Leveringen - 193311-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Târgu Mureș: Sondes

2019/S 081-193311

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Clinic Județean Mureș
24014380
Str. Bernady Gyorgy nr. 6
Târgu Mureș
540072
Roemenië
Contactpersoon: Nicoleta Sandor
Telefoon: +40 265230003
E-mail: achizitii_spitalms@yahoo.com
Fax: +40 365882554
NUTS-code: RO125

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spitaljudeteanmures.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru furnizare materiale sanitare, sonde speciale, stenturi urologie

Referentienummer: 9046/21.06.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141641
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Materiale sanitare – sonde speciale, stenturi urologie — 4 loturi — descriere in sectiunea „Loturi” si in caietul de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:14. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 157 436.90 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot stenturi ureterale

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean Mures — conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia Spitalului, Str. Gheorghe Doja nr. 89, Targu Mures).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot stenturi ureterale — 31 pozitii in lot.

Valori: A.C. min. 59 710 RON, max. 241 531 RON; contract subsecvent: min. 19 718 RON, max. 59 154 RON.

Garantia de participare: 591 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot sonde speciale uretrovezicale

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean Mures — conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia Spitalului, Str. Gheorghe Doja nr. 89, Targu Mures).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot sonde speciale uretrovezicale — 17 pozitii in lot.

Valori: A.C. min. 44 348,50 RON, max. 88 431 RON; contract subsecvent: 6 377,58 RON, max. 21 996 RON.

Garantia de participare: 219 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot sistem pentru derivații urinare de urgență

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean Mures — conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia Spitalului, Str. Gheorghe Doja nr. 89, Targu Mures).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot sistem pentru derivatii urinare de urgenta — 8 pozitii in lot.

Valori: A. C. min 29 295 RON, max. 125 180 RON; contract subsecvent: min. 10 431,67 RON, max. 31 295 RON.

Garantia de participare: 312 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot catetere ureterale și renale pentru intervenții endoscopice

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean Mures — conform locului de livrare mentionat pe formularul de comanda (magazia Spitalului, Str. Gheorghe Doja nr. 89, Targu Mures).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot catetere ureterale si renale pentru interventii endoscopice — 13 pozitii in lot.

Valori: A.C. min. 72 505 RON, max. 235 400; contract subsecvent: min. 19 616,67 RON, max. 58 850 RON.

Garantia de participare: 588 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2764
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lot stenturi ureterale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Daco Medical Technologies S.R.L.
28704464
Str. nr.
București
020234
Roemenië
Telefoon: +40 765550550
E-mail: dacomedicalro@yahoo.com
Fax: +40 317107400
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.dacomedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 241 531.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 194.40 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2761
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot catetere ureterale și renale pentru intervenții endoscopice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alpha Medical S.R.L.
RO 13878004
Str. Constantin Sandu-Aldea nr. 22, sector 1
București
012065
Roemenië
Telefoon: +40 213231423
E-mail: iulianapatica@alphamedical.ro
Fax: +40 213231418
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.alphamedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 235 400.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 820.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-414
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lot stenturi ureterale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Daco Medical Technologies S.R.L.
28704464
Str. nr.
București
020234
Roemenië
Telefoon: +40 765550550
E-mail: dacomedicalro@yahoo.com
Fax: +40 317107400
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.dacomedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 241 531.00 RON
Laagste offerte: 221 107.10 RON / Hoogste offerte: 221 107.10 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-411
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot sonde speciale uretrovezicale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alpha Medical S.R.L.
RO 13878004
Str. Constantin Sandu-Aldea nr. 22, sector 1
București
012065
Roemenië
Telefoon: +40 213231423
E-mail: iulianapatica@alphamedical.ro
Fax: +40 213231418
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.alphamedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 88 431.00 RON
Laagste offerte: 86 801.00 RON / Hoogste offerte: 86 801.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-412
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot sistem pentru derivații urinare de urgență

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alpha Medical S.R.L.
RO 13878004
Str. Constantin Sandu-Aldea nr. 22, sector 1
București
012065
Roemenië
Telefoon: +40 213231423
E-mail: iulianapatica@alphamedical.ro
Fax: +40 213231418
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.alphamedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 180.00 RON
Laagste offerte: 124 780.00 RON / Hoogste offerte: 124 780.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-413
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot catetere ureterale și renale pentru intervenții endoscopice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alpha Medical S.R.L.
RO 13878004
Str. Constantin Sandu-Aldea nr. 22, sector 1
București
012065
Roemenië
Telefoon: +40 213231423
E-mail: iulianapatica@alphamedical.ro
Fax: +40 213231418
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.alphamedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 235 400.00 RON
Laagste offerte: 234 020.00 RON / Hoogste offerte: 234 020.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2763
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot sonde speciale uretrovezicale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alpha Medical S.R.L.
RO 13878004
Str. Constantin Sandu-Aldea nr. 22, sector 1
București
012065
Roemenië
Telefoon: +40 213231423
E-mail: iulianapatica@alphamedical.ro
Fax: +40 213231418
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.alphamedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 88 431.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 820.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2762
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot sistem pentru derivații urinare de urgență

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alpha Medical S.R.L.
RO 13878004
Str. Constantin Sandu-Aldea nr. 22, sector 1
București
012065
Roemenië
Telefoon: +40 213231423
E-mail: iulianapatica@alphamedical.ro
Fax: +40 213231418
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.alphamedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 180.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 165.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 584
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lot stenturi ureterale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Daco Medical Technologies S.R.L.
28704464
Str. nr.
București
020234
Roemenië
Telefoon: +40 765550550
E-mail: dacomedicalro@yahoo.com
Fax: +40 317107400
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.dacomedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 241 531.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 285.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 585
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot sonde speciale uretrovezicale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alpha Medical S.R.L.
RO 13878004
Str. Constantin Sandu-Aldea nr. 22, sector 1
București
012065
Roemenië
Telefoon: +40 213231423
E-mail: iulianapatica@alphamedical.ro
Fax: +40 213231418
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.alphamedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 88 431.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 057.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 586
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot sistem pentru derivații urinare de urgență

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alpha Medical S.R.L.
RO 13878004
Str. Constantin Sandu-Aldea nr. 22, sector 1
București
012065
Roemenië
Telefoon: +40 213231423
E-mail: iulianapatica@alphamedical.ro
Fax: +40 213231418
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.alphamedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 180.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 920.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 587
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot catetere ureterale și renale pentru intervenții endoscopice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alpha Medical S.R.L.
RO 13878004
Str. Constantin Sandu-Aldea nr. 22, sector 1
București
012065
Roemenië
Telefoon: +40 213231423
E-mail: iulianapatica@alphamedical.ro
Fax: +40 213231418
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.alphamedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 235 400.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 175.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Spitalul Clinic Județean Mureș — Compartimentul Contencios
Str. Bernady Gyorgy nr. 6
Târgu Mureș
540072
Roemenië
Telefoon: +40 365882576
E-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro
Fax: +40 265230003
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019