RON
Laagste offerte: 3 015 355.65 RON / Hoogste offerte: 3 015 355.65 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-127
Perceel nr.: 2
Benaming:

Set reactivi, controale, calibratori și consumabile compatibil 100 % sau echivalent cu analizorul Architect c4000

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ducos Trading S.R.L.
21946690
Str. Barbu Văcărescu nr. 157b
București
020276
Roemenië
Telefoon: +40 730025354
E-mail: s_amalia2002@yahoo.com
Fax: +40 314381094
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.ducostrading.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 696 940.65 RON
Laagste offerte: 2 696 940.65 RON / Hoogste offerte: 2 696 940.65 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Spitalul Clinic Județean Mureș — Compartimentul Contencios
Str. Bernady Gyorgy nr. 6
Târgu Mureș
540061
Roemenië
Telefoon: +40 365882576
E-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro
Fax: +40 265230002

Internetadres: www.spitaljudeteanmures.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019